EN note
volume_up
{noun}

NOTE: This will slow down updating the file information considerably.
Megjegyzés: bekapcsolása esetén jelentősen lelassul a fájljellemzők frissítése.
THE EXPLANATORY NOTE ANNEXED TO THIS REGULATION FORMS AN INTEGRAL PART THEREOF .
Az e rendelethez mellékelt magyarázó megjegyzés annak szerves részét képezi.
Note: These settings are applicable for all MSN accounts
Megjegyzés: ezek a beállítások az összes MSN azonosítóra érvényesek lesznek
note (also: sound, speech, strain, tenor)
volume_up
hang {noun}
He tore the notes out of the violin and each note was translucent and throbbing.
Hangokat tépett ki a hegedűből, és minden hang áttetsző volt és lüktetett.
Then the quiet voice spoke again, with a steely note in it.
Pillanatnyi hallgatás után a nyugodt hang acélosan szólalt meg.
There was a vaguely sinister note in that voice.
Ez a hang határozottan baljóslatúan csengett.
To view or edit the contents of a note, select the note and choose this command.
A jegyzet tartalmának megtekintéséhez vagy szerkesztéséhez jelölje ki a jegyzetet, és válassza ezt a parancsot.
Enters your initials and the current date and time into the contents of the note.
Beírja a jegyzet tartalmába a felhasználó nevének kezdőbetűit, az aktuális időt és a dátumot.
A separate note by way of explanation might be acceptable.
Egy magyarázó jegyzet elfogadható lenne.
note (also: entry, memo, memorandum, minute)
This report is a little note of explanation, not an action plan.
Ez a jelentés egy kis magyarázó feljegyzés, nem cselekvési terv.
Rather than acting as a spur to our work, that advice note almost became a straitjacket.
Ez a javaslati feljegyzés nem sarkallt munkára, hanem majdnem kényszerzubbonnyá vált.
Petyr NOTE TO THE ARCHIVES: This was the last letter ever received from Petyr van Abel.
FELJEGYZÉS AZ IRATTÁRNAK: Ez volt a Peryr van Abeltől kapott utolsó levél.
I also note with interest the proposed directive on carbon capture and storage.
Ezenkívül érdeklődéssel figyelem a szénmegkötésről és -tárolásról szóló, javasolt irányelvet.
Please note: Subject lines of email messages are never encrypted.
Figyelem: Az elektronikus levelek tárgya soha nincs titkosítva.
Note that creams and gels are classed as liquids.
Figyelem: a különböző krémek és gélek folyadéknak minősülnek.
-Állítása szerint egy tízfontos bankjegy.
Subject: Euro note and coin counterfeiting
Tárgy: Az euró bankjegy- és érmehamisítás
The tobacconist would surely recognize the note as a fake, too, and know where it had come from.
Á dohányárus is bizonyosan rájön, hogy a bankjegy hamis, és tudja, honnan való.
note (also: bill, blotter, catalogue, list)
Scott, that note has to be in their hands before lunch.
Scott, legyen a jegyzék a kezükben még ebéd előtt.
Nem hiszem, hogy az a jegyzék bármit is érni fog.
The last note delivered from your embassy was an insulting inter­ference with our internal affairs.
A legutóbbi jegyzék, amit a követségük kézbesített, sértő beavatkozás volt az országunk belügyeibe.
(NL) Mr President, just a marginal note to this week's part-session.
(NL) Elnök úr, csak egy széljegyzet az e heti üléshez.
One side note on the collection of brains: because of the way that we collect, and because we require consent, we actually have a lot more male brains than female brains.
Egy széljegyzet az agyak gyűjtéséhez: a gyűjtés módja miatt, és mivel hozzájárulást kérünk, sokkal több férfiagyunk van, mint női.
note (also: key, mood, strain, tenor)
note (also: musical note)
I haven't been able to write a note since that bastard showed up!'
Egyetlen hangjegy, nem sok, annyit se tudtam írni, amióta az a perverz fajankó a nyomomban liheg!
note (also: note of hand, stiff)
note
A little note for Eugene was slipped in with the card.
A meghívóhoz csatolt néhány sor Eugène-nek szólt:
It was a quickly written note, but between the lines it gave the impression that he was in the thick of things.
Mindössze néhány sor volt látszott rajta, hogy gyorsan kellett papírra vetnie, nyilván nem volt ideje arra, hogy részletes beszámolót írjon.
note

Context sentences for "note" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe left her a note which would have taken him at most three minutes to scribble.
Valami levélfélét firkált ugyan, de az legfeljebb három percet vehetett igénybe.
EnglishThe Commission takes note of this Parliament resolution and its recommendations.
A Bizottság figyelembe veszi ezt a parlamenti állásfoglalást és annak ajánlásait.
EnglishThen the reception, where they inebriate themselves until no one hears a note.
Aztán jön a fogadás, ahol aztán addig isznak, amíg már úgysem hall senki semmit.
EnglishIll need Laverys address and a note to your man in charge at the mountain place.
Szükségem lesz Lavery címére és néhány sorra a gondnokhoz, ott fenn, a hegyen.
EnglishI have taken due note of the suggestions made in this motion for a resolution.
Az állásfoglalásra irányuló indítványhoz beadott javaslatokat figyelembe vettem.
EnglishThen the pilot-navigator gave out a deep, throbbing organ note and died forever.
A pilóta navigátor erre mély, lüktető orgonahangot hallatott, és kilehelte lelkét.
EnglishA crisp note on the desk repeated the information West had already given him.
Az asztalon rövid üzenet, amelyben ugyanaz állt, amit az imént West közölt vele.
EnglishHer voice held a note that made Miss Marple turn in her chair and look at her.
A hangjában megcsendült valami, amitől Marple kisasszony odafordult, és ránézett.
EnglishI smelled flesh burning but I took no note of it, for I knew it could not be real.
Égő hús bűzét éreztem, de nem törődtem vele, mert tudtam, hogy nem lehet igazi.
EnglishI am pleased to note that the goals set by the Commission proposal have been met.
Örömmel jegyzem meg, hogy a Bizottság javaslatában kitűzött célok teljesültek.
EnglishThank you, Mr Martin, I did not see it myself, but I take note of your point.
Köszönöm, Martin úr, ezt én magam nem láttam, de figyelembe veszem észrevételét.
EnglishI am pleased to note that there now seems to be a land-use plan for that area.
Örömmel veszem tudomásul, hogy a területre már elkészült egy földhasználati terv.
EnglishSaul wrote down the license number he'd memorized and handed the note to Pockmark.
- Saul leírta a rendszámot, amelyet megjegyzett, és odaadta a papírt a ragyásnak.
EnglishAnd yesterday when you passed the note, I could feel the sweat on youi palm.
Tegnap pedig, amikor átadtad az üzenetet, szinte éreztem, hogy izzad a tenyered.
EnglishOne cannot fail to take note of the possibility of evaluating this energy supply.
Nem lehet nem észrevennünk az ilyen típusú energiaellátás felmérésének lehetőségét.
EnglishI had a note from Mr. Wynant saying he was giving them to you, Macaulay said.
Wynant már értesített róla levélben, hogy önre ruházta ezeket felelte Macaulay.
EnglishThe text of Additional Note 2 of Chapter 10 shall be replaced by the following:
(1) A 10. fejezet 2. kiegészítő megjegyzése helyébe a következő szöveg lép:
EnglishI don't think that's true of Ben Reich, Powell replied, striking the noble note.
Ben Reichre ez nem áll, legalábbis azt hiszem válaszolta Powell, és megrázta a fejét.
English'Run,' Becky whispered with a note of greater desperation, 'for God's sake, run.'
Csak feküdt görcsösen rángatózva, tekintetét még mindig a plafonra szegezte.
EnglishThe note was immediately dispatched, and its contents as quickly complied with.
A levelet rögtön elküldték, s a benne foglalt kérésnek éppoly gyorsan eleget tettek.