EN number
volume_up
{noun}

1. general

number (also: digit, numeral, size)
volume_up
szám {noun}
These two numbers are the percentage of the total number of words.
Ez a két szám az összes szó számához viszonyított arányként értendő.
The result is an integer that is the nearest integer multiple of the number.
Az eredmény az az egész szám, amely a szám legközelebbi egész többszöröse.
Returns TRUE if the value is odd, or FALSE if the number is even.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám páratlan, HAMIS értéket, ha a szám páros.
number (also: human, mortal, people, person)
volume_up
ember {noun}
Otherwise, any number would be too many against one man with a knife.
Ha ők nincsenek, néhány ember is túl sok lenne egy ember és egy kés ellenében.
Six is a small number, but a small number may be best in this case.
Hat ember nem sok, ám ebben az esetben épp ez lehet a jó.
Except for a small number of women and foreigners there were no welldressed people at all.
Néhány nőtől és külfölditől eltekintve nem volt jól öltözött ember.
number (also: ordinal number)
Add breakpoint using file name with line number or a template name
Töréspont felvétele fájlnév + sorszám vagy sablonnév segítségével
Reference number if the official serial number does not enable the lot to be identified,
Referenciaszám, abban az esetben, ha hivatalos sorszám alapján a tételt nem lehet azonosítani,
The row number is specified, then the column number.
Először a sorszám, aztán az oszlop.
number
When marked, specifies that you want to retain the number format of the selected format.
Bejelölése a kiválasztott formátum számformátumának megtartását jelzi.
Displays the number format code for the selected format.
Megmutatja a kiválasztott formátumhoz tartozó számformátumkódot.
But there's not a lot of science behind that number.
Ez a kiválasztott érték tudományosan nem megalapozott.
number (also: headcount)
When are you going to produce an action plan for reducing staff numbers?
Mikor fognak cselekvési tervet készíteni az alkalmazotti létszám csökkentésére?
For this reason too the numbers of women MEPs should increase a one third to a half.
Ez okból is, a női parlamenti képviselők számának egyharmadról a létszám felére kellene emelkednie.
- Teljes a létszám - mondta Poirot.
number
If it's a number on a doorway, I haven't seen it.
Ha házszám, akkor nem láttam még ilyet.
The house number was the one he'd memorized.
A házszám az volt, amit az agyába vésett.
Egyébként a házszám 59.
number (also: air, gig)
Stability in these areas of Chad and the Central African Republic can only be assured if international action, and especially that taken by the European Union, incorporates a number of factors.
Csád és a Közép-afrikai Köztársaság stabilitása csak oly módon biztosítható, ha a nemzetközi fellépés, különösen az Európai Unió fellépése számos faktort magában foglal.
number (also: address, cast, class, discourse)
number (also: attire, garment, rig, toilet)
volume_up
ruha {noun}
number (also: individual, person)
volume_up
egyén {noun}
number
number

2. slang

number (also: configuration, cove, figure, form)
volume_up
alak {noun}
It's an infinite number -- literally goes on forever.
Végtelen alak -- szó szerint örökké tart.
`There were no figures or numbers or words in it.
Nem volt hozzá alak, szám, szó.
number (also: reefer, blunt)
number (also: lulu, lovely, doll)
number
number
volume_up
jó bőr {noun} [slg.]
number
volume_up
jó csaj {noun} [slg.]

3. "group of people", colloquial

number
volume_up
csoport {noun} (banda, tásaság)
There are a number of groups that are proposing that life evolved at these vent sites.
Számos csoport véleménye szerint az élet ezeken a területeken alakult ki.
Group number one sees it as more than luck, more than coincidence.
Az egyes csoport többnek látja, mint puszta szerencsel vagy véletlen.
Group number two sees it as just pure luck, a happy turn of chance.
De a kettes csoport csak véletlennek tekinti, vagy a sors egy furcsa fordulatának.
number
volume_up
társaság {noun} [coll.] (banda)
A number of pharmaceutical companies were working on it.
Számos gyógyszerészeti társaság dolgozott rajta.
The number of Gnomes had diminished by almost half, but time was running out for the men of the company.
A gnómok száma csaknem a felére apadt, de a társaság kezdett kifutni az időből.
Itt a taxi társaság száma.

Context sentences for "number" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishThe number of new patients diagnosed each year has doubled over the same period.
Az évente diagnosztizált új betegek száma megduplázódott ugyanezen időszak alatt.
EnglishIt must not slip to number two as a result of the current economic difficulties.
Nem szabad a jelenlegi gazdasági nehézségek miatt lecsúsznunk a második helyre.
EnglishThe largest number of orders or bans can actually be found in the common market.
A végzések és tilalmak legnagyobb számban egyébként a közös piacon találhatóak.
EnglishType the number of the page number that you want to jump to, and then press Enter.
Írja be az oldal számát ahová ugrani kíván, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
EnglishHe nipped through his black book and found the Alexandria number for K.
Aztán belelapozott a fekete noteszébe, és megkereste K. O. Lewis telefonszámát.
EnglishI hung up, finished my coffee and dialed the number of Derace Kingsleys office.
Letettem a kagylót, megittam a kávémat, és Derace Kingsley irodáját tárcsáztam.
EnglishHari did not want to be one of the number Chen had to pressure, especially now...
Hari nem akart azok közé tartozni, akiket Chen megfélemlített vagy megvásárolt.
EnglishA number of opinions were heard that opposed any 'punishment' against Mr Fazakas.
Számos véleményt hallottunk, amely ellenezte Fazakas úr bármiféle "büntetését”.
EnglishOne of our main targets is to increase the number of women in key research posts.
Egyik fő célunk a nők számának növelése a kulcsfontosságú kutatási pozíciókban.
EnglishHe crossed to the telephone near the window, dialled a local number and waited.
Az ablak mellett álló telefonhoz ment, feltárcsázott egy helyi számot, aztán várt.
EnglishHappily they had all been computerized by 1987 and the file number came up quickly.
Szerencsére már minden adat komputerben volt és a keresett rész hamar előkerült.
EnglishIf Tess Drake calls for me, make sure you get a number where I can reach her.'
Ha Tess Drake keresne, feltétlenül tudd meg tőle a számot, ahol visszahívhatom.
EnglishThe rapporteur proposes a number of valid measures, which I shall not reiterate.
Az előadó számos jogos intézkedést javasol, amelyeket nem fogok megismételni.
EnglishTogether, we found solutions for a number of areas in the Framework Agreement.
Közösen megoldásokat találtunk a keretmegállapodás számos területére vonatkozóan.
EnglishThis is due to the rules on grants being too many in number and too complicated.
Ennek oka, hogy túl sok a támogatásokra vonatkozó szabály, és azok túl bonyolultak.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
A mai állásfoglalás számos, a bizottságnak címzett fellépési javaslatot tartalmaz.
EnglishSome of these guys, it's like pulling teeth, judging by the number of letters.
Némelyik fickót nagyon nehéz megpuhítani, legalábbis a levelek számából ítélve.
EnglishI'm not coming back next fall, but my phone number and address are in the box.
A következő tanévre nem jövök vissza, de tudja a telefonszámomat meg a címemet.