"make a few" translation into Hungarian

EN

"make a few" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a few" in context.

Similar translations for "make a few" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
few adverb

Context sentences for "make a few" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHaving examined it, however, I am forced to make a few more critical remarks.
Megvizsgálva azonban kénytelen vagyok néhány újabb kritikai megjegyzést tenni.
EnglishMr President, I would like to make a few comments in reference to this debate.
Elnök úr, szeretnék néhány észrevételt tenni ezzel a vitával kapcsolatban.
English. - (SV) Madam President, I should like to make a few short comments:
előadó. - (SV) Elnök asszony, néhány rövid észrevételt szeretnék tenni:
EnglishSometimes to get back on the road to redemption... you have to make a few pit stops.
Néha hogy megtaláld a visszavezető utat a megváltáshoz... kell tenned néhány megállót.
EnglishTo conclude, I would like to make a few remarks on the EIB's external activities.
Végezetül szeretnék néhány szót szólni az EBB külső tevékenységeiről.
EnglishI would just like to make a few comments on some of the issues that have been raised.
Csak néhány megjegyzést szeretnék tenni a felvetett kérdések némelyikére.
EnglishI am therefore going to make a few proposals in order to re-establish clarity.
Teszek ezért néhány javaslatot a világosság helyreállítása érdekében.
EnglishAloud he said: Just tell her that in a case of sudden death we have to make a few inquiries.
Közölje, legyen szíves, hogy hirtelen halál esetén néhány kérdést kell feltennünk.
EnglishBut young Brian seems very gung-ho to move in and make a few arrests.
De a te ifjú Brianed nagyon szeretne már berontani és letartóztatni valakit.
English(RO) Allow me to make a few observations regarding the CE marking.
(RO) Engedjék meg, hogy pár észrevételt tegyek a CE-jelöléssel összefüggésben.
English(NL) Mr President, Commissioner, I am happy to make a few comments on this report.
(NL) Elnök úr, biztos úr! Nagyon örülök annak, hogy néhány megjegyzést fűzhetek a jelentéshez.
EnglishGiven the time restrictions, I shall just make a few brief comments.
Tekintettel az időbeli korlátozásra, csak néhány rövid megjegyzést teszek.
English. - (NL) Mr President, allow me, first of all, to make a few general remarks.
előadó. - (NL) Elnök úr, engedje meg, hogy először is néhány általános megjegyzéssel éljek.
EnglishI am going to make a few comments about some of the topics, starting with territorial cohesion.
Néhány megjegyzést tennék egyes témákkal kapcsolatban, kezdve a területi kohézióval.
EnglishI would like to congratulate my colleague Mr Albertini and make a few comments.
Gratulálok Albertini kollégához, és néhány megjegyzést teszek.
EnglishI should also like to take this opportunity to make a few comments.
Valamint szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány megjegyzést tegyek.
EnglishI wish, Mary, that you would go to the Balmoral Court and make a few inquiries of Mrs Rogers.
Szeretném, Mary, ha átmennél a Balmoral Courtba, és bővebben érdeklődnél Mrs. Rogersnél.
English. - (DE) Mr President, let me make a few more, very brief points.
a Bizottság alelnöke. - (DE) Elnök úr! Hadd tegyek néhány rövid észrevételt.
EnglishPlease now allow me to make a few brief comments on the report.
Kérem engedjék meg, hogy néhány rövid megjegyzést tegyek a jelentéssel kapcsolatban.
EnglishI would like to make a few comments about the procedure for appointing the European Commission.
Néhány megjegyzést szeretnék tenni az Európai Bizottság kinevezési eljárását illetően.

Other dictionary words

English
  • make a few

Even more translations in the English-Chinese dictionary by bab.la.