"mild" translation into Hungarian

EN

"mild" in Hungarian

EN mild
volume_up
{adjective}

mild (also: bland, clement, easy, faint)
volume_up
enyhe {adj.}
By midnight, the downpour of toads in Willow had slackened off to a mild, croaking drizzle.
Éjfélre a willow-i varangyzuhatag enyhe, brekegő szemerkéléssé lanyhult.
Toward the end of that soliloquy, his mild speech impediment had thickened.
A hangja tele volt érzelemmel, enyhe beszédhibája felerősödött.
This light very likely belongs to the last day of my life, Kurtz thought with mild wonder.
Nagy valószínűséggel ez életem utolsó napja, gondolta enyhe csodálkozással Kurtz.
mild (also: bland, gentle, meek, placid)
For their part, the grazing creatures regarded her with mild, incurious eyes, showing no alarm.
A legelésző nyáj szelíd, közömbös tekintettel méregette, nem mutatott riadalmat.
All was aboveboard, mild as milk and water, and desperately dull.
Minden teljesen őszinte volt, szelíd, mint a bárány és reménytelenül lehangoló.
To see the mild face of Ash disfigured with rage was a terrible thing to behold.
Rettenetes volt, ahogy az a szelíd arc eltorzult a haragtól.
mild (also: delicate, dicky, dim, failing)
volume_up
gyenge {adj.}
The screen was blank except for mild static.
A képernyők a gyenge statikus zaj jeleitől eltekintve üresek voltak.
The Eclipse Burgers, garnished with sautéd mushrooms and mild red onion, were nothing short of fabulous.
A pirított gombával s gyenge vöröshagymával felszolgált napfogyi-burger egyszerűen fenséges volt.
Surely it couldn't have been so mild a poison.'
Biztosan nem ilyen gyenge méreg volt.
Is it mild and nutty, yet piquant in flavor?
Könnyű és ízes, kicsit pikáns az aromája?
The pipe was dead, had been since late 1985, when his doctor had forbidden him to smoke it following a mild heart attack.
Sohasem volt megtömve 1985 óta, amikor az orvos egy könnyű szívrohamot követően eltiltotta a dohányzástól.
He drew out a cheroot-one of the sweet, mild smokes which the Earl of Rutherford had given him, and cupping his hand around the match carefully lighted it.
Előhúzott egy manilát egyikét azoknak az édes, könnyű szivaroknak, melyeket Rutherford grófjától kapott, majd kelyhet formálva kezéből gondosan meggyújtotta.
Even tales of a nation rising from its ashes in the far lands to the east brought only mild interest.
Mérsékelt érdeklődés kísérte azt a szenzációs hírt is, hogy a nemzet éledezik haló poraiból ott messze a keleti országrészben.
Indeed, the history of the Mayfairs was the history of witchcraft, with only mild touches of telepathy or healing power or other psychic abilities mixed in.
A Mayfair-történet a boszorkányságról szól, és csupán itt-ott színezi mérsékelt telepátia, gyógyító erő vagy más okkult adottság.
We have also furnaces of great diversities, and that keep great diversity of heats; fierce and quick; strong and constant; soft and mild; blown, quiet; dry, moist; and the like.
Vannak különféle kemencéink, amelyek különböző hőfokokat szolgáltatnak, ti. éles és gyors, erős és tartós, enyhe és mérsékelt, lángoló, nyugodt, nedves, száraz stb. meleget.
mild (also: amiable, comely, dear, friendly)
volume_up
kedves {adj.}
Kedves tőle mondtam.
Cujo's face was a mask of blood and matted fur from which his eyes, once a kind, mild brown, peered with stupid fury.
A pofája véres-szőrös maszkká vált, amelyből egykor oly jóindulatú, barna szemei most vérvörösen, eszelős haraggal meredtek ki.

Synonyms (English) for "mild":

mild

Context sentences for "mild" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe contrast was mild, serving to draw him out from a comparative surrounding gloom.
A fény nem volt túl éles, mégis jól kiemelte alakját a félhomályos háttérből.
EnglishHe spoke without emotion, or any kind of panic; with a mild detached interest.
Minden ijedtség, sőt izgalom nélkül beszélt, inkább csak érdeklődés volt a hangjában.
EnglishMajor Barry turned his boiled gooseberry eyes with mild curiosity on Poirot.
Barry őrnagy főtt egresre emlékeztető szemét némi kíváncsisággal szegezte Poirot-ra.
EnglishTwo older men with heavy black-and-gray mustaches looked at her with mild concern.
A fűikében álló két idősebb, őszülő bajuszú férfi aggodalmasan nézett rá.
EnglishThe mind-wrenching sight of naked space fills me with mild but waning interest.
A puszta űr észbontó látványa engem csak csekély, és gyorsan múló érdeklődéssel tölt el.
EnglishThe mild inquiring gaze of Hercule Poirot seemed to be upsetting to Jules Perrot.
Poirot enyhén kutató pillantása úgy látszott, idegesíti Jules Perrot-t.
EnglishSir Henry Coombss deceptively mild eyes turned to his Moscow Head of Station.
Sir Henry Coombs megtévesztően barátságos tekintete a moszkvai irodavezető felé fordult.
EnglishThrowing his colleague a glance of mild reproof, Poirot turned again to Tredwell.
Poirot szemrehányó pillantást vetett rá, és visszafordult Tredwellhez.
EnglishIt took only a few mild proddings from Stemp to get her to abbreviate her report.
Stemp néhány türelmetlen mozdulata elég volt ahhoz, hogy jóval rövidebbre fogja mondókáját.
Englishhe saw her ask herself, blinking rather hard in a mild self-rebuke.
Nomuri látta rajta, hogy azt kérdi magától: hogyan is feledkezhettem meg róla?
EnglishThough his expression was mild, the glint in his eye matched the metal of the symbols.
Bár lágy arckifejezést öltött, a szemei hűen tükrözték a szimbólumok fémes természetét.
EnglishJonesy sprints past the deer, which looks at him with mild, surprised eyes.
Jonesy elfut a szarvas mellett, amely derűs, meglepett szemmel néz rá.
English[Mild applause] Obviously except for your books, Mr. Rushdie... which are also very good.
Természetesen az ön könyveivel együtt, Mr. Rushdie... azok is nagyon jók.
EnglishLeft apart, they are harmless; the polonium is a mild alpha-emitter, the lithium is inert.
Külön-külön veszélytelenek; a polónium némi alfasugárzást bocsát ki, a lítium inaktív.
EnglishAbout once or twice a week I was in the habit of purchasing two ounces of John Cotton mild.
Egyszer vagy kétszer hetenként vettem nála ötven gramm John Cotton dohányt.
EnglishThe scream and crash of the shells was actually looked upon as a mild diversion.
Az ágyúgolyó vijjogása és becsapódásának zaja inkább csak némi változatosságot vitt az életünkbe.
EnglishGive me a mild-mannered drone; positively nothing armed, nothing target-oriented.'
Adjanak mellém egy finomabb drónt; de egyértelműen fegyverzet nélkül... célorientáltság nélkül.
EnglishToday, Men live in the warmth and comfort of the Southland's mild climate and green lands.
Manapság az ember délföldi melegben és kényelemben él, nyájas égöv alatt, zöld vidéken.
EnglishThat's mild enough, I said, and then, casually: Do you like using the stuff?
Az még elmegy mondtam és könnyedén hozzátettem: És szívesen szedi?
EnglishHe emphasized each word in the sentence with a mild shake of the boy's shoulders.
Minden szót hangsúlyozott, közben gyengéden rázta a fiú vállát.