"on a sudden" translation into Hungarian

EN

"on a sudden" in Hungarian

EN on a sudden
volume_up
{adjective}

on a sudden (also: abrupt, dead, hasty, headlong)
There was a sudden explosive sunrise, and simultaneously, the Sixteen burst into song:
Hirtelen, robbanásszerű napfelkelte jött, s ugyanakkor a Tizenhatok dalra fakadtak:
There was a sudden thunder of hooves, shouts, and the clash of arms.
Hirtelen paták klappogása, kiáltások és fegyvercsattogás hallatszott.
There had been a sudden galvanizing of forces around the fissure.
A hasadék szája körül csoportosulók között hirtelen izgalom hullámzott végig.

Similar translations for "on a sudden" in Hungarian

on adverb
on
a article
a-
Hungarian
sudden noun

Context sentences for "on a sudden" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishThen, all of a sudden, Bobby Sisco charged from the crowd and attacked Mr.
Aztán váratlanul Bobby Sisco is berohant a küzdőtérre, és rátámadt Mr. Hankre.
EnglishSudden illumination revealed the pair, engaged in uneven struggle near the door.
A fényárban már világosan látta az ajtó közelében egymást gyömöszölő alakokat.
EnglishHe listened whilst Maude gave him an account of Miss Gilchrist's sudden collapse.
Feszülten figyelt, miközben Maude elmondta drámai jelenetüket az utazás előtt.
EnglishThere was no response to this, except a sudden shudder as if he were freezing.
Nem kapott választ, eltekintve a váratlan borzongástól, mintha Ricky dideregne.
EnglishThey sprang up to face him, eyes large with sudden fear, pawing for their weapons.
A rémülettől tágra meredt szemmel fölpattantak, és a fegyvereik után kotorásztak.
EnglishThen the bone mended, and the head righted itself, sudden light in the hooded eyes.
Aztán a csont összeforrt, a fej a helyére került, az üveges szemben fény lobbant.
EnglishThe chairman was pounding his gavel over the sudden flurry of excited voices.
Az elnök a kalapácsával kopogtatva igyekezett úrrá lenni a kitörő hangzavaron.
EnglishA sudden outcry on the east side of the knoll showed that something was wrong.
A domb keleti oldalán fölcsapó ordítozás azt bizonyította, hogy ott valami baj van.
EnglishThey didn't touch the core of what I felt, the sudden misery and fear of separation.
Távolról sem fejezi ki, amit érzek, azt a nyomorúságot és az elválás félelmét.
EnglishChap eased down the hall and made a sudden entrance into the lawyer's office.
Chap végigment a folyosón, és kopogtatás nélkül belépett az ügyvéd irodájába.
EnglishLentz listened to the voice on the other end of the phone, feeling a sudden chill.
Hallgatta a vonal túlsó végéről jövő hangot, és végigfutott a hátán a hideg.
EnglishDo this yourself now, the voice said, and El trembled in sud-den awe and nervousness.
Most csináld egyedül, mondta a hang és El megremegett ijedtében és idegességében.
EnglishHari stepped into a small sound chamber and found a sudden release from the din.
Hari belépett az egyik kicsiny helyiségbe- a zsibongás után üdítően hatott rá a csend.
EnglishThe sword of Aragorn, stiff in his motionless hand, blazed with a sudden fire.
Aragorn kezében mozdulatlanná merevedett a kard, pengéjéből láng csapott ki.
EnglishBut all of a sudden. and I don't understand this. you've got a mind of your own.'
De most egyszerre... nem értem magát... a saját fejével akar gondolkodni?
EnglishWhole battalions were swallowed up by the earth or burned to ashes in sudden flame.
Egész zászlóaljakat nyelt el a föld, vagy égetett hamuvá egy-egy tűzcsapás.
EnglishAt last he blew a great blast on his pipe which brought the eels to a sudden halt.
A férfi végül nagy levegőt vett, és belefújt a sípjába, mire az angolnák megtorpantak.
EnglishAt this she gave a mischievous laugh, and her eyes flashed with sudden vitality.
Mire Charlotte vásottan elnevette magát, és a szeme élénken fölcsillant.
EnglishMore confused than angry, Grady nonetheless had a sudden empty feeling in his stomach.
Inkább zavart érzett, mint haragot, mégis valami üresség jelent meg gyomrában.