EN needs
volume_up
{only plural}

They are driven by the basest of impulses... the most basic of needs.
A legalapvetőbb ösztönök... szükségletek hajtják őket.
There is therefore a massive gap between needs and resources provided.
Tehát hatalmas szakadék van a szükségletek és a rendelkezésre álló források között.
The needs are immense and we can see that the money at your disposal is not enough.
Óriásiak a szükségletek, és látjuk, hogy a rendelkezésére álló pénz nem elegendő.
needs
It is an unacceptable way of satisfying needs that are based on a certain hierarchy.
Ez egy bizonyos hierarchián alapuló igények kielégítésének elfogadhatatlan módja.
As Mr Flautre said, what we can do is a help but the needs are enormous.
Ahogyan Flautre asszony fogalmazott, segíthetünk ebben, de az igények hatalmasak.
Travel needs themselves may vary from country to country.
Maguk az utazási igények is különbözhetnek országonként.
needs (also: necessity, need, want)
That's where I got reacquainted with Abraham Maslow's "hierarchy of needs."
Itt találkoztam újra Abraham Maslow szükséglet-hierarchiájával.
These three levels of the hierarchy needs relate to the five levels of Maslow's hierarchy of needs.
A szükséglet-hierarchia három szintje itt egyébként Maslow szükséglet-hierarchiája öt szintjének felel meg.
They do not differentiate between two separate needs.
Nem tesznek különbséget két szükséglet között.

Context sentences for "needs" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe citizens' complaints are an invaluable indicator of their most urgent needs.
A polgárok panaszai a legsürgősebb igényeik felbecsülhetetlenül értékes mutatói.
EnglishIt still needs improvement, but at least it sounds like me and not like HAL 9000.
Még van mit fejleszteni, de legalább úgy hangzik, mint én, és nem mint HAL 9000.
EnglishEurope needs an aerospace industry that is powerful and that generates employment.
Európának erős légi közlekedési iparra van szüksége, amely munkahelyeket teremt.
EnglishFor that the people ought to be grateful, you are so solicitous to their needs.
A nép tartozik hálával, amiért olyan önzetlenül gondoskodik a szükségleteikről.
EnglishAt the same time the institution needs to have less complex legal requirements.
Ugyanakkor az intézménynek kevésbé összetett jogi követelményekre van szüksége.
EnglishYeah, there's a dead man, in the woods, and, well, someone needs to come get him.
- Halló, egy halott férfi van az erdőben, és valakinek el kellene jönnie érte.
EnglishBut I know my husband better than anybody and he needs someone like you right now.
De mindenkinél jobban ismerem a férjemet, és tudom, hogy most rád van szüksége.
EnglishWhere conflict is tearing people apart, our experience needs to be put to use.
Ahol konfliktusok tépnek szét népeket, saját tapasztalatainkra támaszkodhatunk.
EnglishHowever, the system does have weak points and it needs to be updated regularly.
A rendszernek azonban vannak gyenge pontjai, és rendszeres frissítésre szorul.
EnglishNor does it mean that the special needs of women prisoners should not concern us.
Azt sem jelenti, hogy a női elítéltek speciális problémái ne tartoznának ránk.
EnglishOn the contrary, support needs to be provided during the search for information.
Sokkal fontosabb, hogy támogatást biztosítsunk az információk keresése során.
EnglishThe instrument which was prepared was weak and did not meet the current needs.
Az elkészült jogi eszköz gyenge volt, és nem felelt meg az aktuális igényeknek.
EnglishThe development of the European economy needs exactly technological innovation.
Az európai gazdasági fejlődésének éppen technológiai innovációra van szüksége.
EnglishIt has to import large quantities of such products in order to satisfy its needs.
Szükségletei kielégítése érdekében e termékekből nagymennyiségű behozatalra szorul.
EnglishIt just needs one link to crack for the whole chain of intervention to fail.
Elég egyetlen hibás láncszem, és a teljes beavatkozási lánc kudarcra van ítélve.
EnglishThere are three bullets still in the bottom of it, in case anybody needs one.
A láda alján még mindig van néhány golyó, ha esetleg valakinek szüksége lenne rá.
EnglishLet us therefore negotiate openly and honestly on the actual needs for 2008.
Így tehát nyíltan és tisztességesen tárgyaljunk az aktuális 2008-as igényeinkről.
EnglishThis pragmatic solution allows for the different needs of the economic operators.
Ez a pragmatikus megoldás figyelembe veszi a gazdasági szereplők különböző igényeit.
EnglishShe had succumbed to her own selfish needs, and there was nothing glorious in that.
Szerén megadta magát saját önző vágyainak, és ebben bizony nem volt semmi nemesség.
EnglishMoffitt is interested in seeing the special needs float first.
De azt hiszem, Mr. Moffitt először a speciális igényűek felvonulását szeretné látni!