EN

litter {noun}

volume_up
litter (also: stretcher)
They finished the litter as best they could, and began to drag it toward the lip of the deep pit.
Amikor végeztek a hevenyészett hordágy megépítésével, elindultak vele a kráter felé.
A crowd around the litter was howling triumphantly.
A hordágy körül győzelemittasan ordított a tömeg.
Cover him well, he said to the beautiful man by the litter.
Takard be jól szólt oda a hordágy mellet álló szép emberhez.
litter
Wolf the Minnesota coydog looked like a half-starved German shepherd pup — and the runt of the litter, at that 'What?'
Farkas, a Minnesotai Prérikutya úgy nézett ki, mint egy félig halálra éheztetett németjuhász-kölyök, az alom legvakarcsabbika ráadásul.
(f) effluent, manure, waste-food and litter disposal or treatment systems which meet hygienic and animal health requirements;
f) a szennyvíz, a tárgya, a takarmányhulladék és az alom higiéniai és állat-egészségügyi követelményeknek megfelelő elhelyezésére vagy kezelésére szolgáló rendszerek;
'They were met at this point' Delray tapped one of the trash-littered loading bays 'by three more batmen and two batwomen.
- Ezen a ponton itt - Delray az egyik rakodófülkére koppantott, ahol szintén rengeteg volt a hulladék -, három további denevérember és két denevémémber várta őket.

Context sentences for "litter" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAs Foyle fainted again, his arm slid off the litter and glanced against Moira.
Foyle újra elájult, karja lehanyatlott a hordágyról, és Moira felé mutatott.
EnglishYou have a cat, short-haired Persian... two years old, third in a litter ofseven.
Van macskád, rövid szőrű perzsa... két éves, harmadik szülött a hét közül.
EnglishShe pawed through the litter of paper inside until she found an old book of matches.
Papírszemét közt kellett matatnia sokáig, amíg egy régi levél gyufa akadt a kezébe.
EnglishOtha spat out a foul oath and slammed his fist down on the arm of his throne-like litter.
Sparhawk! sziszegte Otha, és öklével trónszerű hordszékének karfajára csapott.
EnglishRunt of the litter, he would say, and then cuff Jack lovingly and laugh.
"A vakarcs a fészekaljban" mondogatta, szeretettel nyakon verte Jacket, és nevetett.
EnglishEven so, he had been manacled like the others, and a guard stood at the head of his litter.
De még így is bilincsbe verték, mint a többieket, és a fejéhez őrt állítottak.
EnglishOn and on went this dark bouncing journey in the litter until at last it came to a halt.
Folytatódott a zötyögő, sötét utazás a gyaloghintóban, de egyszer ennek is vége lett.
EnglishHer squat funnel was dwarfed by a litter of cranes and dingy warehouses.
Lapos kéménye eltörpült a daruk meg az ütött-kopott raktárak zűrzavarában.
EnglishIn a litter of filth and matted straw stood a number of hulking men eight or nine feet tall.
Mocsokban és szalma között néhány majd három méter magas, ormótlan férfi álldogált.
EnglishThe truth must be quite plain, if one could just clear away the litter.
Az igazság menten nyilvánvaló lesz, mihelyt az ember félresöpri a mellékkörülményeket.
EnglishViolet and Verbina didn't want the house smelling of litter boxes.
Violet és Verbina nem akarta, hogy az egész ház homokosládák szagával legyen tele.
EnglishAtahuallpa's robes had been torn off when the Spaniards pulled him out of his litter.
A hintójából kirángatott Atahualpa öltözetét letépték a spanyolok.
EnglishHalk was transferred to a traveling litter slung between two of the animals.
Halkot ráfektették egy két jószág közé kifeszített úti hordágyra.
EnglishHis face looked out at her from a litter of small pamphlets, His right hand raised in blessing.
Apró könyvecskék közül tekintett rá az arc; a Megváltó éppen áldásra emelte a kezét.
EnglishThe angels carrying the litter left the Clouded Mountain and flew south.
A hordágyvivő angyalok elhagyták a Felhős Ormot, és délnek indultak.
EnglishThe two upper-middle-class ladies suddenly departed, leaving a litter of open books on the table.
A két hölgy hirtelen távozott, egy halom nyitott könyvet hagytak az asztalon.
EnglishOn the plain before the scarp sprawled a dismal litter of dead and dying.
Az erőd előtti síkságon halottak és haldoklók hevertek szerteszét.
EnglishIf you cannot ride you may travel in a litter or be carried in a chair, but ride you shall.
Utazhatsz gyaloghintóban, vitetheted magad hordszéken, de menni fogsz.
EnglishThey finished the litter as best they could, and began to drag it toward the lip of the deep pit.
Amikor végeztek a hevenyészett hordágy megépítésével, elindultak vele a kráter felé.
EnglishHe turned away and hastily erected a pyramid of crates from the baker's litter of shipping-refuse.
Elfordult és néhány ládát használva a pék szemetéből sietve piramist épített.

Synonyms (English) for "litter":

litter
litter basket