"often have" translation into Hungarian

EN

"often have" in Hungarian

See the example sentences for the use of "often have" in context.

Similar translations for "often have" in Hungarian

often adverb
to have verb

Context sentences for "often have" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have often badly employed the abundant grace which God has bestowed upon me.
Gyakorta rosszul használtam fel a túláradó kegyelmet, amelyet Isten reám árasztott.
EnglishThese professions have often even been regulated in federal or regional laws.
Ezeket a szakmákat gyakran még szövetségi vagy regionális törvények is szabályozzák.
EnglishWe often have problems implementing European internal market legislation.
Az európai belső piaci szabályozás végrehajtása során sokszor akadnak gondjaink.
EnglishThey are fairer than the painted angels that you have so often shewn me.
Jóval szebbek, mint ama festett angyalkák, melyeket annyiszor mutogattál nékem.
EnglishAs is so often the case, we have been the largest humanitarian donors in Sri Lanka.
Ami gyakran előfordul, Sri Lankán is mi voltunk a legnagyobb humanitárius adományozók.
EnglishWe have spoken often about the situation prevailing in Haiti before the earthquake.
Számos alkalommal beszéltünk már a földrengést megelőzően Haitiben uralkodó helyzetről.
EnglishThe weak have often unexpected powers of resistance, the strong sometimes succumb.
Gyakran a gyengék váratlan ellenállóképességről tesznek tanúságot, s az erősek letörnek.
EnglishYou'd be surprised how often motives arise that have their roots in the past.
Meglepően számos esetben nyúlnak vissza az okok gyökerei a távoli múltba.
EnglishReally, Jennifer, how often have I asked you not to borrow things without telling me first?
Mondtam már Jennifer, hogy semmit se vegyél el a dolgaimból csak úgy szó nélkül.
EnglishBut when we hunt in the outlying villages, then often you may have to bury the remains.
De ha a környező falvakban vadászunk, akkor gyakran el kell temetned a maradványokat.
EnglishI often think one may have missed something in not having had a mother.
Gyakran gondolok arra, az ember sokat mulaszt azzal, hogy nem lehetett anyja.
English(I often have the opportunity to exhibit Grace in dealing with Long Snoot.)
Sokszor van lehetőségem a Kegyelmet kimutatni, ha Hosszúorral van dolgom.
EnglishMember States often have very conflicting and differing aspirations.
A tagállamoknak gyakran egymással ütköző és nagyon különböző törekvései vannak.
EnglishPeople have often asked me whether what I know about love has spoiled it for me.
Az emberek gyakran kérdezték tőlem vajon amit tudok a szerelemről, nem rombolta-e le előttem.
EnglishAll too often, I have been unable to give a practical and positive answer.
Túlságosan is sok olyan eset volt, amikor nem tudtam praktikus és pozitív választ adni.
EnglishIn the case of the mining sector, accidents can often have a cross-border impact.
A bányászati szektor esetében a baleseteknek gyakran van hatása a határokon túli területekre.
EnglishWe have already often experienced failures in radio contact between the different countries.
Már gyakran tapasztaltunk zavarokat az egyes országok közötti rádiókapcsolatokban.
EnglishI'm well aware that often these days you have to be surrogate parents as well as teachers.
Tisztában vagyok vele, hogy a tanároknak gyakran pótszülőknek kell lenniük.
EnglishWe have often emphasised how our culture is enriched by its diversity.
Gyakran hangsúlyoztuk, hogy kultúránk hogyan gazdagodik sokfélesége révén.
EnglishDifferent versions of Ghostview often have different sets of device drivers available.
A Ghostview különféle verzióinál a rendelkezésre álló eszközmeghajtók különbözőek lehetnek.

Other dictionary words

English
  • often have

Translations into more languages in the bab.la Japanese-English dictionary.