"on the supposition that" translation into Hungarian

EN

"on the supposition that" in Hungarian

EN on the supposition that
volume_up

on the supposition that (also: as long as)

Similar translations for "on the supposition that" in Hungarian

on adverb
on
supposition noun
that conjunction

Context sentences for "on the supposition that" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWill that supposition fit in with Anne Morisot's guilt or with Anne Morisot's lie?
Ez a feltevés egybevág-e Anne Morisot bűnösségével vagy Anne Morisot hazugságával?
EnglishI think you will agree that that is a relatively uninformed supposition.
Kérdés: Vélhetően egyetért abban, hogy ez meglehetősen tájékozatlan megközelítés.
EnglishBut you said you knew 'for certain Forgive me, it still seems like supposition.
Az asszony elmosolyodott, láthatólag nem számított erre a válaszra.
EnglishWe imagined what might have happened, acted upon the supposition, and find ourselves justified.
Elképzeltük, mi történhetett, ezen a nyomon indultunk el, és az eredmény minket igazolt.
EnglishHe should favor supposition over fact, and dirt over dignity.
Előnyben kell részesíteni a feltételezést a ténnyel, a mocskot a méltósággal szemben.
EnglishCan we confirm that supposition from this data? the Navy guy asked.
Megerősíthetjük a feltevésünket ennek alapján? kérdezte a tengerész.
EnglishOf course, it is a possible supposition that the thief has had a sudden illness--
- Elképzelhető, hogy a tolvaj hirtelen megbetegedett.
EnglishThat's probably a good supposition, but I know nothing of the source here, Chairman Golovko, Clark answered.
Ez valószínűleg így van, de a forrásról semmit sem tudok, elnök úr felelte Clark.
EnglishIt is based on mere supposition by Amnesty International.
Az Amnesty International szimpla feltételezésén alapszik.
EnglishBut that was a little supposition that he could do without.
Szívesen nélkülözte volna ezt a feltételezést.
EnglishThe man whom Dr Sheppard met had an American accent, which fitted in with that supposition.
Annak a férfinak, akivel doktor Sheppard találkozott, amerikaias kiejtése volt, ami jól beilleszkedett ebbe az elképzelésbe.
EnglishI- Could spit through it, as a mere supposition, I hope, Elminster said reprovingly, one eyebrow lifting.
- Átköphetni rajta, remélem csak teoretikus értelemben - felelte rosszallóan Elminster, és felvonta a szemöldökét.
EnglishAs for you and Claudia, it was more or less the supposition of a lone investigator that you were connected.
Ami téged és Claudiát illeti, többé-kevésbé egy magányos nyomozó feltételezése volt, hogy kapcsolatban álltatok.
EnglishI would be interested to hear Commissioner Tajani confirm whether this last supposition would be taken into account.
Szeretném hallani, amint Tajani biztos úr megerősíti, hogy ezt az utóbbi felvetést figyelembe fogják-e venni.
EnglishHer own supposition that the Man was a barrier Sam had constructed for himself made him doubt his own feelings.
Amikor Hart feltételezte, hogy a Fényembert Sam saját elméje hívta életre, Sam kételkedni kezdett a saját érzéseiben is.
EnglishThis, I think, is a not impossible supposition.
Azt hiszem, ez nem lehetetlen feltevés.
EnglishSuppose my first supposition was correct.
Tegyük fel, hogy az eredeti elméletem helyes.
EnglishIt wasn't a supposition or a possi­bility anymore.
Már nemcsak elméleti lehetőség volt.
EnglishA supposition on his part, but a likely one.
Ez feltevés mindössze, de elég valószínű.
EnglishThe missing tape will presumably be discovered, and the supposition will be that even more was passed over before he left.
A hiányzó szalagot valószínűűleg felfedezik, és arra következtetnek, hogy még többet is átadott a távozása előőtt.