EN occasion
volume_up
{noun}

occasion (also: chance, handle, opportunity, time)
This is yet another occasion to demand their immediate release on humanitarian grounds.
Ez újabb alkalom arra, hogy humanitárius alapon követeljük azonnali elengedésüket.
It's a very rare occasion that you get to actually witness an iceberg rolling.
Ez egy nagyon ritka alkalom, aminek a tanúi lehetnek, egy jéghegy átfordul.
On what occasion would it be most probable that such a presentation would be made?
Miféle alkalom lehet az, amely megelőzte ezt az ajándékot?
occasion (also: attitude, juncture, lay, lie)
The coming Olympic Games could have been an occasion for improvement.
A soron következő olimpiai játékok lehetőséget kínálnak a helyzet javulására.
When he had gathered his wits, Royston rose to the occasion.
Royston a helyzet magaslatára emelkedett.
- Of course I can swim, if the occasion calls for it.
-Tudok, ha a helyzet úgy kívánja.
occasion (also: accident, chance, coincidence, hap)
On one occasion, when three disks rolled in unison, black spots grew on each of the three, and by some freak, they were superimposed.
Egyik alkalommal, amikor három korong forgott egyszerre, mind a hármon lyuk keletkezett, és valami különös véletlen folytán egymásra csúsztak.
It is no accident that, of the seven institutions which I have had occasion to assess, six of them are more or less in order, and one is the cause of continual problems.
Nem véletlen, hogy a hét intézményből, amelyeket értékeltem, hat többé-kevésbé rendben van, és közülük egy okoz folyamatosan problémákat.
Only twice had he caught such irregularities, and on one of those occasions his supervisors had told him to ignore it as a clerical error-a fact that still astounded him.
Kétszer is felfedezte ezt a hibát, de az egyik alkalommal a felettese azt mondta neki, hogy tekintse véletlen elírásnak.
occasion (also: cause, ground, motive, reason)
volume_up
ok {noun}
These are people who should be mentioned on such an occasion.
Ők azok, akiket ez esetben mindenképpen meg kell említeni.
Anyone, everyone--there was no occasion for secrecy.
Mindenki, akárki semmi ok nem volt a titkolódzásra.
nincs ok a panaszkodásra
occasion (also: affair, case, event, hap)
volume_up
eset {noun}
We were fellow passengers on an aeroplane from Paris on a certain fatal occasion.
Együtt utaztunk repülőgépen Párizsból, amikor egy bizonyos, fatális eset történt.
Ez az eset régen történhetett.
Can we send our sympathy to the family and everyone involved, on this very sad occasion for my region?
Szeretném, ha együttérzésünket küldenénk a családnak és minden érintettnek a régiómban történt e nagyon szomorú eset kapcsán.
occasion (also: incidence, incident)

Synonyms (English) for "occasion":

occasion

Context sentences for "occasion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'I've never had occasion to visit Zemoch, and I think I want to keep it that way.
Sosem volt okom ellátogatni Zemochba, és nagyon remélem, ez ezután is így marad.
EnglishBut on that occasion you erred, I think, misconstruing my intentions wilfully.
De tévedtél akkor, azt hiszem, vagy szándékosan félremagyaráztad a szándékaimat.
EnglishHis brother had revealed, on occasion, frightening competence and ruth-lessness.
Fivére időnként félelmetes hatékonyságról és kegyetlenségről tett tanúbizonyságot.
EnglishFor sin, taking occasion by the commandment, seduced me: and by it killed me.
A bűn ugyanis a tilalommal kapta vonzóerejét, ezzel tévútra vezetett és megölt.
EnglishOn the last occasion, indeed, every eye in the car seemed to be fixed upon him.
A harmadik próbálkozással valójában minden tekintetet sikerült magára vonnia.
EnglishOn this occasion at least, he showed no undue passion for unsullied truth.
Ezúttal nem azzal állt elő, hogy szenvedélyes vágy hajtja a tiszta igazság után.
EnglishThis happened many times, and on one occasion arrows fell among the Isengarders.
Ez többször is megismétlődött, s egy ízben már a vasudvardiak közé is hullottak nyilak.
EnglishThis occasion must be followed by specific measures at both EU and Member State level.
Ezt az eseményt uniós és nemzeti szintű konkrét intézkedéseknek kell követniük.
EnglishAs on every occasion the European Union is concealing its own responsibilities.
Mint minden esetben, az Európai Unió leplezni próbálja saját felelősségét.
EnglishKGB didn't do much of that anymore, but Diryhavna Susurnost did, on occasion.
A KGB saját kezűleg már nem csinált efféléket, a Dirzsavna Szigurnoszt azonban igen.
EnglishWhat worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
Engem ebben az esetben az aggaszt, hogy az épület tulajdonosa nem volt biztosítva.
Englishsaid the professor, rising to the occasion by showing some interest.
- Telefonfülkében? - mondta a professzor ezúttal némi érdeklődéssel a hangjában.
EnglishWhat a miraculous, momentous occasion in Highlander history, sports fans!
Milyen fantasztikus, jelentős esemény a Highlander történetében, sport barátok!
EnglishThen I must beg your pardon for calling such a sad occasion to your mind.
- Akkor elnézésedet kell kérnem, amiért eszedbe juttattam ezt a szomorú eseményt.
EnglishOn one occasion, he saw a man in a bathrobe smoking a pipe, and realized it was himself.
Egyszer egy férfit látott egy köntösben, aki pipázott, és rájött, hogy az ő maga.
EnglishWhether this is at the point of sale or via taxes is a debate for another occasion.
Az, hogy ez az értékesítéskor vagy adók útján történjen-e, más alkalomra tartozó vita.
EnglishNormally it is five minutes, but on this occasion 10 minutes were given.
Rendesen öt perc állna rendelkezésre, ez, ebben az esetben tíz percre módosult.
EnglishAs on the occasion of the first crack, their mother was lying down with a headache.
Akárcsak az első rés felfedezésekor, anyjuk ezúttal is ágyban volt, fejfájás gyötörte.
EnglishPoirot, unable, of course, to resist the occasion, made a little speech.
Poirot persze nem tudott ellenállni a kísértésnek, és kis beszédet rögtönzött:
EnglishAnd this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.
Ez pedig azonnal jobb kedvre deríti, mert a bártorsága ettől felnő az alkalomhoz.