EN low
volume_up
{noun}

low (also: moo)
From within could be heard the lowing of cattle.
Odabentről tehénbőgés és lónyerítés hallatszott.

Context sentences for "low" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe bent low about them for a moment, then straightened, glancing coldly at Wil.
Mallenroh lehajolt hozzájuk, majd fölegyenesedett, és dermesztően nézett Wilre.
EnglishWhen we got too low, the dust path disappeared in the colors of forest and veldt.
Mikor elég alacsonyra értünk, a pornyom eltűnt az erdő és a szavanna színei közt.
EnglishThe Princess's normally sedate diesel engine gave a low scream and shot forward.
A jelenés továbbra is a motorháztetőbe kapaszkodott, vigyorgott és vicsorgott.
EnglishLow down on the north face, the glare and blare of the club quarter was awakening.
Az északi oldal legalsó felén a klubnegyed fényei és hangjai ébredezni kezdtek.
EnglishI like the Pave Low's capabilities a little better, but this one does like to fly.
Egy kicsit jobban szeretem a Pave Low képességeit, de ez a jószág szeret repülni.
EnglishHer voice was low and sincere and soothing, but her eyes were full of bewilderment.
Fojtott, őszinte, csitító volt a hangja, de a pillantásából sugárzott a rémület.
EnglishA blur it was suddenly, the noise of it like the low grind of a giant machine.
Hirtelen minden összemosódott, az aréna lármájában gigászi gépezetek csikorogtak.
EnglishThe hope and wonder were intense in their eyes, in their low, respectful tones.
A szemükből, megilletődött hanghordozásukból sütött a remény és a csodálkozás.
EnglishThe t was crossed low and angled down from left to right, very distinguishable.
A t betű jellegzetes módon jobbra dőlt, s a szokásosnál lejjebb volt áthúzva.
EnglishCowboy kept low, bending at the knees and waist, waiting for the perfect moment.
A tenyerébe fogta, mint egy baseball-lalbdát, és dobásra készen hátrahúzta a karját.
Englishhe said in a low and vicious whisper, leering at me with lowered head.
Táltos! mondta fojtott, rosszindulatú suttogással, és úgy nézett rám, mint aki öl
EnglishWe got our Zone, sure, but except in the Galactic Low Council, we're boxed in.
Van saját zónánk, ez rendben is volna, de csak az Altanácsban vannak képviselőink.
EnglishRemembering that his weapon had fired low the first time, Alacrity aimed higher.
Mivel emlékezett, hogy a múltkor a fegyver lefelé hordott, Alacrity följebb célzott.
EnglishThe wedding proper took place in a long, low stone hall attached to Karn's house.
A szertartásra Karn házának hosszú fogadótermében gyűlt össze a vendégsereg.
EnglishSomeone had to pay attention to aesthetics, no matter how low their priority.
Valakinek az esztétikára is adni kellett, még ha ez kevésbé tűnt is fontosnak.
EnglishHe wore garments of bast, straw sandals and a low wide-brimmed hat of woven straw.
Durva vászonruhát, szalmából font szandált és széles karimájú kalapot viselt.
EnglishIn our opinion, the last five years have brought high points and low points.
Véleményünk szerint az elmúlt öt évnek voltak sikeres és sikertelen pillanatai.
EnglishIn fact, I had always thought it was a series of emotions, from very high to very low.
Pontosabban, mindig is azt hittem, hogy érzések sorozata a csúcstól a legaljáig.
EnglishHis black eyes, gleaming under low dark brows, were fired with the challenge.
Összehúzott sötét szemöldöke alól elővillanó fekete szeme kihívástól lángolt.
EnglishShe added in a low voice, But I never thought anything like this would happen.
De azt azért nem gondoltam, hogy ilyesmi megtörténhet tette hozzá csöndesen.