EN

limit {noun}

volume_up
Therefore, the limit of EUR 50 billion is completely justifiable at present.
Ezért az 50 milliárd eurós határ jelenleg teljes mértékben indokolható.
In my opinion, 80% of emissions should really be the upper limit.
Véleményem szerint a kibocsátások 80 százaléka lehet a legfelső határ.
So far, nine eyes is their limit of capability, and these become priests of the cult.
Ez idáig a kilenc szem a felső határ; ezekből lesznek a kultusz papjai.
Secondly, there is the contamination limit.
Másodsorban itt van a szennyezettségi határérték kérdése.
Inserts a lower limit range statement for integral and sum with placeholders.
Integrálok és szummák esetén beszúrja az alsó határérték-tartomány kifejezést, helykitöltőkkel.
In the United States, there has been a strict PM2.5 limit since 1997.
Az Egyesült Államokban 1997 óta szigorú PM2,5-határérték van érvényben.
This is a mandatory levy and has no upper limit.
Ez egy felső korlát nélküli, kötelező adónem.
ERFC(alsó korlát; felső korlát)
ERF(alsó korlát; felső korlát)

Context sentences for "limit" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishTherefore, the democratic states cannot limit their reaction to mere complaints.
Ezért a demokratikus államok nem korlátozhatják reakcióikat puszta panaszokra.
EnglishThey finally reached the limit they'd agreed on twenty-four hours from the attack.
Végre lejárt az idő, amiben megállapodtak huszonnégy óra telt el a támadás óta.
EnglishExactly so, sir, which is why I wish to define an upper limit upon my service.
- Pontosan, felség, amiért is szeretném, ha tisztáznánk szolgálataim időtartamát.
EnglishI will adhere to the time limit, but I cannot help but respond to some questions.
Tiszteletben fogom tartani az időt, de kénytelen vagyok válaszolni néhány kérdésre.
EnglishI will limit myself to two comments which are somewhat more general and political.
Két, inkább általános és inkább politikai színezetű megjegyzésre korlátozom magam.
EnglishConsequently, the claim to further limit the product scope has to be rejected.
Ezért az érintett termékkör további szűkítésére vonatkozó igényt el kell utasítani.
EnglishIs it not possible to limit the almost Byzantine way in which this office functions?
Nem lehetne valahogyan leegyszerűsíteni a hivatal túlontúl bonyolult működését?
EnglishBy selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary.
Egy meghatározott nyelv kiválasztásával korlátozhatja az egyéni szótárak használatát.
EnglishThe amendments agreed would limit the prohibition to discriminatory treatment.
A jóváhagyott módosítások a megkülönböztetésmentes bánásmód tilalmát határoznák meg.
EnglishWe also need to localise speculation, we need to limit it and we need to combat it.
Lokalizálnunk kell a spekulációt is, korlátoznunk kell, és fel kell lépnünk ellene.
EnglishAnd what we have to do to do that is we have to limit access to certain information.
Ehhez azt kell tennünk, hogy bizonyos információkhoz való hozzáférést korlátozzunk.
EnglishBut there is a limit to how much strength you can give him, said Varanna.
- Csakhogy megvan a határa, mennyi erőt vagytok képesek adni neki - mondta a nő.
EnglishHowever, I would have preferred the upper limit to be set at 50 000 euros.
Én azonban jobban szerettem volna, ha a felső határt 50 000 eurónál húzzák meg.
EnglishI set the Volvo's cruise control to make sure I stayed under the speed limit.
Beállítottam a Volvo jelzőberendezését, hogy biztosan ne lépjem túl a sebességhatárt.
EnglishAnother directive lays down rules on limit values for CO2 emissions from new cars.
Egy másik irányelv az új autók szén-dioxid-kibocsátásának határértékeit állapítja meg.
EnglishMany important measures must be taken to limit and reduce this dependence.
Ennek a függőségnek a csökkentése érdekében sok fontos intézkedést kell tenni.
EnglishAfter a minute he said, I suppose we'd better get going; we are on a time limit.
Egy pillanat múlva sikerült összeszednie magát: Azt hiszem, legjobb lesz, ha elindulunk.
EnglishHowever, it would seem questionable to me to limit this measure in time.
Ugyanakkor kétségeim vannak az intézkedés időkorlátok közé szorítását illetően.
EnglishHowever, we should not limit our discussion to equal pay for equal work.
Azonban vitánk nem szorítkozhat csak az azonos munkáért járó egyenlő fizetésre.
EnglishThe lower salary limit should be 1.7 times the average gross annual wage.
A fizetés alsó határa az éves átlagos bruttó jövedelem 1,7-szeresének kell lennie.