"opinion" translation into Hungarian

EN

"opinion" in Hungarian

EN opinion
volume_up
{noun}

opinion (also: conceit, esteem, estimate, eye)
If the Commission’s opinion is positive, the Council must then agree upon a negotiating mandate.
Kedvező vélemény esetén a Tanácsnak tárgyalási megbízásról kell döntést hoznia.
That is absolutely essential to the opinion that we have delivered.
Ez feltétlenül fontos az általunk adott vélemény szempontjából.
International opinion is against the continuation of this war.
A nemzetközi vélemény ellenzi a háború folytatását.
opinion (also: eye, judgement, judgment, sentiment)
volume_up
nézet {noun}
A matter of opinion, said Poirot indifferently.
Ez nézet dolga mondta Poirot.
The issue Sunday night was the number of witnesses left to be called by the plaintiff, and as usual, there were eight separate opinions about what to do next.
Ezen a vasárnap estén azt vitatták, hány tanút idézzen még meg a felperes, és ami a soron lévő teendőket illeti, mint rendesen, most is nyolc önálló nézet csapott össze.

Context sentences for "opinion" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut a foolish man, of the name of Paul, tried to contradict the general opinion.
Csak egy Pál nevű együgyű ember akart ellene mondani az egyhangú közérzületnek.
EnglishThe General Affairs Council welcomed the opinion of the Commission on Montenegro.
Az Általános Ügyek Tanácsa üdvözölte a Bizottság Montenegróról adott véleményét.
EnglishNevertheless, I abstained because in my opinion, the text does not go far enough.
Én mégis tartózkodtam, mivel véleményem szerint a szöveg nem megy elég messzire.
EnglishThe Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Az Etikai Csoport 2008 januárjában, a Hatóság 2008 júliusában adta ki véleményét.
EnglishThus, I have no opportunity to influence our Sires opinion, nor would I wish to.
Vagyis nem áll módomban befolyásolni urunk döntéseit még ha akarnám, sem tehetném!
EnglishIn my opinion, the current wording would infringe the principle of subsidiarity.
Az a véleményem, hogy a jelenlegi megfogalmazás sérti a szubszidiaritás alapelvét.
EnglishAs for the European Parliament, it had no role to play: nobody asked our opinion.
Az Európai Parlament nem játszott szerepet: senki sem kérte ki a véleményünket.
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
A jelenlegi tagállamokban a közvélemény ezzel kapcsolatban jóval kevésbé pozitív.
EnglishSince then, however, citizens have developed a more positive opinion of the euro.
Azóta viszont a polgárok sokkal pozitívabb véleményt alakítottak ki az euróról.
EnglishI also value highly the opinion of my colleague Mr Dover from the ITRE Committee.
Igen nagyra becsülöm továbbá az ITRE bizottságbeli kollégám, Dover úr véleményét.
English(FI) Mr President, in my opinion, each country is responsible for its own economy.
(FI) Elnök úr, véleményem szerint minden ország maga felel a saját gazdaságáért.
EnglishThe opinion that the Commission has just adopted makes explicit mention of that.
A Bizottság által éppen most elfogadott véleményben ez egyértelműen szerepel.
EnglishThe pressure of public opinion can do in the town what the law cannot accomplish.
A városban a tömeg közbe tud lépni ott is, ahová a törvény keze már nem ér el.
EnglishAs we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
Mint tudjuk, a Tanács jogi szolgálatai megkérdőjelezték a Bizottság véleményét.
EnglishIn my opinion it would be well for us to leave this place as soon as possible.
Úgy gondolom, legokosabban tennénk, ha mihelyt lehetséges, elhagynánk a szigetet.
EnglishThe European Union has, in my opinion, an historical responsibility in this area.
Az Európai Uniónak véleményem szerint ezen a téren történelmi felelőssége van.
EnglishNevertheless, in our opinion, the report is not as ambitious as it should be.
Mindazonáltal az a véleményünk, hogy a jelentés a kelleténél kevésbé ambiciózus.
EnglishIn October last year, the Council asked the Commission to submit its opinion.
A Tanács tavaly októberben felkérte a Bizottságot, hogy nyújtsa be a véleményét.
EnglishI have already expressed my opinion.
A Szaharov-díjra nem térek ki újra, hiszen egyszer már kifejtettem a véleményemet.
EnglishIn my opinion, we have now opened the first lock, which is the European Union.
Véleményem szerint most sikerült kinyitnunk az első zárat, amely az Európai Unió.