"oft" translation into Hungarian

EN

"oft" in Hungarian

volume_up
oft {adv.}

EN oft
volume_up
{adverb}

'That word comes too oft and easy from your lips,' said Gandalf.
- Ez a szó túlságosan is könnyen és gyakran hagyja el a szádat - mondta Gandalf.
No Sir: yet oft, When blowes haue made me stay, I fled from words.
Nem, uram; de míg a harcban gyakran álltam, Futék a szótól.
Our wants are many, our farthings few; And oft we sleep in the rain and dew!
Sokat szeretnénk, pénzünk kevés; Gyakran esőben alszunk, ritka az evés!
oft (also: often, oftentimes, ofttimes)
Shakespeare said, rather brilliantly, 'the evil that men do lives on, the good is oft interred with their bones'.
Shakespeare ragyogóan így fogalmaz: "a rossz, mit ember tesz, túléli őt, a jó gyakorta sírba száll vele”.
In the area of this initiative, the European Union still has a long way to go, particularly in terms of creating the oft-mentioned CCCTB or Common Consolidated Corporate Tax Base.
E kezdeményezés terén az Európai Unió előtt még mindig hosszú út áll, különösen a gyakorta emlegetett CCCTB vagy közös konszolidált vállalati adóalap megteremtését illetően.

Synonyms (English) for "oft":

oft

Context sentences for "oft" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThose petty, ridiculous rules of his may be all that's keeping Annias oft the throne now.
Csak az ő felháborítóan nevetséges szabályai tartják még távol Anniast a tróntól.
EnglishThe sound was oft, buried in tiny glowing seeds within the equipment.
A hangot levették, eltemették pici parázsló magokba a készülékek mélyén.
EnglishSulpicius had now found the book, and after a word oft hanks to him they renewed their argument.
Sulpicius most megtalálta a könyvet, mire köszönetet, mondtak neki, és folytatták a vitát.
EnglishMy (sometime) Generall, I haue seene the Sterne, and thou hast oft beheld Heart-hardning spectacles.
Vén, jó Menenius, Könyűd sósabb, mint ifjabb emberé, S méreg szemednek.
EnglishI send oft my parcels very much à l'avance, Poirot explained.
Tudja, én nagyon lavapce( küldöm el a csomagokat magyarázta Poirot.
English'But it has long been said: _oft evil will shall evil mar_.'
- De mint mondják: A rosszakarat olykor a rosszat is meghiúsítja.
EnglishHe'd annoyed me, and I went down the stairs to my mailbox, simply to walk oft my annoyance.
Kraft fölidegesített, és csak azért baktattam le a levélszekrényekhez, hogy levezessem az idegességemet.
EnglishHow oft the sight of meanes to do ill deeds, Make deeds ill done?
Hányszor nem indit a rossz eszközök Látása rosszra!
EnglishHe wondered just what was going oft in her mind.
Azon tűnődött, vajon mi mehet végbe Lady Stubbs fejében.
EnglishBut to Victoria they were a marvellous change from the oft repeated phrases Take this down, please, Miss Jones.
De Victoriának csodás változást jelentett az állandóan ismételgetett mondatoktól Írja le ezt, miss Jones.
EnglishEAGLE LEAD, FALCON THREE, this hilltop is cleaned oft.
Sas Vezér, Sólyom-három, a hegytető megtisztítva.
EnglishOft have I seen a stagnant pool corrupt with standing still: if water run, 'tis sweet, but else grows quickly putrefied'.
Láttam, folyóvizet elposhaszt a megrekedés: Friss, tiszta lesz, ha rohan, de megromol, hahogy áll.”
EnglishThe oft-told tale that bombs are hard to make is a lie.
Magát a bombát elkészíteni azonban nem nehéz.
EnglishBut oft the unbidden guest proves the best company.
De néha a váratlan vendég a legjobb cimbora.
English[Man On TV] ...within a mile oft he proceedings.
...egy mérfölre a hivalatos eseményektől.
EnglishRede oft is found at the rising of the Sun.'
Olykor épp a felkelő nap hozza a tanácsot.
EnglishWhy vrgest thou so oft yong Arthurs death?
Mit hányod ennyit az Arthur halálát?
EnglishIt buzzed not very far oft.
Nem nagyon messze zümmögött a csengő.
EnglishSpreading peace is an oft-repeated desire but one that, very often, is hindered along the way by the reality of hatred and intolerance.
A béke terjesztése számtalanszor megismételt vágy, amelyet azonban útközben a gyűlölet és a tolerancia hiányának realitása gátol.
EnglishOn Sanchez's command, the Tom- cats moved oft first, going to afterburner and climbing high to volley off their remaining Phoenix missiles.
A Sanchez parancsnoksága alatt lévő Tomcatek indultak elsőnek és kapaszkodtak fel a magasba, hogy kilőjék a meglévő Phoenix rakétáikat.