EN linking
volume_up
{noun}

The relationship linking Europe and the United States is unique and historic.
Az Európát és az Egyesült Államokat összekötő kapcsolat egyedi és történelmi.
linking (also: coupling, joint, linkage)

Context sentences for "linking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSerbia is an excellent neighbour to Romania, with centuries of history linking us.
Szerbia Románia kiváló szomszédja. Több évszázados történelem köt össze bennünket.
EnglishIf you are linking frames, the current frame and the target frame must be empty.
Ha kerethivatkozást készít, az aktuális keretnek és a célkeretnek üresnek kell lenni.
EnglishI did enjoy Bono's comment linking Haight-Ashbury to Silicon Valley.
Tetszett Bono megjegyzése, amelyben Haight-Ashbury-t a Szilíciumvölgyhöz kapcsolta.
English7: 23 PM Friday - Paris We have sources which have passed on information linking them.
Péntek este 7:23 - Párizs Vannak forrásaink, amelyek információt adtak velük kapcsolatban.
EnglishHe and Tionne would work together, linking Jedi powers in a way that she could no longer share.
Luke és Tionne egyesítették jedierejüket, amivel Callista már nem rendelkezett.
EnglishThe most important was the Kremlevka, linking him directly with the Kremlin and Rudin.
A legfontosabb a Kremljovka volt, amely közvetlenül a Kremllel és Rugyinnal kötötte össze.
EnglishLinking up with the Eastern Partnership project should strengthen Moldova on this path.
Az ország Keleti partnerségbe való bekapcsolásának meg kell erősítenie Moldovát ezen az úton.
EnglishThe impressive Lions Gate suspension bridge stretched across Burrard Inlet, linking districts.
A lenyűgöző Lions Gate függőhíd az egész öblön átívelve kötötte össze a városrészeket.
EnglishLinking the networks will also stimulate competition in the region.
A hálózatok összekötése egyúttal a versenyt is élénkítheti a térségben.
EnglishThe New Orleans papers did a credible job of linking the mob to the toxic waste site.
A New Orleans-i újságoknak sikerült hitelt érdemlően összekapcsolni a hulladékgyűjtőt a maffiával.
EnglishThe white strands still linking it to the others in the ring glowed with fire of their own.
A fénysugarak még mindig a körben állókhoz kötötték a felhőt és most saját fénnyel ragyogtak fel.
EnglishLinking ratification of the energy charter with accession to the WTO is a backward step.
Az Energia Charta ratifikálásának összekapcsolása a WTO-hoz való csatlakozással visszalépést jelent.
EnglishI can see savings in linking up local and regional bodies.
A helyi és a regionális testületek összekapcsolásában látok megtakarítási lehetőséget.
EnglishYou have a known criminal with over 40 felony and misdemeanor offenses, with a drug tie linking.
...több, mint 40 bűncselekménnyel és vétséggel, plusz a drog ami...
EnglishThe defective functioning of the economy results from linking the system of creating money with credit.
A gazdaság hibás működése abból fakad, hogy pénzcsinálás rendszerét a hitelhez kötjük.
EnglishIn short, the EIB should be a bridge effectively linking investment to the needs of the EU.
Röviden: az EBB-nek hatásos összekötő kapocsként kell működnie a beruházások és az EU szükségletei között.
EnglishSecond, promoting sound policies and strategies linking climate change and development.
A második: az éghajlatváltozást és a fejlődést összekapcsoló megalapozott politikák és stratégiák előmozdítása.
EnglishIf you are a linking frames, the target frame must be empty.
Ha kerethivatkozást készít, a célkeretnek üresnek kell lenni.
EnglishI'm not altogether happy with the idea of linking so many, so easily.
- Ennek ellenére én nem örülök neki, hogy ilyen nagy tömegek ilyen könnyedén kapcsolatba léphetnek egymással.
EnglishWe are also supporting Commissioner Piebalgs in linking relief to rehabilitation and development.
Piebalgs biztos urat is támogatjuk abban, hogy a segítséget a rehabilitációhoz és fejlesztéshez kapcsoljuk.