EN

offense {noun}

volume_up
Here come the Knights on offense, up from the back court to the front court.
Most a Knightsé a támadás,...megindulnak a védőtérfélről a támadó felé.
And you know the type of triangle offense we use is the acute offense... well, the acute triangle offense.
És tudod az a háromszög támadás, amit mi használunk,...az a hegyes támadás... nos ez a hegyesszögű háromszög támadás!
A legjobb védekezés a támadás, mi?
Yet-do you think it an offense to God, to try to discover whether someone is plotting against your brother's life, or whether it is only bad luck?
Szerinted Isten ellen való vétek, ha megpróbálod megtudni, vajon meg akarják-e ölni az öcsédet, vagy mindez balszerencse csupán?
Such a preference, if acted upon, was a capital offense at the time, but Count Bruno felt perfectly safe, no matter how outrageously he might behave.
Az ilyen vonzalmak kiélése abban az időben főbenjáró vétek volt, de Bruno gróf tökéletes biztonságban érezte magát, függetlenül attól, hogy bűnös módon viselkedett.
...A pakolás a sötétben egy súlyos bűn.
There were ten Karsten men within that prison hold, all taken from jails, all caught up for some offense or other against the Duke.
Tíz karsten volt abban a fülkében, mindet börtönből hozták, és mindet egy herceg ellen elkövetett sérelem miatt zárták be.

Context sentences for "offense" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe party at offense was none other than doughty Sir Hune of Three Pines House.
A támadó fél nem más volt, mint a Három Fenyő Ház ura, a vitéz Sir Hune.
EnglishBut nobody ever took offense--usually indeed it seemed to give them pleasure.
De az ilyesmit senki sem vette sértésnek sőt, többnyire, még élvezték is.
EnglishNo offense, King, but the thing about dancing was a very stereotypical thing you said.
Ne vegye sértésnek, Király, de ami a táncot illeti, az nagyon átlagos dolog.
EnglishIt cannot be so much of an offense of modesty to see what they must be able to imagine.
Nemigen sértheti az illemet tehát, ha a férfi azt látja, amit úgyis el tud képzelni.
EnglishIndeed, and only had I just impressed upon you that gravity of such an offense!
Hiszen éppen az imént figyelmeztettelek az ilyen vétség súlyosságára!
EnglishGarp had meant no offense to Tinch; he was just using one of Tinch's habits.
Nem is akarta ő Tinch emlékét sérteni, csupán a legszembeötlőbb szokása nyomán mintázott.
EnglishHere come the Knights on offense, up from the back court to the front court.
Most a Knightsé a támadás,...megindulnak a védőtérfélről a támadó felé.
EnglishYes, I understand it's a serious offense to abuse the emergency number.
Igen, tudom, hogy súlyos szabálysértés a segélykérő vonalat ilyen célra igénybe venni.
EnglishIt seemed impossible, an offense to reason, that such a creature not be dismissed out of hand.
Képtelenség, a józan ész megcsúfolása, hogy ilyen fajzat szabadon grasszálhat!
EnglishNo offense to you, sir, but if I may guess I'd say you were a cop.
Ne vegye sértésnek, uram, de ha találgathatnék, azt mondanám, uraságod zsaru.
EnglishHe had never asked for money and Monk had guessed he would give offense if he offered it.
Még sosem kért pénzt, Monk pedig úgy érezte, megsértené, ha felajánlaná.
English- I remember-- No offense, but the less you guys knew, the less you could screw up.
Tudom, de minél kevesebbet tudtok, annál kevésbé szúrhatjátok el.
EnglishIf it was a first offense, she would get off with a scolding and a suspended sentence.
Első esetben megúszná megrovással és egy felfüggesztett büntetéssel.
EnglishHey you know, no offense, but From the looks at him, I'd be surprised to what to do with you.
Nincs sértődés, de de ahogy néz , meglepődnék azon hogy mit tenne magával.
EnglishMoribund as they are these days—no offense, Tay—they wouldn't stand still for that.
Akármennyire penyék is manapság már meg ne haragudj, Tay , ezt akkor sem engedik meg.
EnglishTo keep back any piece of information is a very serious offense, said Miss Marple.
Bármilyen felvilágosítás elhallgatása nagyon súlyosan ütközik a törvénybe mondta Marple kisasszony.
EnglishEarthers were quickeven avidto take offense, resentful of outsiders.
A földiek gyorsak voltak és könnyen támadtak, ami elég szomorú volt a külvilágiakra nézve.
EnglishDude, no offense, but you have made some stinkers in the last few years.
Pajti, nem azért, de az utóbbi években volt néhány gáz filmed.
EnglishYou may investigate their backgrounds, but, of course, any direct contact is a serious offense.
Lenyomozhatják a hátterüket, de a közvetlen érintkezés természetesen súlyos vétségnek számít.
EnglishI will listen, and I promise you I will take no offense.
- Figyelmesen hallgatlak, és ígérem, nem veszem zokon, bármi legyen is az!