"on the way" translation into Hungarian

EN

"on the way" in Hungarian

EN on the way
volume_up

on the way
Along the way Cassander rode by Madoucs side and tried to make conversation.
Útközben Cassander Madouc mellett lovagolt, és megpróbált beszélgetésbe elegyedni vele.
'Oh, by the way, on your way to Wargun's tent, ask someone to bring us some supper.'
Ó, és útközben szólj valakinek, hogy hozzanak nekünk vacsorát.
Along the way, the hitcher had discovered Homer's disability.
Útközben az autóstopos fölfedezte Homer testi fogyatékosságát.
on the way
I could see upside-down the state coach on the way to Westminster.
Láttam megfordítva a koronázási hintót, útban a Westminster-apátság felé.
On my way here on the airplane, I was walking up and down the aisle of the plane.
Útban idefelé a repülőn le-fel sétálgattam a folyosón.
Three minutes later, on the way to his car, Misha walked into the destruct room.
Három perccel később pedig Misa, útban a kocsija felé, besétált a megsemmisítőbe.

Synonyms (English) for "on the way":

on the way
English

Similar translations for "on the way" in Hungarian

on adverb
on
way noun

Context sentences for "on the way" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMorochs gaze flashed to Brys, the startled expression giving way to recognition.
Morok tekintete Brysre villant, a meglepett pillantást felváltotta a felismerés.
EnglishWith my own hands I'd scratched at her eyes, the way I'd scratched at Julien's.'
A tulajdon kezemmel kapartam ki a szemét, úgy, ahogy Julienét akartam kikaparni.
EnglishFunny the way the shirt sleeve was still neatly sticking out of the coat sleeve.
Vicces, hogy az ing mandzsettája még mindig milyen pipecül lóg ki a kabátujjból.
EnglishIn a way I was relieved, and that was difficult to accept, but it was the truth.
Bizonyos szempontból megkönnyebbültem; nehéz volt ezt elfogadni, mégis így volt.
English'I shall have this investigated in every conceivable way, make no mistake on it.
Édes fiam mondta , rajta leszek, hogy ezt minden elképzelhető módon kinyomozzák.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishHe got his foot into it and worked his way around to the next face of the shaft.
Gondolkodás nélkül beledugta a lábát, és átoldalazott az akna szemközti falához.
EnglishCristano is on his way, he said gravely, and Hoppy's stomach began to churn.
Mr. Cristano már úton van mondta komoran, és Hoppynak háborogni kezdett a gyomra.
EnglishHe was the kind of man who does not like feeling in any way in a false position.
Olyasfajta ember volt, aki egyáltalán nem szeret kétértelmű helyzetben maradni.
EnglishThat is the way, young man, returned he of the forty years and the dyed whiskers:
- Látja, fiatalember, ez az - mondta a negyvenéves férfi, pofaszakállát fésülve.
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishSo, he's on his way, Madine said, and laced his fingers together in anticipation.
Tehát végre elindult a rejtekhely felé mondta Madine, majd mély lélegzetet vett.
EnglishI'm sure your phone isn't tapped already, but eventually they might find a way.
Biztos, hogy még nem hallgatják le a telefonodat, de hamarosan meg fogják tenni.
EnglishHe took my shoulders in his big brown hands and began pushing me out of the way.
Collinson nagy, barna kezeivel megragadta a váltamat és el akart tolni útjából.
EnglishThe boat turned gently into the water-way that ran at right angles to the river.
A csónak óvatosan betért a kikötőbe, mely derékszögben csatlakozott a folyóhoz.
EnglishIt was the timbre of her voice, and the way that she walked, which set her apart.
A hangja csengése, és a járása, az volt olyan, hogy elkülönítette az emberektől.
EnglishBy the way, theres been a slight change of plan regarding your arrival in Europe.
Errőől jut eszembe, van egy kis változás az Európába érkezésed tervét illetőően.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.