EN

mark {noun}

volume_up
1. general
mark (also: cue, indication, score, sign)
An example of an EEC component type-approval mark is shown in the Appendix.
Az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel mintája a függelékben található.
The health mark must be an oval mark 6.5 cm wide by 4.5 cm high.
Az állat-egészségügyi jelölés egy 6,5 cm széles és 4,5 cm magas ovális jel.
An example of the EEC component type-approval mark and the additional symbol is shown in the Appendix.
Az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jel, valamint a kiegészítő jel példája a Függelékben található.
mark (also: brand, make)
The Finnish Mark joins the EMS exchange rate mechanism.
A finn márka belép az Európai Monetáris Rendszer árfolyam-mechanizmusába.
Currency: Bosnian convertible mark (KM)
Nemzeti valuta: konvertibilis márka (KM)
Ötezer márka ezért? mondta Hudsonnak.
mark (also: clue, hint, imprint, lead)
Nincs a hüvelyen tüzelési nyom.
Stark left it to Kintoth to make sure there were no betraying marks.
Stark Kintothra hagyta, hogy gondoskodjék minden áruló nyom eltüntetéséről.
And when Mark is, say, a senior in high school, somebody waits fbr him after a ballgame and sticks a gun to his head?
És amikor Mark mondjuk végzős középiskolás, és egy alkalommal, amikor a baseballedzés után jön hazafelé, vár rá valaki és a fejéhez nyom egy pisztolyt?
A play where everyone knows their part, except the mark.
"Ahol mindenki tudja a dolgát, kivéve a célpont."
Talán egyszerűen csábító célpont voltam.
"Ashby volt a jó célpont."
mark (also: bench, floor, layer, level)
mark (also: hand)
2. British English
mark (also: grade, rate)
In fact, getting poor marks from Mr Borghezio is a good result.
Sőt, már egy gyenge osztályzat is jó eredménynek számít, ha Borghezio úr adja.

Context sentences for "mark" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd if you believe that money can do all that for you, you are the perfect mark.
"És ha azt hiszed, hogy a pénz teszi mindezt," akkor tökéletes vagy számunkra".
EnglishYes, I was telling you, and you damned well better mark my words because I know.
Igen, mint mondtam, és jobban teszed, ha megjegyzed a szavaimat, mert én tudom!
EnglishThat little 'un-- gasped Piggy--him with the mark on his face, I don't see him.
Hol van az a gyerek dadogta , hol van az a gyerek, akinek anyajegy van az arcán?
EnglishI had Jimmie Horton mark the places we know of, where homesteaders have set up.
- Megmondtam Jimmie Hortonnak, hogy jelölje be az általunk ismert településeket.
EnglishTHE DRAWINGS MUST SHOW THE POSITION FOR THE EEC COMPONENT TYPE-APPROVAL MARK .
A rajzoknak meg kell mutatniuk az EGK alkatrésztípus-jóváhagyási jelölés helyét.
EnglishIf this command has a check mark, the data field in this line is a primary key.
Ha ez be van jelölve, az ebben a sorban található adatbázismező elsődleges kulcs.
EnglishHe has no children, nephews, brothers, uncles, or cousins by the name of Mark.
Nincs neki Mark nevű gyereke, unokaöccse, bátyja, nagybátyja vagy unokatestvére.
EnglishThey had pistols on their hips, and Mark noticed the pistols before anything else.
Oldalukon pisztoly lógott; Mark előbb vette észre a pisztolyt, mint bármi mást.
EnglishShe leaned quickly to Mark, and said, Don't look at them and don't say a word.
Reggie odahajolt Markhoz és azt mondta: - Ne nézz rájuk és ne szólj egy szót sem.
EnglishShe touched it and then drew her hand away quickly, as though the mark hurt her.
Megérintette, de olyan gyorsan elkapta a kezét róla, mintha megsebezte volna.
EnglishAnd Mark Twain, who knew all about typesetting, really was smitten by this machine.
És Mark Twain, aki mindent tudott a szedésről, le volt taglózva ettől a géptől.
EnglishThe door closed, and suddenly the man grabbed Mark and pinned him in a corner.
Becsukódott a liftajtó, a férfi váratlanul megragadta Markot és belökte a sarokba.
EnglishThe house was out of sight, and Mark turned around and sat straight in the seat.
A ház már látótávolságon kívül volt, Mark visszafordult és elhelyezkedett az ülésen.
EnglishWhat if Mark refuses to talk, and Foltrigg presents him with a grand jury subpoena?
- Mi van, ha Mark nem hajlandó beszélni, és Foltrigg a vádesküdtszék elé idézteti?
Englishhe demanded, and then released Mark.
- Elvágom a torkod, megértettél? - szegezte Marknak a kérdést, aztán elengedte.
EnglishIt will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
Ez fontos lépés lesz a schengeni térségben való teljes részvételükhöz vezető úton.
EnglishNassar shoved Mark inside while Klickman blocked the door until it started to close.
Nassar beterelte Markot, Klickman meg elállta az ajtót, amíg az be nem csukódott.
EnglishMany people believe that the EE symbol is a safety mark, but unfortunately it is not.
Sokan azt hiszik, hogy az EE szimbólum egy biztonsági jelölés, de sajnos nem az.
EnglishHe placed a bookmarker carefully to mark his place in the book he was reading.
Gondosan könyvjelzőt helyezett a lapok közé a könyvbe, ahol abbahagyta az olvasást.
EnglishShe said God had put an invisible mark on our foreheads, but she could see it.
Azt mondta, az Isten láthatatlan jelet tett a homlokunkra, de ő azért látja.