EN monitoring
volume_up
{noun}

monitoring (also: check, checkout, control, supervision)
- the statistical (non-personalized) results of biological monitoring,
- a biológiai ellenőrzés statisztikus (nem személyesített) eredményeihez,
Secondly, independence of monitoring should be guaranteed.
Másodszor az ellenőrzés függetlenségét biztosítani kellene.
It shows that improved legislation is required, but also improved monitoring.
A példa azt mutatja, hogy jobb szabályozás szükséges, de jobb ellenőrzés is.
monitoring (also: observation, sighting, watch)
For the past two weeks, we've been monitoring various movements.
Az elmúlt két hétben megfigyelés alatt tartottunk néhány mozgalmat.
Agreement must be reached on topics such as financing, monitoring and control mechanisms.
Egyezségre kell jutnunk a finanszírozás, a megfigyelés és az ellenőrzési mechanizmusok területén is.
Monitoring also applies to fishing vessels, so that the safety of small vessels can also be increased.
A megfigyelés kiterjed a halászhajókra is, így a kishajók biztonságát is növelhetjük.
Indeed, regular reports will be submitted to the European Parliament for scrutiny regarding the monitoring of respect for these rights.
Sőt rendszeres jelentéseket fognak benyújtani az Európa Parlamentnek e jogok tiszteletben tartásának figyelésére vonatkozó vizsgálat céljából.
monitoring (also: interception)
I crack into the phone company's remote monitoring system, and fool it into thinking there's a legal tap on the line.
Betörök a telefontársaságok távoli rendszerébe és elhitetem velük, hogy egy legális lehallgatás van a vonalon.

Synonyms (English) for "monitor":

monitor

Context sentences for "monitoring" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf there is no effective monitoring of fisheries, there will always be problems.
Ha nem biztosított a halászat hatékony ellenőrzése, mindig is lesznek problémák.
EnglishThe European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
Az Európai Tengerbiztonsági Ügynökségnek kell felügyelnie a hajózás biztonságát.
EnglishAll of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
Minden intézményünk felelősséggel tartozik az európai uniós jog ellenőrzéséért.
EnglishI believe that you will be closely monitoring the system, as you have promised.
Úgy gondolom, Ön - ígéretéhez híven - valóban gondosan ellenőrzi majd a rendszert.
EnglishMoreover, another very important point in my opinion is aeroplane monitoring.
Véleményem szerint további nagyon fontos szempont a légi járművek megfigyelése.
EnglishThe Commission is closely monitoring the development of the situation in Greece.
A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzet alakulását Görögországban.
EnglishThe provisions for monitoring the stability of the financial markets are critical.
A pénzpiacok stabilitásának követését szabályozó rendelkezések végtelenül fontosak.
EnglishThe Commission is monitoring the EC-Morocco Fisheries Partnership Agreement.
A Bizottság figyelemmel kíséri az EK-Marokkó halászati partnerségi megállapodást.
English- monitoring of breeding pigs before their entry into the production cycle;
- a tenyészsertések nyomon követése a termelési ciklusba történő belépésük előtt;
EnglishIt also requires an effective and updated monitoring and evaluation system.
Hatékony és napra kész nyomon követési és értékelési rendszerre is szükség van.
EnglishDeclaration of the European Commission on monitoring of safety aspects (Article 47)
Az Európai Bizottság nyilatkozata a biztonsági szempontok ellenőrzéséről (47. cikk)
English'It's all very well for you, but I'm being kept in a monitoring chamber all day!
Nálad biztos, hogy minden rendben, de engem egy megfigyelőszobában tartanak egész nap!
EnglishWe need to improve the control and monitoring of the markets that we have mentioned.
Javítanunk kell az általunk említett piacok ellenőrzését és nyomon követését.
EnglishThe Commission is closely monitoring developments in the Greek banking sector.
A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a görög bankszektorban történő fejleményeket.
EnglishWe are closely monitoring developments and preparing for different scenarios.
Szorosan nyomon követjük a fejleményeket, és felkészülünk a különböző eshetőségekre.
English(DE) Mr President, the question is: Who monitors the monitoring authorities?
(DE) Elnök úr, az itt a kérdés, hogy ki felügyeli a felügyeleti hatóságokat?
EnglishThe results leave something to be desired and the monitoring of them is inadequate.
Az eredmények kívánnivalót hagynak maguk után, és nem megfelelő azok nyomon követése.
EnglishIn addition, manufacturers must introduce an efficient monitoring system.
Ezen kívül a gyártóknak hatékony figyelemmel kísérési rendszert kell bevezetniük.
English26th Annual Report on Monitoring the Application of European Union Law (2008) (
Az európai uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről szóló 26. éves jelentés (2008) (
EnglishSo now we do the monitoring on the inside -- from towers, satellites, ultralights.
Most tehát figyelőszolgálat működik tornyokról, műholdakról, a levegőből.