"major-general" translation into Hungarian

EN

"major-general" in Hungarian

EN

major-general {noun}

volume_up
1. military
major-general
The senior was a major general on the ruling Presidium.
A legmagasabb rangú egy vezérőrnagy volt, tagja az elnökségnek.
He named a certain major general in the militia Presidium.
Válaszképp egy vezérőrnagy nevét adta meg, aki a milícia elnökségében szolgált.
Major General Stone becomes the overall Joint Task Force Commander effective immediately.
Stone vezérőrnagy haladéktalanul átveszi az egyesített hadműveleti erők irányítását.

Similar translations for "major-general" in Hungarian

major noun
major adjective
General noun
Hungarian
general adjective

Context sentences for "major-general" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMay I present Major General Sherlock Holmes and His Highness, the maharaja of Nevada.
Hadd jelentem be Sherlock Holmes tábornokot és őméltóságát, Nevada maharadzsáját.
EnglishYou're not going to get all the boosters, Major, General Parks chided the younger man.
Ne használja az összes búsztert, őrnagy korholta a fiatalembert Parks tábornok.
EnglishOn the morning of December 31, Jason Monk called Major General Petrovsky again.
December 3l-e reggelén Jason Monk megint felhívta Petrovszkij tábornokot.
EnglishOr in 2008, Major General Champoux to come in and say he would deliver the "decisive year."
Vagy 2008-ban Champoux vezérőrnagynak, hogy bevonuljon és a "döntő évet" ígérje.
EnglishHe stuck with the reforms for three years, hoping to make major general, then quit.
Három évig tűrte a változásokat, remélte, hogy előléptetik vezérőrnaggyá, aztán leszerelt.
EnglishYou may continue, Major Gregory, General Parks said after a moment.
Folytathatja, Gregory őrnagy szólalt meg egy pillanattal később Parks tábornok.
EnglishBut we wont think about that boy, lieutenant, captain, major, colonel, general sir.
No, ne gondolkozz ezen, gyerek vagy hadnagy úr, százados úr, őrnagy úr, ezredes úr, tábornok úr.
EnglishAs Philby rose to accompany the major, the General Secretary held out a slip of paper to him.
Amikor Philby fölállt, hogy kövesse az őrnagyot, a főtitkár egy papírt nyújtott oda neki.
EnglishI understand, Major, but the General is to be free of calls at this time.
Megértem, őrnagy, de a tábornok nem fogad most semmilyen hívást.
EnglishOut of the car came Major Harold Briggs, General Elliott's aide and chief of security.
Harold Briggs őrnagy, Elliott tábornok szárnysegédje és bizton-
EnglishMajor, with the General's permission, you're coming up to Langley with me.
Õrnagy, a tábornok engedélyével most följön velem Langleybe.
EnglishI will remember that, Director Foley, the USAF major general promised.
- Nem felejtem el, Foley igazgató - ígérte az USAF tábornoka.
EnglishMajor General Petrovsky put down the phone and began to unpack.
Petrovszkij tábornok letette a telefont, és nekifogott kicsomagolni.
EnglishWith the death of General Peng, command of 34th Shock Army devolved to Major General Ge Li, CG also of 302nd Armored.
Peng tábornok halálával a 34. csapásmérő hadsereg irányítása Ko Li vezérőrnagyra szakadt.
EnglishThis is Major Anatoliy Shelepin, General Kirillin answered.
Anatolij Selepin őrnagy tájékoztatta Kirillin tábornok.
EnglishMay I introduce Major General Albert Stubblebine III, commander of military intelligence in 1983.
Hadd mutassam be Önöknek Albert Stubblebine vezérőrnagyot, aki 1983-ban a katonai hírszerzés parancsnoka volt.
EnglishBut Major General Petrovsky had just disconnected.
Petrovszkij tábornok azonban már letette.
EnglishIt was in the spring of 1983 that Karpov rose to major general and became head of the Illegals Directorate, which controlled Marais.
1983 tavaszán léptették elő Karpovot vezérőrnaggyá és az Illegálisok fejévé, így ő lett Marais főnöke.
EnglishPut me through to Major General Petrovsky.
- Kapcsolja nekem Petrovszkij tábornokot.
EnglishAnd Major Hernandez and General Marks.
És Hernandez őrnagynak és Marks tábornoknak.