EN

lie {noun}

volume_up
A lie with a nod is still a lie, but it's an easy lie.
A hazugság akkor is hazugság, ha csak egy bólintásból áll, de könnyű hazugság.
It's a lie, Akasha; it's another superstitious lie!
- Hazugság, Akasa, csak egy újabb, babonás hazugság!
It was obviously a lie, but maybe it provided a little relief for Libby.
Ez nyilvánvaló hazugság volt, de lehet, hogy Libbyt megnyugtatta egy kicsit.
' 'What about asking the press to lie in order to-'' Stop!
És mi a helyzet azzal, hogy hazugságra kérték fel a sajtót annak érdekében
The solution to the Somalia issue lies with the UN and the African Union.
A szomáliai helyzet megoldásának kulcsa az ENSZ és az Afrikai Unió kezében van.
I am convinced that the subversive intentions of Russian superpower policy lie behind the situation that has developed.
Meggyőződésem, hogy a kialakult helyzet hátterében nagymértékben az orosz nagyhatalmi politika bomlasztó szándéka húzódik meg.
Lumps of broken masonry are not good to lie on, but fortunately it was a warm night and I managed to get several hours sleep.
A vakolattörmeléken nem jó fekvés esik, de szerencsére meleg éjszaka volt, és sikerült néhány órát aludnom.

Context sentences for "lie" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
EnglishSuits him very well to lie up and ring bells and have trays brought up and down.
- Szereti az ágyat, és szeret csengetni, hogy rohangáljanak körülötte a tálcával.
EnglishThere was nothing between Owen and me--that was another lie--he didn't love me.
Owen és köztem sose volt semmi ezt is csak hazudtam , ő sohase szeretett engem.
EnglishBut the lie, even partial, had been out of proportion to all the rest of the truth.
De a hazugság, még ha részleges volt is, nem állt arányban a maradék igazsággal.
EnglishNot only do you lie to me, but you go straight to your father and sweet-talk him.
Már nem csak nekem hazudsz,... de egyenesen hozzámész és mézesmázoskodsz neki.
EnglishBetter just lie down and take what's coming to you, the way good cunts should.
Jobban tennéd, ha te is lefeküdnél és várnád, ami rád vár, mint a jó kislányok.
EnglishUsually a simple lie is the best because it's the only kind that won't trip you up.
- Általában az egyszerű hazugság a leghatásosabb, mert ezen nem lehet elhasalni.
EnglishGelmar asked, When did the Wandsman ever live who would not lie if it suited him?
Élt-e valaha is olyan botos, aki ne hazudott volna, ha az érdeke úgy kívánta?
EnglishI lost them, answered Pinocchio, but he told a lie, for he had them in his pocket.
- Elvesztettem - füllentette Pinokkió; a négy arany ugyanis ott lapult a zsebében.
EnglishLie still, my lady, said Isotta, in a little while I will bring you your medicine.
- Csak feküdj nyugodtan, úrnőm - mondta Isotta -, hamarosan hozom az orvosságodat.
EnglishBut one might perhaps make a test - a test of one little not very noticeable lie.
De talán próbát tehetnénk, mégpedig egy egészen apró, alig észrevehető hazugsággal.
EnglishWill that supposition fit in with Anne Morisot's guilt or with Anne Morisot's lie?
Ez a feltevés egybevág-e Anne Morisot bűnösségével vagy Anne Morisot hazugságával?
EnglishAnd if there's a little bit of my daddy left inside you, he knows they lie here.
És ha maradt benned egy kicsike az apámból, ő tudja, hogy ezek itt hazudnak.
EnglishThe causes of my horror lie deep, and some of them must be common to others.
A félelem gyökerei oly mélyre nyúlnak, hogy néhánya bizonyára másokban is megvan.
EnglishLie for a little while in this brick convent where the child's clothes were found.
Dőlj le egy kicsit ebben a téglafalú zárdában, ahol megtalálták a gyermek holmiját.
EnglishI suppose we'll see if Noonan's new toys work as well as lie's been telling us.
Most majd kiderül; hogy Noonan új játékszerei vannak-e olyan jók, mint ahogy mondja.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
A fő kezdeményezés ezen a területen azonban továbbra is a tagállamok kezében marad.
EnglishA number of projects that had been started up in those countries now lie in ruins.
Több projekt, amelyet azokban az országokban megkezdtek, most romokban hever.
EnglishWhatever it was, it preferred to lie in wait for its victims along the lower trail.
Akármi volt is az, jobban szeretett az alsó ösvényen lapítva várakozni áldozatára.
EnglishWell, Lady Thornra Bracegauntlet said gently, my sympathies lie with Filfaeril.
- Ami azt illeti, én együtt érzek Filfaerillel - szólalt meg Vaskesztyűs Thornra is.

Synonyms (English) for "lie":

lie