"official language" translation into Hungarian

EN

"official language" in Hungarian

See the example sentences for the use of "official language" in context.

Similar translations for "official language" in Hungarian

official noun
official adjective
language noun
Hungarian

Context sentences for "official language" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor Croatian to be an official language, the Treaty has to be modified.
Ahhoz, hogy a horvát hivatalos nyelv lehessen, módosítani kell a Szerződést.
EnglishEnglish is also recognised as an official language, and many Maltese also speak Italian.
Hivatalos nyelv az angol is, és sok máltai beszél folyékonyan olaszul.
EnglishSubject: Irish as an official working language of the European Union
Tárgy: Az ír nyelv mint az Európai Unió hivatalos munkanyelve
EnglishOf the approximately 40 New World nations, all now have an Indo-European language or creole as the official language.
Ám valamennyi kávérajongó olvasóm köszönetet mondhat az etiópoknak, amiért nemesítették a kávécserjét.
EnglishNo one asked them whether they wanted to change nationalities or adopt a new official language.
Senki nem kérdezte meg őket, hogy szeretnének-e állampolgárságot változtatni, egy újabb hivatalos államnyelvet elsajátítani.
EnglishThe vast amount of information on the web about the EU and all its activities cannot be provided in every official language.
Az Európai Unióval és tevékenységeivel kapcsolatban rengeteg információ található az interneten.
EnglishContact your local Europe Direct information centre – in any official EU language for:
Ha szüksége van az alábbiakra, lépjen kapcsolatba az Ön helyi Europe Direct információs központjával az Unió bármelyik hivatalos nyelvén:
English(b) They shall be drawn up in the official language(s) of the Member State in which the contract is concluded.
b) A szerződéseket annak a tagállamnak a hivatalos nyelvén (nyelvein) kell megkötni, ahol a megállapodás létrejött.
EnglishI also maintain that no schoolchild should be deprived of education in the official language of the state.
Azt az álláspontot is fenntartom, hogy az iskolás gyerekeket nem foszthatjuk meg az állam hivatalos nyelvén való oktatástól.
EnglishWe ask for the support of the European Parliament and the Commission to achieve recognition of Catalan as an official language.
Kérjük az Európai Parlament és a Bizottság támogatását a katalán nyelv hivatalos nyelvként való elismerése érdekében.
EnglishUp to now, Tibetan has been the official language in Tibet and in those regions in China where Tibetans are the main ethnic group.
Eddig a tibeti volt Tibet hivatalos nyelve, valamint Kína azon régióié is, ahol a tibetiek képezik a fő etnikai csoportot.
EnglishLicences and extracts shall be completed in the official language, or one of the official languages, of the Member State of issue.
(6) Az engedélyeket és kivonatokat a kibocsátó tagállam hivatalos nyelvén, illetőleg hivatalos nyelvei egyikén állítják ki.
EnglishAnother potential problem is the way in which the report deals with Member States where there is more than one official language.
Egy másik lehetséges probléma az a módszer, ahogy a jelentés azokkal a tagállamokkal foglalkozik, amelyeknek egynél több hivatalos nyelve van.
EnglishIt seemed odd that here, inside the capital of the Italian Republic, was a titularly sovereign state whose official language was Latin.
Fura volt belegondolni, hogy itt, az olasz főváros közepén egy elméletileg független államban található, melynek hivatalos nyelve a latin.
EnglishThe so-called Languages Key Activity within Comenius supports the teaching of any world language, including official EU languages.
A Comenius programon belüli úgynevezett nyelvek kulcstevékenység bármelyik világnyelv, beleértve az EU hivatalos nyelveit, tanítását támogatja.
EnglishShe asked where I had learned to speak English so well, and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language.
Megkérdezte, hol tanultam meg ilyen jól angolul, és zavarba jött, amikor elmondtam, hogy Nigériában az angol a hivatalos nyelv.
EnglishI wish to end by emphasising that the language spoken by the Republic of Moldova's citizens is now an official language of the European Union.
Befejezésképpen azt szeretném kiemelni, hogy a Moldovai Köztársaság polgárai által beszélt nyelv mára az Európai Unió hivatalos nyelve.
EnglishLast week, however, this group voted for increased penalties for those people who fail to use the official state language in the private sector.
Múlt héten azonban ez a csoport megszavazta, hogy szigorítsák azok büntetését, akik a magánszektorban nem használják az ország hivatalos nyelvét.
EnglishDespite this fact, the use of Russian as an official language in the city is forbidden, and 30% of the population do not have the vote in local elections.
Ennek ellenére a városban tilos az oroszt hivatalos nyelvként használni, és a lakosság 30%-ának nincs szavazati joga a helyhatósági választásokon.
EnglishThe signatories of the alternative do not want this right to be recognised for parents in countries with more than one official or regional language.
Az alternatíva aláírói nem akarják, hogy a szülőknek ezt a jogát elismerjék az olyan országokban, ahol több mint egy hivatalos vagy regionális nyelv van.

Other dictionary words

English
  • official language

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Chinese-English dictionary.