"open discussion" translation into Hungarian

EN

"open discussion" in Hungarian

See the example sentences for the use of "open discussion" in context.

Similar translations for "open discussion" in Hungarian

open adjective
Hungarian
to open verb
discussion noun

Context sentences for "open discussion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not want to re-open the discussion and risk some foolish qualification.
Nem akarom újra szóba hozni a témát és valami ostoba kikötést kockáztatni.
English...in open discussion, which will inform the choices we must make...
...egy nyílt tárgyalásra, az az, hogy kidolgozzuk a szükséges változtatásokat,...
EnglishThese are matters for discussion, obviously open, that we can tackle during 2008.
Ezek azok a megvitatandó és nyilvánvalóan nyitott ügyek, amelyekkel 2008 során foglalkozhatunk.
EnglishI think we need a frank and open discussion in Copenhagen.
Úgy gondolom, hogy őszinte és nyílt párbeszédre van szükségünk Koppenhágában.
EnglishThe question of Crisis of the Faith is not open to discussion.'
A pátriárka viselkedése nem szabályszerű! vágott közbe durván Ortzel.
EnglishParliament must engage in an open discussion about the expenditure ceiling in heading 5 for 2011.
A Parlamentnek nyílt vitát kell folytatnia az 5. fejezet kiadásainak 2011-es felső határáról.
EnglishWe do not want a troika; we want a discussion open to everyone.
Nem trojkát akarunk: mindenki számára nyitott vitát akarunk.
EnglishWe continue to be open to discussion, and the responsibility lies with those that are reluctant to engage.
Mi továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, s a felelősség a tárgyalásra képteleneké.
EnglishThe concrete form it will take may still be open to discussion.
Arról lehet vitatkozni, milyen konkrét formát öltsön.
EnglishTherefore I think that it is very good that we are having this open discussion to again see what can be done.
Ennélfogva úgy vélem, nagyon jó, hogy nyílt vitát tartunk, hogy ismét megnézzük, mit lehetne tenni.
EnglishWe should remain firm on reducing the obligation but the procedure is very much open to discussion.
Szilárdan ki kell tartanunk a kötelezettség csökkentése mellett, de a folyamat továbbra is nyitott a javaslatokra.
EnglishWe should have an open discussion about all the options.
Minden lehetőséget nyíltan meg kell vitatnunk.
EnglishThis is open to discussion, Roberta told them all.
- Vitatható indítvány - emelte fel a szavát Roberta.
English'Your safety is my responsibility, and the steps I take to insure it are not open to'discussion.'
A biztonságod az én felelősségem, és hogy milyen lépéseket teszek ennek érdekében, az nem képezheti közöttünk vita tárgyát.
EnglishHowever, the resolution that was in fact adopted calls for an open discussion on the status of Internet blogs.
Valójában azonban az elfogadott állásfoglalás nyílt vitára szólít fel az internetes blogok státusza kérdésében.
EnglishFinally, we managed to keep open the discussion about the Kyoto Protocol and a future legal outcome.
Végül, sikerült nyitva tartani a Kiotói Jegyzőkönyvről, és a tárgyalások majdani jogi érvényű lezárásáról folyó párbeszédet.
EnglishI welcome the fact that the discussion is open.
Üdvözlöm azt a tényt, hogy a megbeszélés nyitott.
EnglishIt is a new idea which is open to discussion.
Ez egy új elképzelés, amelyet meg lehet vitatni.
EnglishCop to cop, that subject's not open to discussion.
Egymás között, erről nem akarok beszélni.
EnglishI am keen to follow in the footsteps of the first Czechoslovak president; I remain absolutely open to this discussion.
Nagyon szeretnék az első csehszlovák elnök nyomdokaiba lépni; teljes mértékben nyitott maradok a megbeszélésre.

Other dictionary words

English
  • open discussion

Search for more words in the English-Indonesian dictionary.