"on the stipulation that" translation into Hungarian

EN

"on the stipulation that" in Hungarian

EN on the stipulation that
volume_up

on the stipulation that

Similar translations for "on the stipulation that" in Hungarian

on adverb
on
stipulation noun
that conjunction

Context sentences for "on the stipulation that" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI support the rapporteur's stipulation that space should not become weaponised.
Támogatom az előadó azon kikötését, hogy a világűrt nem szabad fegyverekkel telezsúfolni.
Englishthe stipulation that a European private company really is active across borders.
az a kikötés, hogy az európai zártkörű részvénytársaság valóban határon átnyúló módon is aktív.
EnglishI also support the stipulation of consumption limits - but these must be realistic limits.
A fogyasztási határok előírását is támogatom, amennyiben reális határokat állapítunk meg.
EnglishThe stipulation should not be 'You can do everything, except ...'.
A kikötés nem szólhat így: "Mindent megtehetnek, kivéve ..”.
EnglishBut will you let me be the judge, under that stipulation?
De megengedik, ugye, hogy én döntsem el, el kell-e mondanom?
EnglishHere in the European Parliament we obviously support the reforms within the UN, with one stipulation, Commissioner.
Itt, az Európai Parlamentben természetesen támogatjuk az ENSZ reformjait, egy kikötéssel, biztos úr.
EnglishPromoting democracy therefore raises fundamental issues linked to the intelligent stipulation of conditions.
A demokrácia előmozdítása tehát alapvető kérdéseket vet fel bizonyos feltételek ésszerű meghatározására vonatkozóan.
EnglishThat paragraph has the nature of a stipulation which would appear to be necessary, in view of the previously defined budget priorities.
Ez a bekezdés normatív jellegű, ami szükségesnek is tűnik, tekintettel az előzőleg meghatározott költségvetési prioritásokra.
EnglishThe directive does stipulate that Member States must carry out random tests, but I fear that this stipulation is too noncommittal.
Az irányelv leszögezi, hogy a tagállamok kötelesek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezni, de attól tartok, hogy ez túl laza megkötés.
EnglishOne stipulation: If you bail out before twenty years, you lose everything but the money you put in, with no income earned on that money.
Csak egy megkötés van: ha valaki húsz évnél kevesebbet dolgozik a cégnél, mindent elveszít, kivéve azt az összeget, amit addig félrerakott.
EnglishThis stipulation of the Rules of Procedure is certainly imperative for the European Parliament, but not for a properly appointed commissioner.
Az eljárási szabályzat ezen előírása kétségtelenül kötelező erejű az Európai Parlamentre nézve, a megfelelő módon kinevezett biztosra nézve azonban nem.
EnglishHis stipulation about my having the authority to make corrections everyone treated as a joke; but I kept my promise to Pollio some twenty years later.
Azt a felszólítást pedig, hogy történelemkönyveit javítgassam, mindenki tréfának tartotta, pedig húsz év múlva teljesítettem Polliónak adott ígéretemet.
EnglishNowhere in the text, Mr Schwab, is there a stipulation on this Internal Market Test, and I would suggest that you need to read the text more closely.
Schwab úr, a szövegben sehol nincs erre a belső piaci tesztre vonatkozó kikötés, és én azt javasolnám, hogy olvassa el a szöveget gondosabban még egyszer.