"make a success" translation into Hungarian

EN

"make a success" in Hungarian

See the example sentences for the use of "make a success" in context.

Similar translations for "make a success" in Hungarian

make noun
to make verb
a article
a-
Hungarian
success noun
Hungarian

Context sentences for "make a success" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must therefore have the necessary ambition to make a success of this telecom package.
Kellő eltökéltséggel kell tehát ennek a távközlési csomagnak a sikerén dolgoznunk.
EnglishWe need to proceed very carefully here if we are to make a success of this pilot project.
Igen körültekintően kell eljárnunk, ha sikerre akarjuk vinni ezt a kísérleti projektet.
EnglishIf Copenhagen is to succeed in 2009, we must first make a success of Poznań 2008.
Ha 2009-ben sikerre akarjuk vinni Koppenhágát, először 2008-ban Poznańban kell sikert elérnünk.
EnglishThe important thing now is to make a success of this trialogue.
Most az a leglényegesebb feladat, hogy a háromoldalú egyeztetést sikerre vigyük.
EnglishShe's the type, I think, that's quite likely to marry late in life -- and make a success of it.
Olyan típus, azt hiszem, aki inkább később megy férjhez, de boldog lesz a házassága.
EnglishWe have a duty to make a success of this accession.
Kötelességünk, hogy sikeresen végrehajtsuk ezt a csatlakozást.
EnglishThat is why I really believe that it is important to defend our values to make a success of this presidency.
Ezért valóban hiszem, hogy ha sikerre akarjuk vinni ezt az elnökséget, akkor fontos, hogy megvédjük az értékeinket.
EnglishDo you think he expects to make a success of it?
Gondolja, hogy ki tudja bogozni ezt az ügyet?
EnglishOn the basis of the results of Cancún, hard work will be needed to make a success of the Durban conference in 2011.
A cancúni eredmények alapján is, kemény munkára van még szükség, hogy a 2011-es durbani konferenciát sikerre vigyük.
EnglishTo that end, in terms of substance, we must address two main points in order to make a success of this implementation.
Ebből a célból, a tartalom tekintetében foglalkoznunk kell két fontos szemponttal a végrehajtás sikere érdekében.
EnglishWe support the Czech Prime Minister, the President of the European Council, in his work to make a success of the Czech Presidency.
Támogatjuk a cseh miniszterelnököt, az Európai Tanács elnökét, a cseh elnökség sikeréért végzett munkája során.
EnglishThe European Union must, above all, make a success of the enlargements it has already carried out for the new Member States.
Az Európai Uniónak mindenekelőtt sikeressé kell tennie a mostani új tagállamok felvételével már végrehajtott bővítést.
EnglishThis is another new method which, if we can make a success of it, will, I hope, be useful for other European texts.
Ez is egy olyan új módszer, amely siker esetén véleményem szerint haszonnal lesz alkalmazható más európai normaszövegek esetében is.
EnglishWe are counting on you, Mrs Hübner, both at European and national level, to make a success of the six reports we are presenting.
Számítunk önre, Hübner asszony, mind európai, mind nemzeti szinten, hogy sikerre viszi a most bemutatott hat jelentést.
EnglishWe have to make a success of it.
EnglishSo we need to make sure, in the coming months, that we deliver the financial framework to make a success of these agreements.
Tehát az elkövetkezendő hónapok során gondoskodnunk kell arról, hogy a megállapodások sikerre vitele érdekében felállítsuk a pénzügyi keretet.
EnglishIn light of the insufficient take-up under the restructuring fund over the first two years of its operation, the objective is to make a success out of it for the last two years.
A szerkezetátalakítási alap első két éve alatt tapaszalt nem kielégítő igénylések fényében a célunk az utolsó két év sikeressé tétele.
EnglishCoherence is about thinking that, if we want to make a success of the 2020 strategy, we have to start from where we are before we look at where we are going.
A koherencia a gondolkodásról szól, vagyis, ha sikeresen akarjuk végrehajtani a 2020 stratégiát, abból kell kiindulnunk, hol vagyunk, mielőtt azt néznénk, hova megyünk.

Other dictionary words

English
  • make a success

Do you want to translate into other languages? Have a look at our English-Swahili dictionary.