EN

man {noun}

volume_up
1. "men"
The New Soviet Man, like the New Polish Man, was, in the end, still a man.
Az új szovjet ember, akárcsak az új lengyel ember, végső soron ember maradt.
For by a man came death: and by a man the resurrection of the dead.
Mivel egy ember idézte elő a halált, a halottak is egy ember révén támadnak fel.
Man on a horse and a man on the ground -- that is viewed as two totally different things.
Ember a lovon, és ember a földön, az két teljesen különböző dolognak látszik.
There was a man at the far end of the street - at least I think it was a man.
Állt az utca túlsó végében egy férfi legalábbis azt hiszem, hogy férfi volt.
A man with a sporting gun came out of the shadows and stood beside the tall man.
Egy másik férfi sportpisztollyal a kezében előjött az árnyékból, odaállt a magas férfi mellé.
I was a man again then, for not having been, at random, a man.
Férfi lettem megint, attól, hogy véletlenül nem úgy viselkedtem, mint egy férfi.
He was tall and ruggedly built, perhaps an old military man.
Magas, izmos alak, katona lehetett valamikor, állapította meg Szergej.
One man doodled* with a twig in the dirt of the farmyard.
Az egyik katona egy gallyal piszkálta a trágyát az udvarban.
A tall, grey-maned man in a crimson surcoat, and a second man who was clearly a mage of some sort.
Egy magas, ősz sörényű katona bíborszín kabátban, és egy második, aki nyilvánvalóan az ősz katona mágusa volt.
I tell you, man,' he said at the end, 'that was the daftest ship I ever sailed in.'
Mondom neked, ember, az volt a legbolondabb hajó, ahol valaha megfordultam.
The man at the bow left his post, descended, and reappeared.
A hajó elején álló ember lement a fülkéjébe, és nemsokára visszatért.
Another man will take the chief engineers cabin on the same floor, other side of the ship.
Ugyanezen a szinten egy másik emberünk a hajó másik oldalán a főőgépész kabinjába lép be.
Husband Two was an older man, and thankfully they produced no children.
A második számú férj idősebb férfi volt, és Istennek hála, nem született gyerekük.
And what was Ralph, the only man who's listed first in this column, saying?
De vajon mit mond Ralph, az egyetlen férj, aki a rovatban az első helyen szerepel?
No man could like his wife appearing such a fool.
Egyetlen férj sem szereti, ha a felesége bolondot csinál magából.
Wil grappled with the man, a wiry fellow reeking of ale, as Amberle rolled clear.
Wil ölre ment a sörtől bűzlő, inas fickóval, Amberle kitépte magát és félregurult.
Then when the servant had gone away, he sat back in his chair and looked at the other man.
Amikor azonban az inas kiment, hátradőlt székében, és ránézett látogatójára.
The old man's head was wobbling on his stringy neck, and his eyes were bleary.
Az öregember feje bizonytalanul imbolygott inas nyakán, vizenyős szeme alig látszott szemürege mélyén.
That means the playful search for beauty was called the first activity of Man.
Eszerint a szépség játékos keresését nevezték az ember első tevékenységének.
He ignored the safety man's advice to down the ball and went up the middle like a shot.
Ugyanaz a játékos kapta el a labdát, ezúttal három yard mélyen a hátsó zónában.
The player was an elderly white-haired man who looked politely attentive to the dealer, but no more.
A játékos, idősebb, fehér hajú férfi udvarias várakozással nézett az osztóra.
Surely, answered Holmes, it is not hard to say that a man with that bearing, expression of authority, and sunbaked skin, is a soldier, is more than a private, and is not long from India.
-Nem is olyan nehéz megállapítani, hogy ez a tekintélyt parancsoló, napbarnította ember katona, de nem közkatona, és hogy nemrég tért haza Indiából - felelte Holmes.

Context sentences for "man" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAt his best, Charles Dart sounded like a man speaking with gravel in his throat.
Charles Dart a legjobb formájában is úgy beszélt, mintha sóder lenne a torkában.
EnglishHe added kindly, for he was a fair man: You couldn't know that it was important.
- S még hozzátette, mert úgy érezte ezzel tartozik: - Nem tudhatta, hogy fontos.
EnglishJessop pointed out a small man with crafty eyes and a shock of curly, fair hair.
Jessop egy alacsony, ravasz pillantású, bozontos fekete üstökű fickóra mutatott.
EnglishIn each man's troubled heart, an incision would reveal a unique, shameful wrong.
Minden jog fenntartva, beleértve az egész vagy részletek reprodukálásának jogát.
EnglishThe man with her - maybe a boyfriend, maybe her ex - was helping her pick it up.
A pasas, aki vele van talán a pasasa, talán az exférje , segít neki összeszedni.
EnglishHe held out his bloodstained, dusty right hand, and the old man shook it gently.
Kinyújtotta vérfoltos, piszkos jobbját, és az öregember gyengéden megszorította.
EnglishThe rest of us find graves, and our dust is no grander than that of the next man.
A többiek sírban végzik és poraik nem lesznek többek a mellettük fekvő porainál.
EnglishI will have my man-at-arms escort you back to the house where we lay last night.
Szólok az emberemnek, hogy kísérjen vissza a házhoz, ahol tegnap éjjel háltunk.
EnglishI grabbed that young man by the throat and I said, I'm going to make you listen.
Torkon ragadtam azt a suttyót, és azt mondtam: Most pedig ide fogsz figyelni rám!
EnglishThe young man pushed before them, having sped from the barring of the wall door.
A fiatalember előresietett, de csak egy újabb ajtóval találták magukat szemben.
EnglishIn fact, there are two causes of desertification: one natural and one man-made.
Az elsivatagosodásnak valójában két oka van: egy természetes és egy mesterséges.
EnglishMitch Flanagan was the man there she trusted, though he might not remember her.
Mitch Flanaganben meg lehet bízni, bár megeshet, hogy már nem emlékszik Rowanra.
EnglishFor a man of seventy, he seems sound, though his eyes are not so keen as before.
- Hetven évéhez képest jó állapotban van, bár a szeme nem olyan éles, mint régen.
EnglishWon't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
Nem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
EnglishI put my pistol to the head of the wagon-driver, who was this very man McCarthy.
Én a kocsis fejéhez nyomtam a pisztolyomat, aki nem volt más, mint ez a McCarthy.
EnglishSecrecy is seldom important to a man who confesses: even when it's to a priest.
Annak, aki gyón, rendszerint nem is fontos a titoktartás, még ha papnak gyón is.
EnglishYou carry your man to bed at once, and undress him to see that he is not dying.
Emberünket azonnal ágyra fekteti és levetkőzteti, hogy megtudja, nincs-e halálán.
EnglishAnd I wept much, because no man was found worthy to open the book, nor to see it.
Erre sírva fakadtam, hogy senki sem volt méltó a tekercset kinyitni és elolvasni.
EnglishThe latter man also saw the assassin rush toward the watcher's car and shoot him.
Az emberünk azt is látta, amint a gyilkos a megfigyelő kocsijához fut, és lelövi.
EnglishThe man was wedged between two rocks, flung there by the tide earlier in the day.
Az illető két szikla közé szorult, nyilván a dagály sodorta oda a nap folyamán.