EN

marked {adjective}

volume_up
Furthermore, a focus on biofuels must not lead to a marked increase in food prices.
Továbbá a bioüzemanyagokra való összpontosítás nem vezethet az élelmiszerárak észrevehető növekedéséhez.
Egy könnyen észrevehető ember.
There has also been a marked reduction in Portugal, but the incidence rate is still above the EU average.
Portugáliában is észrevehető csökkenés mutatkozott, de az előfordulási arány még mindig az EU-átlag felett van.
Distinctive features, they had marked Shea Ohmsford and now they marked his grandson as well.
Shea Ohmsford jellegzetes elf vonásai unokáján is kiütköztek.
On each flat, boulders had been positioned to form the full-sized outline of a ship, both prow and stern pointed and marked by upright menhirs.
Minden párkányon elhelyeztek egy-egy követ, melynek hajó formája volt jellegzetes tattal és farral, evezőkkel és menhirrel.
His Elven features marked him dis- tinctly, his brows slanted upward, his ears pointed, his face so narrow he seemed gaunt.
Tisztán látszottak rajta a jellegzetes elf vonások: a szemöldöke fölfelé kanyarodott, a füle hegyes volt, az arca feltűnően keskeny, már-már aszott.

Context sentences for "marked" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishBut the old Comtesse had her wits about her and had marked what her son said.
Ám a vén kontesznek helyén volt az esze, és jól megjegyezte, amit a fia mondott.
EnglishThe average price decrease was especially marked between 2002 and 2003 (20 %).
Az átlagárcsökkenés különösen jelentősnek bizonyult 2002 és 2003 között (20 %).
EnglishCrashings marked the routes of the hurrying outlaws as they ran to surround him.
Reccsenő ágak jelezték a rablók útját, ahogy felé sietve körül akarták venni.
EnglishStand to Center for Honor was the way the gulls' foremost leaders were marked.
A tisztelet jeléül a sirályok legkiválóbb vezéreit szokták a Középpontba állítani.
EnglishA red dot far up Bildor's Canyon northeast of my farm marked a Jawa fortress.
A vörös pont Bildor kanyonjában, északkeletre a farmomtól java erődöt jelzett.
EnglishThere was a small outer office, empty, and a door marked Private, half ajar.
Az apró külső szoba üres volt, a Belépni tilos feliratú ajtó félig nyitva állt.
EnglishWhen that happens, you can be pretty sure those twins were marked by a demon.
Ha ez történik, mérget vehet rá, hogy ezeket az ikreket egy démon jelölte meg.
EnglishA perfect row of cumulus clouds marked the line where the water met the sky.
Gomolyfelhők katonás sora jelezte azt a vonalat, ahol a víz találkozott az éggel.
EnglishAnd now he followed the old profession they had marked for us hundreds of years ago.
Most pedig a régi mesterséget folytatja, amelyre több száz éve jelöltek ki minket.
EnglishHe scoured the latter to see if any sites were marked, but could find none.
Ebbe belelapozott, nincs-e benne valamilyen hely megjelölve, de ilyet nem talált.
EnglishHe marked Nicholas in blue, for Greece, and pointed back to the Danes at the top.
- A herold kékkel bekarikázta Miklós herceg nevét, s ismét a legfelső sorra mutatott.
EnglishIn both cases the animals must be marked by specific means of identification.
Mindkét esetben az állatokat különös azonosítási eszközökkel kell megjelölni.
English- (SK) 1 May this year marked the 5th anniversary of Slovakia's accession to the EU.
- (SK) Idén május 1-én ünnepeltük Szlovákia EU-csatlakozásának ötödik évfordulóját.
EnglishThe end of your presidency will be marked by the election of 532 new MEPs.
Elnökségük végét 532 új európai parlamenti képviselő megválasztása fémjelzi majd.
EnglishBut it's having a most marked effect on young Nevile Strange all the same.
Ugyanakkor mégis rendkívül feltűnő hatással van erre az ifjú Nevile Strange-re
EnglishCertain men who came into these rooms were marked for a dark and specific purpose.
Bizonyos férfiakról, akik beléptek a házba, már döntött egy sötét hatalom.
EnglishCertainly, so old and venerable a tree would have been marked as holy by the Druids.
A druidák minden bizonnyal megjelöltek volna egy ilyen öreg és tiszteletreméltó fát.
EnglishFirst, you have not marked off your property with a fence, as the law requires.
- Először is nem kerítetted körbe a földedet kerítéssel, ahogyan a törvény azt előírja.
EnglishRather the reverse: she and it were allies, both marked by the man's passing.
Inkább az ellenkezője: a férfi halála a városon is, önmagán is rajta hagyta a nyomát.
EnglishShe likes you, cried Mrs Sprot, beaming on Tuppence as on one marked out for favour.
Maga tetszik neki! kiáltotta Mrs. Sprot, s rokonszenve jeléül elmosolyodott.

Synonyms (English) for "marked":

marked
English
marking