EN lodge
volume_up
{noun}

lodge (also: hovel, hut, shack, shanty)
There were headlines with flaring announcements of Triple Tragedy at Yewtree Lodge.
Tiszafa-kunyhó Hármas Tragédiája egész oldalas szenzációja volt valamennyi napilapnak.
19 IN the drawing-room at Yewtree Lodge, the whole Fortescue family was assembled.
Tiszafa-kunyhó szalonjában összegyűlt a Fortescue család.
The triple tragedy at Yewtree Lodge had shaken Mr. Billingsley out of his professional reserve.
Tiszafa-kunyhó tragédiája megrendítette Mr. Billingsby szakmai tartózkodását.
lodge (also: house)
volume_up
lak {noun}
The orange cat was still sitting on the gate post of Diana Lodge next door.
A szomszédos Diana Lak kapujában még mindig ott üldögélt a sárga macska.
Diana Lodge could be described as a fully detached house.
A Diana Lak szinte teljesen el volt szigetelve környezetétől.
- A Diana Lak olyan tisztának látszik, mint Diana maga.
The village church clock chimed nine o'clock as I passed through the lodge gates.
Kilencet ütött a falusi templom toronyórája, amikor a portásfülke mellett kiléptem a kertkapun.
Inside the lobby, on the left-hand side, was the porters lodge, just as Billy Rice had said.
Az előcsarnok bal oldalán volt a portásfülke, ahogyan Billy Rice is mondta.
Once in the corridor, he relocked the main door and sixty seconds later strolled past the porters lodge and out into the night.
A folyosóra érve a bejárati ajtót bezárta a Chubb zárral, és hatvan másodperc múlva már kilépett a portásfülke előtt is elhaladva az utcai fénybe.
lodge (also: hostel)
He grabbed the phone book in his father's bedroom, quickly paged to the listing for the Captain Cook Lodge, and hurriedly dialed.
Fölkapta apja hálószobájában a telefonkönyvet, gyorsan kikereste a Cook kapitány szálló telefonszámát, és sietve tárcsázott.
lodge
lodge
lodge

Context sentences for "lodge" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNurse Hopkins did not find that letter at the lodge after Mary Gerrard's death.
Hopkins nővér nem a kapuslakban találta azt a levelet Mary Gerrard halála után.
EnglishHe turned aside and rapped gently on the door of the little white pilastered lodge.
Aztán balra fordult, és halkan bekopogott a kis fehér oszlopos kapusház ajtaján.
EnglishYou name names... of Lodge brothers... betray professional and personal secrets.
01:13:42.46,01:13:45.46 elárultad a professzionális és személyes titkokat.
EnglishOrigin of the Scottish rite, henceforth in conflict with the Great Lodge of London.
Létrejön a Skót Rítus, mely ettől fogva harcban áll a Londoni Nagypáhollyal.
EnglishDubois, you were at Yewtree Lodge round about half-past four on that day.
Ejnye, Mr. Dubois, hisz maga ott volt Tiszafa-kunyhóban, aznap úgy fél öt tájban.
EnglishAn unaware traveler wouldn't know if it meant a lodge or someone's cottage.
A tájékozatlan utazó meg se tudja állapítani, őrbódét vagy magánházat jeleznek-e vele.
EnglishHe took it back with him to Yewtree Lodge, and I found it in his desk there.
Hazavitte magával Tiszafa-kunyhóba, és én ott találtam, az íróasztalában.
EnglishThey returned to the lodge, went up to Saul's room, and slowly undressed each other.
Visszasétáltak a főépületbe, fölmentek Saul szobájába, és lassan levetkőztették egymást.
EnglishAbby sat on a small padded bench and watched the dive lodge disappear.
Abby helyet foglalt egy párnázott padon és a távolban eltűnő kikötőt figyelte.
EnglishSo you have until tomorrow at 9.00 to lodge objections to this interpretation.
Ez azt jelenti, hogy holnap 9 óráig tehetnek ellenvetéseket az értelmezéssel kapcsolatban.
EnglishI mentioned it and she said it was a thorn from the rose trellis by the lodge.
Megemlítettem, és ő azt mondta, hogy felsértette egy tövis a kapuslak melletti futórózsán.
EnglishWhen he was at Yewtree Lodge he must have heard about these blackbirds.
Amikor nyáron Tiszafa-kunyhóban járt, valószínűleg hallott erről a rigóhistóriáról.
EnglishTo live at fhe lodge of your old home and see strangers in possession.
Hogy a kapusházban lakjék, miközben idegenek birtokolják az egykori otthonát.
EnglishHe wanted to give me proof and even get someone from the Lodge...
00:57:21.85,00:57:25.27 Bizonyítékokat akart adni, és még valakit a Kunyhóból...
EnglishHe could cut loose of the memories and lodge himself firmly in this room.
Levághatja magától az emlékeket, és nyugodtan ellehet ebben a szobában.
EnglishMary Gerrard, whose father had just died, was clearing out the lodge.
Mary Gerard, akinek az apja épp akkor halt meg, a kapuslak kiürítésével foglalkozott.
EnglishThou art to lodge in Lurgan Sahib's house till it is time to go again to Nucklao.'
Lurgan sahibnál fogsz lakni, míg vissza nem kell menned Nucklaoba.
EnglishThere was a time during which Elinor Carlisle left the house to go down to the lodge.
Elinor Carlisle egyszer elhagyta a házat: amikor lement a kapuslakba.
EnglishBreaks ties with Grand Lodge of England and becomes firmly secular and radical.
Megszakít minden kapcsolatot az Angol Nagypáhollyal, eltökélten laikus és radikális irányt vesz.
EnglishI think, as a result of that, she doesn't get on very well at the lodge.
És emiatt, azt hiszem, nem is örvend nagy népszerűségnek a kapuslakban.