"on" translation into Hungarian


Did you mean: ón, ön-, -ön, Ön
EN

"on" in Hungarian

HU

"-on" in English

EN
EN

on {adverb}

volume_up
They're leaving derry, maine, heading south on 95. toward massachusetts.
- Kitértek Derry felé, Massachussets-be menet.
And my pants had been taken off and put back on and badly fastened.
A nadrágomat lehúzták, visszahúzták és rosszul gombolták be.
Don't be that way, Hemingway complained and slapped his hands up and down on the wheel.
Ne beszéljen így mondta Hemingway panaszosan, és ki-be csukogatta kormányon nyugvó kezét.
Your answering machine wasn't on, Burt said.
Nem volt bekapcsolva az üzenetrögzítőd válaszolta Burt.
It is recommended to leave this option turned on for maximum integrity.
A maximális adatbiztonság érdekében célszerű bekapcsolva hagyni ezt az opciót.
It is recommended to leave this option turned on for maximum security.
A maximális adatbiztonság érdekében célszerű bekapcsolva hagyni ezt az opciót.
She jerked once, as though she had been leaning back on something which had just been removed.
A lány elborult; valószínleg támaszkodott valamin, ami idközben eltnt alóla.
I never worked on anything harder, though, so don't laugh at me.
Sosem dolgoztam még valamin ennyire keményen, szóval ne nevess ki.
In fact on something suspiciously like stone.
Gyanúsan kőre emlékeztető valamin.
It was open and turned face downward on the counter.
Lapjával lefelé, kinyitva hevert a pulton.
The Rosenberg books were open and marked and stacked on top of each other.
A Rosenberggel foglalkozó könyvek kinyitva, megjelölve, egymás hátára fektetve álltak oszlopban.
Nor I- He shrugged, pointing to the book that lay open on the table.
Én se Vállat vont, a könyvre mutatott, amely kinyitva feküdt az asztalán.
-on (also: szerint, -be, -en, alatt)
Nagyon érdekelne, hogy ön szerint ki követte el a gyilkosságot.
It would be of great interest to me to know who, in your opinion, committed the crime.
Az ön szerint milyen kockázattal jár a régió egészére nézve?
What are the risks then for the region as a whole, in your view?
Csak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
-on (also: -en, -ön, -én, -ra)
Despard minden jel szerint, Wallingford-on-Thamesbe utazott.
There's reason to believe that Despard's down at Wallingford-on-Thames.
- Amint ön mondja, a levél, első pillantásra, valódinak látszik.
As you say, the letter, on the face of it, sounds genuine enough.
Ha jól tudom, ön Mrs. Fortescue halálának délutánján még felhívta őt telefonon?
You actually telephoned her, I believe, on the afternoon of her death?

Synonyms (English) for "on":

on
English

Context sentences for "on" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Commission updated these announcements in the Ecofin Council only yesterday.
A Bizottság éppen tegnap frissítette ezeket a közleményeket az Ecofin-Tanácsban.
English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishEven when you're as pure as the rain, and your life is just a wet kiss on glass.
Még ha olyan tiszta vagy is, mint az eső, és az élet csak nedves csók az üvegen.
EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishAs if he'd seen it numerous times, Pittman glanced offhandedly down at the text.
Pittman, mintha már számtalanszor látta volna, hanyagul rápillantott a szövegre.
EnglishAs you have worked only in France, you are receiving a pension only from France.
Mivel Ön csak Franciaországban dolgozott, csakis Franciaországtól kap nyugdíjat.
EnglishIncreasingly, we're realizing that we don't even need to densify an entire city.
Mindinkább rájövünk, hogy nincs is szükségünk az egész várost zsúfoltabbá tenni.
EnglishSo in order to have a conscious mind, you have a self within the conscious mind.
Tehát ahhoz, hogy legyen egy tudatos elménk, van egy énünk is a tudatos elmében.
EnglishThe minister of education down south in London described himself as a "big fan."
Az oktatási miniszter lent délen, Londonban, "nagy rajongónknak" vallotta magát.
EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishTHE LOWER LEG AND THIGHS ARE CONNECTED BY A TUBE ( 27 ) AND A TENSIONER ( 28 ) .
A lábszárat és a combot egy csővel (27) és egy feszítő elemmel (28) kötik össze.
EnglishOpens the %PRODUCTNAME Basic editor so that you can modify the selected library.
A kijelölt könyvtár szerkesztéséhez megnyitja az %PRODUCTNAME Basic szerkesztőt.
EnglishUnder certain conditions the payment of import duties and taxes may be deferred.
Bizonyos feltételek mellett elhalasztható a behozatali vámok és adók kifizetése.
EnglishThe tigone's presence sent them running around in circles, shrieking with alarm.
A tigone jelenlététől őrült futkosásba kezdtek, s szinte visítoztak félelmükben.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe contact of the steel wheel rims with the pavement flung up turquoise sparks.
Az acélfelnik a kövezettel érintkezve aranyszínű és türkizkék szikrákat hánytak.
EnglishNow the elf turned, his eyes flashing beneath the mask that never left his face.
Az elf most megfordult és szemei megvillantak a soha le nem vetett álarc mögött.
EnglishHis mind felt a little numbed; he couldn't seem to focus his will on his spells.
Az elméje mintha eltompult volna; nem tudta akaratát a varázslataira fókuszálni.