EN

on the whole

volume_up
Unfortunately this political will does not contribute to legal certainty as a whole.
Sajnos ez a politikai szándék összességében nem növeli a jogbiztonságot.
But on the whole, it was an enviable tan for late March.
De összességében színe mégiscsak irigylésre méltónak számított március végén.
On the whole, trade with China is to be welcomed.
A Kínával folytatott kereskedelem összességében üdvözlendő.
On the whole, the name 'social package' is quite simply a misrepresentation.
Egészében véve a "szociális csomag” elnevezés egész egyszerűen megtévesztő.
. - (SV) We Swedish Social Democrats support this report as a whole.
Mi, mint svéd szociáldemokraták, teljes egészében támogatjuk a jelentést.
On the whole, Redfern, pirates are my favourites, not pixies.
- Egészében, Redfern, mégiscsak jobban szeretem a kalózokat, mint a pixyket.
On the whole, the name 'social package' is quite simply a misrepresentation.
Egészében véve a "szociális csomag” elnevezés egész egyszerűen megtévesztő.
As a whole, therefore, it should definitely be supported.
Egészében véve ezért kétségkívül támogatni kell.
He said: On the whole we got very little useful stuff out of her.
- Egészében véve persze nagyon kevés hasznosat tudtunk kiszedni belőle.
That applies to approximately eight to nine per cent of young people as a whole.
Ez a fiatalok közül összesen nagyjából nyolc-kilenc százalékot érint.
And from this whole matter, I achieved a somewhat consistent detachment.
Nagyjából sikerült az egész dologtól mindvégig távol maradnom.
Kul said: Visbhume, so far your skin is largely whole.
- Visbhume - mondta Kul -, egészen mostanáig a bőröd nagyjából épségben maradt.
At last I am able to send you some tidings of my niece, and such as, upon the whole, I hope it will give you satisfaction.
végre hírt adhatok unokahúgomról, s remélem, hogy e hírt egészben véve kielégítőnek fogod találni.

Synonyms (English) for "on the whole":

on the whole

Similar translations for "on the whole" in Hungarian

on adverb
on
whole adverb

Context sentences for "on the whole" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI think that on the whole you have had a fortunate escape, said Sherlock Holmes.
Szerintem boldog lehet, hogy ilyen szerencsésen megúszta a dolgot mondta Holmes.
EnglishAnd all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
És az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
EnglishThe Euro Zone is a pillar of stability for Europe and the whole global economy.
Az euroövezet a stabilitás pillére Európa és az egész globális gazdaság számára.
EnglishIt placed the well-being of humanity as a whole above that of any single human.
A szabály, ami az emberiség egészének jólétét a személyek érdekei fölé helyezte.
EnglishThat is the whole aim of the European semester on which we reached an agreement.
Ez a célja az európai szemeszternek, amelynek kapcsán megállapodásra jutottunk.
EnglishThe result of this is that we do not feel able to support the report as a whole.
Ennek eredményeképpen úgy érezzük, nem áll módunkban támogatni a jelentés egészét.
EnglishThe whole science of memetics is much maligned, much misunderstood, much feared.
A memetika egész tudományát erősen elferdítik, erősen félreértik, félnek tőle.
EnglishWe can electrify that whole strip of floor, bawled the Director in explanation.
Villamos áram van az egész padlósávban! üvöltötte az igazgató magyarázatképpen.
EnglishShe gives us peace and plenty so that we may spend our whole lives at our work.
Békét és jólétet nyújt nekünk, hogy egész életünket a munkánknak szentelhessük.
EnglishThere's a whole world down there, Mr. Grillo, about which we know next to nothing.
- Egy egész világ van odalenn, Mr. Grillo, amelyről mi szinte semmit sem tudunk.
EnglishI just want you to know, I totally get what you said about the whole trust thing.
Azt hiszem, ha visszajöttél, látod majd, milyen sokat jelentett nekem elnyerni.
EnglishOne day... someone like me... is gonna kill you... and your whole fucking race.
Egy nap... egy hozzám hasonló... meg fog ölni az egész rohadt fajtáddal együtt.
EnglishYou don't write for the whole world, and you don't write for ten people, or two.
Nem szabad az egész világnak írni, és nem szabad tíz embernek írni, vagy kettőnek.
EnglishThe bloody events of the night of 13 January stunned Europe and the whole world.
Január 13-a éjjelének véres eseményei Európát és az egész világot megdöbbentették.
EnglishBut Koga got himself kidnapped by the guy who we think is running the whole show.
Kogát azonban elrabolta az a fickó, aki szerintünk az egész showműsort irányítja.
EnglishLet the whole incident be a sealed book, and do not allow it to affect your life.
Kedvesen intett, aztán sarkon fordult, és egy pillanat alatt eltűnt a tömegben.
EnglishWe cannot place restrictions on small business that apply to Europe as a whole.
Nem alkalmazhatunk Európa egészére vonatkozó korlátozásokat a kisvállalkozásokra.
EnglishReturns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
EnglishTo the best of my knowledge, the President's played a straight game the whole way.
Az elnök legjobb tudomásom szerint végig tisztességesen játszotta ezt a partit.
EnglishShe's got a whole platoon of them, and they've been following me for weeks now.'
Egy egész szakasznyira való van belőlük, és már hetek óta a nyomomban járnak.