"level of" translation into Hungarian


Showing results for "level". "level of" is currently not in our dictionary.
EN

"level of" in Hungarian

EN level
volume_up
{noun}

level (also: bench, floor, layer, mark)
volume_up
szint {noun}
(b) for other substances : nature, level and expiry date of the guarantee of that level.
b) egyéb anyagok esetén: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje.
(e) Vitamins A, D and E : nature, level and expiry date of the guarantee of that level;
e) A-, D- és E-vitaminok: jelleg, szint és az adott szint szavatossági határideje;
And the level in which Kleiber is in control is in a different level.
Az a szint, amelyen Kleiber ura a helyzetnek, egy másik szint.
level
volume_up
sík {noun}
It was level land: not ankle-breaking country, though he had to watch his footing.
Sík terepen haladt: nem bokaficamító terep, de azért figyelnie kellett, hova lép.
They climbed over a razor-back ridge to a level plain and their feet shot from under them.
Egy borotvaéles peremen át sík területre jutottak, de itt a lábuk csúszott ki alóluk.
The terrain had failed to level off at all, and traversing the stubborn, winding hills was laborious and slow.
A terepről eltűntek a sík szakaszok, nehezen, lassan haladtak az örökösen hullámzó tájban.
level (also: plane, standard, standards)
Hang me, if you think it would tend to raise the general level of morality.
Akár akasszanak is föl, ha úgy vélik, hogy ezzel magasabbra emelkedik az általános erkölcsi színvonal.
A uniformly high level remains Europe's best trump card in international competition.
A nemzetközi verseny tekintetében ezentúl is az egységesen magas színvonal marad Európa legnagyobb ütőkártyája.
Further critical points have also been discussed, ranging from the need to guarantee standards of service at Community level to the important issue of information.
További kritikus pontokról is esett már szó, kezdve a szolgáltatási színvonal közösségi szintű garantálásának szükségességétől egészen a tájékoztatás fontos kérdéséig.
level (also: area, face, periphery, surface)
Low-level fliers cruised across the sky, belching smoke from poorly tuned engines.
Gépek szálltak alacsonyan a felszín felett, beszennyezve a levegőt ócska motorjaik melléktermékével.
The doors slid open three floors below the surface, on the next to the last level.
Az ajtó három emelettel a felszín alatt, az utolsó előtti szinten nyílt ki újra.

Context sentences for "level of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe main object of this directive was to harmonise standards at Community level.
Az irányelv elsődleges célja a normák közösségi szinten való harmonizálása volt.
EnglishIt says that energy consumption must be reduced by 20% below the baseline level.
Azt mondja, hogy az energiafogyasztást 20%-kal az alapvonal alá kell csökkenteni.
Englishit is not appropriate to coordinate pension systems and their reform at EU level;
a nyugdíjrendszereket és reformjaikat nem helyénvaló az EU szintjén koordinálni;
EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Jómagam 36 éves pályám alatt folyamatosan védtem a magánélethez fűződő jogokat.
EnglishThe fist wrapped around the handle got to the level of his chin and then froze.
A keze, amely a partvist fogta, az arca magasságába ért, és aztán megmerevedett.
EnglishThis is crucial for overcoming existing barriers at the national and EU level.
Ez kulcsfontosságú a jelenlegi nemzeti és európai szintű akadályok leküzdéséhez.
EnglishWell, Bill, I'm trying to preserve a minimum level of quality for my customers.
Nos, Bill, Szeretnék biztosítani egy minimális minőségi szintet a vásárlóimnak.
EnglishIt is therefore important for the Commission to take action at Member State level.
Ezért fontos tehát a Bizottság számára, hogy tagállami szinten tegyen lépéseket.
EnglishInspector Novikov became a source, low-level it was true, but occasionally useful.
Novikov felügyelő szállító lett, alacsony szintű ugyan, de alkalmanként hasznos.
EnglishThis dual level of rules has made it extremely difficult to implement the system.
A szabályok e kettős szintje rendkívül megnehezítette a rendszer végrehajtását.
EnglishIt is, however, one of the industries experiencing difficulties at global level.
Ugyanakkor egyike azoknak az iparágaknak, amelyek globális nehézségekkel küzdenek.
EnglishEach bottle is different, meaning the water level will give you a different shape.
Mindegyik palack különböző, vagyis a víz szintje az, ami különböző formákat ad.
English'With your permission, I would like to order Voyska PVO to a higher alert level.
- Engedelmével szeretnék magasabb készültségi fokozatot elrendelni a légvédelemnél.
EnglishAnother point which was made by some of you was: what is the level of ambition?
Egy másik érv, amit már többen is megemlítettek, az ambíció szintjével függ össze.
EnglishWe insisted on advanced research and a programme financed at the European level.
Ragaszkodtunk a fejlett kutatáshoz és ez európai szinten finanszírozott programhoz.
EnglishBut there is one big drawback: it is wrong to draw up such rules at EU level.
Egy nagy baj van ezzel: nem helyes uniós szinten ilyen szabályokban gondolkodni.
EnglishGood coordination at European level is an obvious requirement in this respect.
Ezzel kapcsolatban magától értetődő követelmény az európai szintű jó koordináció.
EnglishI should underline the fact that 43% is the estimated level of financial errors.
Hangsúlyozni kívánom annak tényét, hogy 43% a pénzügyi hibák becsült mértéke.
EnglishOn a different level, we welcome the EUR 30 million increase in Frontex's budget.
Egy másik szinten üdvözöljük a 30 millió eurós emelést a Frontex költségvetésében.
English. - (SV) We say 'no' to more subsidies for political parties at EU level.
írásban. - (SV) Nemet mondunk a politikai pártok uniós támogatásának növelésére.