"to obtain" translation into Hungarian

EN

"to obtain" in Hungarian

EN

to obtain [obtained|obtained] {verb}

volume_up
The fact that one businessman obtains a grant to construct a factory building and the other does not, will logically lead to a distortion of the market.
Egyértelműen a piac torzításához vezet, ha a gyárépítéshez az egyik vállalkozó kap támogatást, míg a másik nem.
If you haven't received a reply or you are unsure that you will obtain the extension, the best for you is to return before the end of the 3-month period.
Amennyiben kérelmére nem kap választ, vagy nem biztos abban, hogy megkapja a hosszabbítást, legjobban teszi, ha a 3 hónapos időszak lejárta előtt hazatér.
In the meantime, she was free of Greenholtz, Simmon and Lederbetter, and the prospect of obtaining a situation elsewhere filled her with pleasurable anticipation.
Most már megszabadult a Greenholtz, Simmon és Lederbetter cégtől, és a kilátás, hogy valahol új állást kap, kellemes várakozással töltötte el.
(DE) Mr President, I request that the sitting be adjourned for two minutes until all the Members have obtained their voting cards.
(DE) Tisztelt elnök úr, kérem rekessze be az ülést két percre, amíg mindegyik képviselő hozzájut a szavazókártyához.
Although women obtain better results than men in the field of education, there is still a pay inequality between genders in the labour market.
Hiába érnek el a nők jobb eredményeket az oktatás terén, mint a férfiak, továbbra is fennáll a munkaerőpiacon a nemek közötti bérkülönbség.

Context sentences for "to obtain" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAuthorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Engedély  tervezett gyógykezelés igénylésére egy másik uniós vagy EFTA-országban.
EnglishAt a time of crisis it is especially important to make credits easier to obtain.
Válságok során különösen fontos, hogy megkönnyítsük a hitelekhez való hozzájutást.
EnglishSuddenly, 150 employees are required in order to obtain employee representation.
A munkavállalói képviselet elnyeréséhez hirtelen már 150 alkalmazott kellene.
EnglishIt has become much more difficult to obtain adequate financing from Europe's banks.
Az európai bankoknál ma már sokkal nehezebb megfelelő finanszírozást szerezni.
EnglishHe wanted to share his ideas with Laura, obtain her point of view as a psychiatrist.
Szerette volna megosztani a dolgot Laurával, kikérni a pszichiáter véleményét.
EnglishAt the same time, some of the larger countries will obtain more seats in Parliament.
Ezzel egyidőben egyes nagyobb országok több helyet fognak szerezni a Parlamentben.
EnglishIn financial terms, your best course of action is to obtain authorisation.
Ön pénzügyi szempontból akkor jár a legjobban, ha beszerzi a szükséges engedélyt.
EnglishThe log file (shown above) will be read to obtain the events logged by samba.
A fenti naplófájlból olvasom ki az eseményeket, amelyeket a Samba rögzített.
EnglishFrom where can we obtain funding for growth before it becomes self-sustaining?
Miből lehet finanszírozni a növekedést, mielőtt az önfenntartóvá nem válik?
EnglishI believe that there is a chance that we could obtain significant reductions.
Meggyőződésem, hogy esély van arra, hogy jelentős árengedményekhez jussunk.
EnglishIn both countries a group of financiers are anxious to obtain the oil concessions.
Mindkét országban egy pénzcsoport törekszik az olajkoncesszió elnyerésére.
EnglishI would like to explain that children and students can of course obtain visas.
Szeretném elmondani, hogy a gyermekek és a diákok - természetesen - kaphatnak vízumot.
EnglishWomen subjected to violence could call this number to obtain immediate assistance.
Az erőszaknak kitett nők felhívhatják az ügyeletet azonnali segítségért.
EnglishNo arsenic to obtain and administer - nothing definite - just - negation!
Nem kell arzént szerezni, és beadni egyszerűen csak meg kell tagadni az orvosságot!
EnglishWe ask of you, however, that the tobacco status quo should obtain until 2013.
Azt kérjük azonban, hogy dohányügyben a status quo maradjon fenn 2013-ig.
EnglishThat is the way we must go if we want to obtain an agreement with Mercosur.
Ezen az úton kell haladnunk, ha megállapodást akarunk kötni a Mercosurral.
EnglishIt is also crucial that it be able to obtain information on best practices.
Ugyancsak lényegbevágó, hogy Horvátország is tájékozódhasson a legjobb gyakorlatokról.
EnglishPlenty of yew here for anybody with a desire to obtain the raw material of taxine.
Van itt tiszafabogyó bőven, ha valakinek éppenséggel a taxin nyersanyagára szottyan kedve.
EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Csak először be kell szerezniük azt a papírt, amely engedélyt ad rá.
EnglishThat is why it is vital that we obtain knowledge and data in this area.
Ezért alapvető fontosságú, hogy információt és adatokat gyűjtsünk ezen a területen.