"on the same lines with" translation into Hungarian

EN

"on the same lines with" in Hungarian

EN on the same lines with
volume_up

on the same lines with
The Southeastern Bank Building was a thirty-story glass cylinder, designed along the same lines as a tennis-ball can.
A Southeastern Bank épülete egy harmincemeletes henger volt, nagyjából hasonlóképpen tervezhették, mint egy teniszlabdadobozt.
on the same lines with

Context sentences for "on the same lines with" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThis first ordeal was only a forerunner of many others, all on the same lines.
Ez az első megpróbáltatás csak a kezdet volt,a jelenet még számtalanszor megismétlődött.
EnglishAt dinner, tete-a-tete with his wife, the conversation ran on much the same lines.
Az asztalnál, feleségével kettesben, a beszélgetés többé-kevésbé ugyanolyan mederben folyt.
EnglishAlong the same lines, the French Presidency will propose a European immigration pact.
Ezzel kapcsolatban Franciaország elnöksége javaslatot fog tenni egy bevándorlási megállapodásra.
EnglishThe committee responsible has had discussions along the same lines.
A felelős bizottság is hasonló irányú megbeszéléseket folytatott.
EnglishHigh representatives of your home country then chimed in along the same lines, Commissioner.
Az ön hazájának magas rangú képviselői ezek után ugyanebben a szellemben nyilatkoztak, biztos úr.
EnglishAnd yet there had been no direct allusion on the same lines - only some fun sailing rather near the wind.
Pedig közvetlenül semmi sem utalt rá a darabban... csak vala mi hasonló vicc hangzott el.
EnglishMy question is along the same lines as Marian Harkin's question.
Az én kérdésem ugyanarra irányul, mint Marian Harkiné.
EnglishThis measure follows the same lines as our work in France with the Grenelle Environmental Forum.
Ez az intézkedés ugyanazt az utat követi, mint a Grenelle Environnement fórumban végzett munkánk Franciaországban.
EnglishOn the same lines, I welcomed that young people are the section of the population which is most receptive to ICT.
Hasonló okokból üdvözöltem, hogy a fiatalok a lakosságnak az IKT iránt leginkább fogékony rétege.
EnglishThe Commission proposals were along the same lines.
A Bizottság javaslatai ugyanezeket az elveket követték.
EnglishThe amendments tabled by our political group were along the same lines, but were rejected today.
A képviselőcsoportunk által előterjesztett módosítások ugyanezeket az irányokat követték, de ma elutasításra kerültek.
EnglishThe Commission and Parliament are on the same lines and the fishermen and environmental organisations are also on board.
A Bizottság és a Parlament egyetért, és a halászok és a környezetvédelmi szervezetek úgyszintén.
EnglishI am pleased that our thoughts are along the same lines.
Örülök, hogy gondolataink egy vonalon haladnak.
EnglishOn the very same lines, action to block several major websites on the day of the elections is deplorable.
Ehhez hasonlóan, szintén sajnálatos tény számos nagyobb internetes oldal működésének akadályoztatása a választások napján.
EnglishYou'd carry on on the same lines, you mean?
Vagyis ugyanazt csinálnád, amit eddig tettünk?
EnglishCai was apparently thinking along the same lines.
Cainak nyilván ugyanez járt a fejében.
EnglishI would ask the Commissioner whether we can perhaps conduct a complementary policy in this regard that is along the same lines.
Megkérdezném a biztost, hogy e tekintetben ugyanilyen irányvonalak mentén vihetnénk-e egy kiegészítő politikát?
EnglishI go from office to office, smiling when I'd love to be growling, repeating the same lines to the same women.
Megyek egyik irodából a másikba, mosolygok, pedig a legszívesebben vicsorognék, és elismétlem ugyanazokat a mondatokat ugyanazoknak a nőknek:
EnglishI would say that this project has to be tackled along the same lines as we tackled the large internal market project of the European Union.
Én azt mondanám, hogy ezt a projektet az Európai Unió nagy belső piaci projektjéhez hasonlóan kell megvalósítani.
EnglishThe proposal also provides for access to repair information along exactly the same lines as for Euro 5 and Euro 6.
A javaslat a járműjavítási információkhoz való hozzáférésről is rendelkezik, az Euro 5-tel és az Euro 6-tal pontosan megegyező elvek mentén.