EN

margin {noun}

volume_up
margin (also: edge)
Megadja az alsó margó magasságát.
Megadja a jobb margó szélességét.
Megadja a felső margó magasságát.
There is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.
Van némi bizonytalansági határ, de itt láthatjátok a különbséget: Kambodzsa, Szingapúr.
Determination of the safety factor (margin between the maximum proposed dose-level and the level resulting in adverse effects).
A biztonsági faktor meghatározása (a javasolt maximális dózis-szint és a kedvezőtlen hatásokat eredményező szint közötti határ).
(84) The provisional weighted average dumping margins expressed as a percentage of the cif Community frontier price duty unpaid are: Hebei Jiheng Chemical Co.
(84) Az ideiglenes dömpingkülönbözetek súlyozott átlaga a CIF közösségi határ, vámilleték nélkül paritású ár százalékában kifejezve: Hebei Jiheng Chemical Co.
But so narrow was the margin between speed of defense and speed of attack that many got through.
De a védelem és a támadás sebessége közötti eltérés oly csekély volt, hogy sok bomba átjutott.
Az így kapott támogatási eltérés 1,3 % volt.
Just a few months ago we were talking about inflation figures that were twice as high, and that margin is now being used.
Pár hónappal ezelőtt még kétszer ekkora mértékű inflációról beszéltünk, és ez az eltérés most eltűnik.
Specify margin functionSpecify the function which should be used for getting the margin in the generated code.
A szegély függvényének megadásaAdja meg azt a függvényt, melyet a generált kódban a szegély lekérdezéséhez szeretne használni.
Így tehát rendelkezésre áll ez a mozgástér.
Szinte semmi mozgástér nem maradt.
The conclusion is very clear that the margins are very tight in almost all the headings.
A következtetés egyértelműen az, hogy a mozgástér majdnem minden fejezetben nagyon kicsi.
margin (also: spread)
The margin that the farmer receives is so unfair.
A gazdálkodónak jutó árrés nagyon méltánytalan.
(172) However, an imposition of anti-dumping measures, by restoring effective competition, could even help the processors to recover viable margins.
(172) Ugyanakkor a dömpingellenes intézkedések bevezetése a tényleges verseny visszaállításával még segítheti is a feldolgozókat elfogadható árrés visszanyerésében.
The margins for the individual headings are very small.
Az egyes tételek tekintetében rendelkezésre álló különbözet nagyon kicsi.
This margin is below the country-wide injury elimination level established for the PRC in the original investigation.
Ez a különbözet alacsonyabb, mint a károkozás megszüntetésének az eredeti vizsgálatban a KNK számára megállapított országos szintje.
Although it is a technical solution for financing these programmes, the use of the agriculture margin should not become a rule.
Jóllehet ez technikai megoldás e programok finanszírozására, de a mezőgazdasági különbözet felhasználása nem válhat általánossá.
A perem margójának szélessége (képpont):
margin (also: edge, ledge, lip, periphery, shelf, wind)
Not unless we raise a fair wind, Carse said grimly, and even then not by much of a margin.
Nem, hacsak meg nem érkezik a kedvező szél - feleltrá a földlakó bőszen.
margin (also: escort)
Installing this plastic part in the inhaler is relatively cheap, but the margins lie in overall sales.
A műanyag rész beépítése az inhalátorba viszonylag olcsó, de a forgalmazásban egészében nézve megjelenik az árkülönbözet.

Context sentences for "margin" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishRudin got his vote to proceed, by the same margin as before, seven against six.
Rugyin ugyanúgy hét a hathoz arányban nyerte meg a szavazást, mint azelőőtt.
English(14) Consequently, it was not possible to determine an individual margin of dumping.
(14) Következésképpen nem lehetett meghatározni az egyéni dömpingkülönbözetet.
EnglishDandrich clipped it and sent it to London with the note `My Big Mouth' in the margin.
Dandrich kivágta, és elküldte Londonba, Az én hírharangozásom szavakkal a margón.
EnglishThe margin available under heading 5 therefore amounts to EUR 224 million.
Így az 5. tétel alatt elérhető szabad források összege 224 millió eurót tesz ki.
EnglishEnter the distance to leave between the left page margin and the tab stop.
Adja meg, mekkora legyen a bal oldalmargó és a tabulátorpozíció közötti távolság.
EnglishThe pre-tax profit margin used for this calculation was 10 % of turnover.
Az ehhez a számításhoz használt adózás előtti haszonkulcs a forgalom 10 %-a volt.
EnglishThe margin between him and the other admiral was one point; 5,523 against 5,522.
A különbség közte és a másik főparancsnok között egyetlen pont volt: 5523 az 5522 ellen.
EnglishThis compares with a dumping margin of 39,8 % found in the original investigation.
Ez összehasonlítható az eredeti vizsgálat során feltárt 39,8 %-os dömpingkülönbözettel.
EnglishThis compares with a dumping margin of 60,4 % found in the original investigation.
Ez összehasonlítható az eredeti vizsgálat során feltárt 60,4 %-os dömpingkülönbözettel.
EnglishHis margin of error was not more than a half mile on either side of his line
Ha letért is az útról, akkor sem többet, mint fél kilométert egyik vagy a másik oldalra.
EnglishThere must always be a possibility of leaving a certain margin of difference.
Mindig kell lehetőségnek lennie arra, hogy megállapítsunk valamilyen eltérési tűréshatárt.
EnglishOn diversifying supplies, the Commission has little margin for influence here.
Az ellátás diverzifikálását illetően a Bizottság kevés befolyással rendelkezik e területen.
EnglishIt is legitimate to cover costs and keep a profit margin for participants.
A költségek fedezése és a résztvevők haszonkulcsának felszámolása jogos.
EnglishThere is an uncertainty margin, but we can see the difference here: Cambodia, Singapore.
Van némi bizonytalansági határ, de itt láthatjátok a különbséget: Kambodzsa, Szingapúr.
EnglishA second incomprehensible aspect of this agreement is the 3% margin which you have demanded...
A megállapodás második érthetetlen eleme a 3%-os marzs, amit ön követelt meg...
EnglishMarius stared at the dead fish in the murky margin of ice in the bottom of the tank.
Marius rámeredt a szennyes jégbe fagyott halakra az akvárium fenekén.
EnglishI trust that the 15% margin in description precision will be enough.
Bízom benne, hogy a leírások pontosságában elegendő lesz a 15%-os tűréshatár.
EnglishHere I would insist to the Commissioner that the +/- 0.2% tolerance margin is far too high.
Itt ragaszkodom ahhoz, biztos asszony, hogy +/- 0,2%-os tűréshatár messze túl magas.
EnglishBut this guy Palm must allow for a margin of error, unless he's God.
- Persze Palinnak egy kis tűréssel kell élnie, ha ugyan nem a kutyák istene.
EnglishIt is true that the Commission has a broad margin of discretion in the application of fines.
Igaz, hogy a Bizottság széles mozgástérrel rendelkezik a bírságok alkalmazása terén.