"non-" translation into Hungarian

EN

"non-" in Hungarian

HU

EN non-
volume_up
{adjective}

non-
volume_up
nem {adj.}
These are non-quantifiable, non-measurable achievements.
Ezek nem számszerűsíthető és nem mérhető eredmények.
In Islamic countries, non-Muslims are systematically humiliated and murdered.
Az iszlám országokban a nem muszlimokat szisztematikusan megalázzák és megölik.
There is not a single indication for this ban to prevail for non-ruminant ...
Semmi nem indokolja, hogy ez a tilalom fönnmaradjon a nem kérődző ...

Context sentences for "non-" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat's the northern border, Dawson explained, as they passed into non-farm land.
- Ez az északi határ - magyarázta Dawson, amikor megműveletlen területre értek.
English(b) dangerous substances and preparations exported to non-member countries;
b) a harmadik országokba kivitelre került veszélyes anyagokra és készítményekre;
EnglishHe and Daga were non-drinkers while on duty, and they were nearly always on duty.
Egyikük sem ivott szolgálatban, márpedig szinte mindig szolgálatban voltak.
EnglishBack in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
New Yorkban egy civil szervezet, a Robin Hood fejlesztési vezetője vagyok.
EnglishThe Dalai Lama has urged his people to maintain the path of non-violence.
A dalai láma arra bíztatja népét, hogy maradjanak az erőszakmentesség ösvényén.
EnglishNon-alignment with respect to NATO is the modern alternative for a mature state.
A semlegesség a NATO tiszteletben tartásával egy érett állam számára modern alternatíva.
EnglishIf a diplomat is exposed he can be declared persona non grata and expelled.
Ha egy áldiplomatát lelepleznek, persona non gratának nyilvánítják és kiu-tasítják.
EnglishNon-voluntary labor's greatest advantage as an asset is the endless supply.
A kényszermunka legnagyobb előnye, hogy az árutípus esetében végtelenek a készletek.
EnglishOn non-proliferation, we are very happy that this is again on the agenda.
Ami az atomsorompót illeti, nagy örömmel látjuk, hogy az megint napirendre került.
EnglishI should like to emphasise that maintaining that balance is a sine qua non for us.
Szeretném kiemelni, hogy számunkra elengedhetetlen ennek az egyensúlynak a fenntartása.
EnglishCommunity statistics relating to external trade with non-member countries (
A harmadik országokkal folyatott külkereskedelemre vonatkozó közösségi statisztika (
EnglishTwo more non-coms scurried down so that they could salute Ryan when he walked down.
Két másik tiszthelyettes lesietett a lépcső aljába, hogy fogadni tudja Ryant, ha leért.
EnglishThe reason given is a lack of consensus among the non-attached Members.
Ennek okául a független képviselők általános megegyezésének hiányát jelölték meg.
EnglishIt is for the European Union to permit free movement and non-discrimination.
A szabad mozgás és a megkülönböztetésmentesség biztosítása pedig az Európai Unió dolga.
EnglishTo be frank, I can appreciate this, provided such opposition remains non-violent.
Őszintén szólva, ezt én értékelni tudom, feltéve, ha ez az ellenállás erőszakmentes marad.
EnglishIf I may, Commissioner, I would like to make a non-committal proposal.
Biztos úr, ha lehetséges, egy kötelezettség nélküli ajánlatot szeretnék tenni.
EnglishSuch harmonisation will only increase the attractiveness of non-EU corporate locations.
Az ilyen harmonizáció csupán növelné az EU-n kívüli vállalati telephelyek vonzerejét.
EnglishIt will make it harder for non-aligned countries to retain their non-aligned status.
A semleges tagállamok számára ez egyre nehezebbé teszi, hogy semlegességüket megtartsák.
EnglishIn any case, such non-disclosure agreements must become a thing of the past.
Mindenesetre az ilyen titkos adatkezelésre vonatkozó megállapodásoknak véget kell vetni.
EnglishI believe that an intra-Community trading ban is a complete non-starter.
Úgy vélem, hogy a Közösségen belüli kereskedelmi tilalom eleve kudarcra ítélt lépés.