"often called" translation into Hungarian

EN

"often called" in Hungarian

See the example sentences for the use of "often called" in context.

Context sentences for "often called" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey are often also called water towers, as they provide the source of rivers.
Gyakran nevezik ezeket víztornyoknak, mivel a hegyvidék a folyók forrása.
EnglishI was bold enough to ask Pollio why he was often called The Last of the Romans.
Bátorságot vettem, hogy megkérdezzem Polliótól, miért nevezik oly gyakran "az utolsó rómainak".
EnglishIt was not unheard of, but not often, that the Master called one of his people at home.
Nem volt ugyan példátlan eset, de gyakori sem, hogy a Gazda otthonában hívta föl az egyik emberét.
EnglishThey were receiving what operators often called fuzz.
Azt az információt kapták, amit az operátorok gyakorta ködösítés-nek neveznek.
EnglishWe have often called on them concerning the abolition of the death penalty.
Gyakran felszólítottuk őket a halálbüntetés eltörlésére.
EnglishBehind the clocks facade was the giant bell, Great Tom, which was often mistakenly called Big Ben.
Az óra számlapja mögött a hatalmas harang volt az igazi Big Ben.
EnglishWrocław may be a symbol of European history; it is often called the Strasbourg of Central and Eastern Europe.
Wrocław az európai történelem szimbóluma lehet; gyakran nevezik Közép- és Kelet Európa Strasbourgjának.
EnglishPeople picked on him often, called him a geek.
Az emberek gyakran csipkelődtek vele a munkája miatt.
EnglishThis issue differs somewhat from others we are often called upon to debate, because Iran is not at war with anyone.
Ez az ügy valamennyire eltér a többitől, amelyekről gyakran vitázunk, mert Irán nem áll háborúban senkivel.
EnglishThis disease is often called a family disease because of the chronic stress of watching a loved one slowly decline.
Ezt a betegséget gyakran család-kórnak is nevezik, a szeretett ember hanyatlása okozta állandó stressz miatt.
EnglishSuch moments are often called 'epiphanies' and I'm here to tell you they are as common as houseflies, he said.
Az ilyen pillanatokat gyakorta nevezik epifániának, és én most közlöm veled, hogy olyan gyakoriak, mint a házilégy.
EnglishThe country is often called a paradise for tourists, but is far from a paradise for the people living there.
Az országot gyakran emlegetik a turisták paradicsomaként, de az ott élő emberek számára távolról sem paradicsomi a helyzet.
EnglishShe called you often last fall.
Gyakran telefonált önnek tavaly ősszel.
EnglishRegulations should have been introduced in many areas at a much earlier stage and we have often called for this to happen in this House.
Sok területen sokkal korábbi szakaszban kellett volna szabályokat bevezetni, ahogyan a Parlamentben is gyakran követeltük.
EnglishI'm forever on at my father to get more phones put in, but he says we don't get called often enough to warrant extensions.
Állandóan nyúzom apámat, hogy szereltessünk be több készüléket, de azt mondja, túl kevés a hívás ahhoz, hogy megérje kibvíteni a rendszert.
EnglishI have studied some of those texts which have come out of Italy pertaining to magic and astrology and things which are often called forbidden.
Tanulmányoztam Itáliából hozott traktátusokat, amelyek mágiával, asztrológiával, és gyakran tiltottnak bélyegzett dolgokkal foglalkoznak.
EnglishIn my view, there is little point in the publication of minutes of board meetings that is often called for.
Meglátásom szerint nincs sok értelme nyilvánossá tenni az igazgatósági megbeszélések jegyzőkönyveit, ami gyakran hangzik el kérésként.
EnglishAs we do so, we see that interest representatives - or lobbyists, as they are often called - also play a very significant role in Brussels.
Amint ezt megtesszük, érzékeljük, hogy az érdekképviselők - vagy ahogy gyakran nevezik őket, a lobbisták - nagyon fontos szerepet töltenek be Brüsszelben.
EnglishWe are often called upon to decide whether to support common EU rules aimed at ensuring equal treatment of all interests participating in the internal market.
Gyakran kérnek bennünket arra, hogy döntsük el, hogy támogatjuk-e a belső piacon részt vevő érdekek egyenlő kezelése biztosítására irányuló uniós szabályokat.
EnglishHe waited, drifting, looking anxiously into Symrus-tar's unseeing eyes from time to time as she waddled onwards, but no matter how long or often he called, there was no apparent reply.
Lebegett, várt, időnként belenézett Symrustar érzéketlen szemeibe de hiába hívta az istennőt gyakran és hosszan, nem kapott választ.

Other dictionary words

English
  • often called

More translations in the Arabic-English dictionary.