EN lofty
volume_up
{adjective}

lofty (also: august, high, majestic, sublime)
Too often in this report we content ourselves with lofty aims and pious hopes.
Ebben a jelentésben túl gyakran elégszünk meg magasztos célokkal és jámbor reményekkel.
Both of these movies caused real physical pain in me, so vibrant, so lofty, so exalted was their world.
Mindkét film szabályszerű testi szenvedést okozott, olyan vibráló, olyan magasztos, olyan túlfűtött volt a világuk.
So that, if you punched out on its back the word _Sunset_, for example, these lofty sentiments would appear on its screen:
Úgyhogy ha az ember a hátoldal billentyűin beütötte a Napnyugta szót, a képernyőn a következő magasztos gondolatok jelentek meg:
lofty (also: eminent, high, high-pitched, tall)
volume_up
magas {adj.}
The moon shone for an instant through a lofty window.
A holdfény egy pillanatra bevilágított a magas ablakon.
Born and bred in French houses with lofty ceilings and floor- length windows, I had a dread of being enclosed.
Magas mennyezetű, széles ablakú, franciás házban születtem, ilyenekben nevelkedtem, eleve rettegtem hát attól, hogy bezárnak valahová.
In an instant Holmes had raced up on to the ridge, and, standing upon a lofty pinnacle, craned his neck in every direction.
Holmes gyorsan felszaladt a hegyélre, megállt egy magas sziklán, és körülnézett.
lofty (also: large, lordly, sublime)
A lofty notion, but you wont find it in the real world.
Fennkölt gondolat, de nyomát sem találod a való világban.
I know that, despite our lofty ideals, justice meted by the United Nations is slow and sometimes ineffective.
- Tudom, hogy fennkölt eszméink ellenére az Egyesült Nemzetek malmai olykor lassan őrölnek, van amikor egyáltalán nem működnek.
The whole thing was typical Mayfair-bad judgment, bad man- ners, bad morals-all disguised as some sort of lofty family activity or celebration.
Jellemző a Mayfairekre, hogy valami fennkölt családi tevékenységbe vagy ünneplésbe csomagolják a melléfogást, a modortalanságot, az erkölcstelenséget.
He looks from His lofty height upon a massacre and He sees magnificence.
Lenéz abból a gőgös magasságból a mészárlásra, és nagyszerűséget lát.
Well, then sharpen your great male reason and your lofty elegant patrician mode of expression!
Hát akkor csiszold élesre férfiúi nagy eszedet és patriciusi stílusművészeted gőgös eleganciáját!
Therefore, let us not merely look down on the Ukrainians from a lofty height as if their highest goal could only possibly be accession to the EU.
Éppen ezért ne nézzük le az ukránokat gőgös magasságból, mintha legfőbb céljuk kizárólag az EU-hoz történő csatlakozás lehetne.
lofty (also: elated, elevated, high, exalted)
However, I would point out that these are lofty aims that will be difficult, if not impossible, to achieve in reality.
Szeretnék azonban rámutatni arra, hogy nagyon nehéz, ha ugyan nem lehetetlen lesz a valóságban elérni ezeket az emelkedett célkitűzéseket.
Despite this shocking situation, the EU, as a lofty community of values, has mostly chosen a policy of polite silence.
E megdöbbentő helyzet ellenére az EU az értékek emelkedett közösségeként gyakran az udvarias hallgatás politikáját választja.
lofty (also: highbrow)
It's all books and theories and these lofty notions of the practice of law as a profession, like between gentleman, you know.
Csak a könyvek, elméletek, magasröptű elképzelések a jogi praxisról, úgy, ahogy az az úriemberek között zajlik, tudod.
If we do not just stop at lofty intentions but actually want to achieve something in the next ten years then we will have to address a number of points in very concrete terms:
Ha nem elégszünk meg a magasröptű tervekkel, hanem valójában el is akarunk érni valamit az elkövetkezendő tíz évben, akkor néhány kérdést rendkívül konkrétan kell kezelnünk:
lofty (also: proud, prideful)
How many Ages hence Shall this our lofty Scene be acted ouer, In State vnborne, and Accents yet vnknowne?
Hány késő század adja majd elő E büszke tettet még nem született Országokban s nem ismert nyelveken.
One could see half the circle of what had once been the lofty rose window.
Látni lehetett a félkört, ami a büszke rózsaablak volt valaha.
And eastward, through a gap in the first we got a glimpse of the lofty mass of Ben Cruachan.
Kelet felé, egy hasadékon át első ízben pillantottuk meg a büszke Ben Cruachant.
(DE) Madam President, smart, sustainable growth, actionism, reforms, economic governance - many fine words and lofty goals.
(DE) Elnök asszony, intelligens, fenntartható növekedés, intézkedések, reformok, gazdasági kormányzás - rengeteg szép szó és kiemelkedő célok.
lofty (also: haughty)
lofty
lofty (also: winged)

Synonyms (English) for "lofty":

lofty

Context sentences for "lofty" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt was a lofty dream-megastructure, veined like intaglio and lighting the night.
A vár, ez a pöffeszkedő álom-komplexum villámfényű kámeaként magaslott az éjszakában.
EnglishHis position in society was so lofty that he had not jaunted in forty years.
Társadalmi pozíciója olyan hatalmas volt, hogy negyven éve már nem jauntolt.
EnglishElminster strode straight through lofty halls, anger and magic crackling around him.
Elminster dühösen vágott át a termeken, a mágia vad energiahullámai ott cikáztak körülötte.
EnglishShe was a lofty cylindrical spire, snow-crowned and cracking with lava pus.
Johanna hengeres hegycsúcs lett, hósipkás, lávagennytől recsegő.
EnglishWhy advance lofty aims when we already know that we shall not have the money to fund them?
Miért tűzünk ki nagyívű célokat, amikor már most tudjuk, hogy nem lesz meg hozzájuk a forrás?
EnglishFrom their lofty perch, they are able to gaze down with disdain upon the rest of the city.
Szép kis kakasülőjükről megvetéssel tekinthetnek le a városra.
EnglishThey entered a lofty laboratory cluttered with glass and chrome.
Innen átléptek egy csupa króm, csupa üveg pazar laboratóriumba.
EnglishRemain a mathist, at a lofty remove from the fray.
- Maradj matematikus, és ne menj a politikai csatározások közelébe.
EnglishOnly Stuart had to be reminded of it, Stuart had to be convinced in metaphors and lofty sentiments.
Csak emlékeztetni kell Stuartot, fel kell szítani szenvedélyét a metaforák és a fölényes érzelmek iránt.
EnglishLofty examples of early Terran literature, Floyt clarified.
A korai földi irodalom gyöngyszemei magyarázta Floyt.
EnglishIts grand and lofty entrances seemed strangely- deserted.
A hatalmas, tágas bejárat furcsán elhagyatottnak tűnt.
EnglishPrince Cassander, standing to the side and smiling in lofty amusement, said: “We are listening with keen attention!
Az oldalt álldogáló Cassander herceg mosolyogva megjegyezte: - Nagy figyelemmel hallgatunk!
EnglishThis was such a change of pace for the lofty mind reader, such a slip into semisarcastic vernacular, that I almost laughed.
Van egy ellenséged, aki meg akar ölni, és álombeli tudásoddal magadhoz vonzhatod ezt a vérivót.
EnglishI see I must engage in something lofty.
Látom már, hogy előbb- utóbb valami okos dologhoz kell fognom.
EnglishElvera was gone, but Nathan Harberson was very close to him, looking down at him from his lofty mossback height.
Elvera elment, ám most Nathan Harberson toronylott fölötte, és vaskalapos dölyffel nézett le a fiatalemberre.
English'My descent is as lofty as any in your realm.
A származásom alapján van olyan rangom, mint neked.
EnglishA stranger looking down from some lofty height.
Egy idegen nézett le rám, dölyfös magaslatról.
EnglishHis aunt, Mme. de Marcillac, had been presented at court, and had moved among the brightest heights of that lofty region.
Nagynénje, Marcillacné, akit valamikor bemutattak az udvarnál, megismerkedett az arisztokrácia színe-javával.
EnglishKim might have saved his pity, for though at that moment the Bengali suffered acutely in the flesh, his soul was puffed and lofty.
A bengali abban a pillanatban testileg szenvedett ugyan a hidegtől, de a lelke magasságban szárnyalt.
EnglishHere the light globes were stronger, and their beams, while not reaching into those lofty shadows, did show clearly the gathering below.
Itt a gömbök erősebb fényt sugároztak, és élesen megvilágították az alattuk várakozó csoportot.