"lavatory" translation into Hungarian

EN

"lavatory" in Hungarian

EN lavatory
volume_up
{noun}

lavatory (also: toilet)
volume_up
wc {noun}
Fortunately, no one else was in the lavatory, no old acquaintances to delay him.
Bement az egyik fülkébe, darabokra tépte Rose üzenetét, a fecniket a wc-kagylóba szórta és leöblítette.
We just flush all this water down the lavatory, it's terrible.
Az a rengeteg víz, amelyet lehúzunk a WC-n, borzalmas.
After the violence in the lavatory, however, the prospect of confrontation made him uneasy.
A wc-ben történtek után azonban valahogy nem volt kedve az ilyen nyílt konfrontációhoz.
lavatory
Nothing on the walls, the lavatory or on the pieces of glass that could be examined.'
Semmi megvizsgálhatók se a falakon, se a kézmosó kagylón, se az üvegdarabokon.
Volt egy tükör a kézmosó kagyló felett.
A great old tub such as one still finds now and then in old hotels, and a high pedestal lavatory, and stacks of towels, layered with dust, on a wicker stand.
Osdi, nagy kád, amilyennel hébe-hóba még találkozhatni régimódi szállodákban, magas, talapzatos kézmosó, porlepte törülközők egy kosárfonott állványon.
lavatory (also: toilet)
volume_up
mosdó {noun}
Megmondanák, merre van a mosdó?
A fat man was making his unsure way down the aisle to the lavatory; Garp and Helen could only look at each other and convey a kind of hand-in-hand contact with their eyes.
Kövér ember indult meg kacsázva a folyosón a mosdó felé, Garp és Helen ilyenformán szemük játékával pótolták az összekapaszkodást.
lavatory (also: closet, shithouse, lav)
volume_up
vécé {noun}
Practicing his smile before the mirror of a public lavatory, he then struck out to try it upon the companions of his choice.
Begyakorolta a mosolygást egy nyilvános vécé tükre előtt, majd elindult, hogy kipróbálja választott partnerein.
The small staircase leads, as Parker explained, to a big bedroom made by two being knocked into one, and an adjoining bathroom and lavatory.
A kis lépcső, ahogy Parker mondta, egy óriási hálószobába vezet (két szoba közt kiütötték a közfalat), amelyhez egy fürdőszoba meg egy vécé csatlakozik.
lavatory (also: basin, sink, washbasin, washstand)
A lány a márvány mosdókagyló fölé hajolt.
lavatory (also: convenience, latrine, toilet, washroom)
lavatory (also: rear, privy)
lavatory
lavatory
lavatory (also: washroom)

Synonyms (English) for "lavatory":

lavatory

Context sentences for "lavatory" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Pee,' Shep said as soon as they walked into the lavatory and he knew where they were.
Pisi - mondta Shep, mihelyt beértek a mosdóba, és rájött arra, hogy hol vannak.
EnglishThe one above the lavatory had some wire in it, but that did not matter.
A vécécsésze fölöttiben valamilyen elektromos huzal is volt, de ez nem zavarta.
EnglishShe stepped into the lavatory and returned before the door had time to fall shut behind her.
Jilly belépett a mosdóba, és vissza is jött, mielőtt az ajtó becsukódott volna.
EnglishShe brushed by Mr Hanning and started down the hall to the girls' lavatory.
Elhúzott Mr. Hanning mellett, és végigsietett a folyosón a lánymosdóig.
EnglishSecrets like that last about as long as they take to repeat in the lavatory.
Ezen a helyen addig marad titok a titkod, míg magad sem tudsz róla.
EnglishSantorelli wouldnt have felt that happening when he was in the lavatory?
- Santorelli nem érezhette meg a kanyarodást, miközben a mosdóban volt?
EnglishWe chose those rocks right along beyond the bathing pool as a lavatory.
Elhatároztuk, hogy a fürdőmedencétől jobbra eső sziklákat fogjuk árnyékszéknek használni.
EnglishPopov washed up in the lavatory, and retook his seat for the arrival.
Popov megmosakodott a mosdóban, majd visszaült ülésébe a leszálláshoz.
EnglishGoblin stood before the lavatory, and in a reserved manner, a wise manner, he smiled at me.
Lidérc a mosdókagylónál állt, és tartózkodón, bölcsen mosolygott rám.
EnglishBoth men quickly washed up in the lavatory down the hall, then returned to their rooms to dress.
Mindketten gyorsan megmosdottak a lenti mosdónál, aztán visszamentek az emeletre felöltözni.
EnglishProvalov immediately entered the men's lavatory and pulled out his cellular phone.
Bement a férfimosdóba, és elővette a mobiltelefonját.
EnglishThe fragments would go down the lavatory hole and be scattered in the snows of southern Russia.
Fecnijeik a vécékagylóba kerültek, onnan szóródtak szanaszét az orosz délvidéket borító hóban.
EnglishAny caged person having to go to the toilet had to say so, and then to be escorted to a nearby lavatory.
Ha a ketrec foglyának szükségre kellett mennie, szólt, és elkísérték a közeli vécére.
EnglishKreen stood very still in the lavatory for a few seconds, his grief genuine.
Kreen őszinte szomorúsággal, mozdulatlanul állt.
EnglishStrangely, he glanced at the mirror above the sink, prepared to see a room other than the lavatory in which he stood.
Furcsa módon, ahogy felnézett a tükörbe, mást várt, mint a vécéfülkék látványát.
EnglishReluctant to pause long enough to dry his soapy hands, the man fled the lavatory with the wad of paper towels.
Az öregember meg sem törölve a kezét, gyorsan távozott a mosdóból a papírtörlőkkel együtt.
EnglishThe men’s lavatory stank of urine and disinfectant.
A helyiségben vizelet és fertőtlenítőszer bűze terjengett.
EnglishThe other men in the lavatory had eased away from him.
A helyiségben tartózkodók elhúzódtak a közeléből.
EnglishOn one particular occasion, one of the guards threw a grenade into the prisoners' lavatory while it was full of prisoners.
Egy konkrét esetben, az egyik őr gránátot dobott a börtönlakók mosdójába, amikor éppen tele volt.
EnglishJoe asked, but the kid slipped out of the lavatory before he could hear the question.
Akkor szerinted miben különbözünk a kutyáktól? - kérdezte Joe, de még be sem fejezte a mondatot, amikor a srác kislisszolt a helyiségből.