"opposite" translation into Hungarian

EN

"opposite" in Hungarian

EN

opposite {adjective}

volume_up
They must have the opposite effect to the one the criminal dictators intended.
A bűnös diktátorok szándékával éppen ellenkező hatást kell, hogy kiváltson.
They separated and went in opposite directions on tiptoe.
Szétváltak, és lábujjhegyen lopakodva elindultak ellenkező irányba.
These particles also have anti-particles, which have opposite charges.
A részecskéknek vannak antirészecskéi is, ellenkező előjelű a töltéssel.
Those opposite evolutionary courses sealed the outcome of their eventual collision.
Ellentétes irányú fejlődésük megpecsételte későbbi találkozásuk kimenetelét.
There they were, the opposite direction from the American carrier aircraft.
Ott voltak a kontaktusok, az amerikai fedélzeti repülőgépekkel ellentétes irányban.
How can it be that Sweden is heading in precisely the opposite direction?
Miként fordulhat elő, hogy Svédország éppen ellentétes irányban mozog?
A wide ramp emerged from the opposite side of each hangar, and stretched out over the horizon.
Mindegyik hangár szemben lévő oldalából hatalmas, széles rámpa emelkedett az égnek.
There was a pay phone on the opposite wall.
A szemben levő falon volt a nyilvános telefon.
Latimer followed closely at my heels, and took his place opposite to me without a word.
Latimer szorosan a nyomomban lépkedett, a kocsiban szótlanul leült a velem szemben levő ülésre.

Context sentences for "opposite" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Englishhe asked when he had seated himself opposite Karpov.
Minek köszönhetem a megtiszteltetést? kérdezte, miután leült Karpovval szemben.
EnglishAlmost without thinking David found himself sitting on a rock opposite the man.
Aztán maga se tudta, hogyan, egyszer csak ott ült egy sziklán a férfivel szemben.
EnglishHe saw Aaron sitting opposite him, Yuri, at the table, saying, I am your friend.
Aaront látta, ahogy ül szemközt az asztalnál, és azt mondja: A barátod vagyok.
EnglishA scuttling movement in the corner opposite them showed that they were not alone.
A szemközti sarokból mocorgás hallatszott, amiből megtudták, nincsenek egyedül.
EnglishOne of the Civil Guards opposite knelt down and began firing across the barricade.
Odaát az egyik csendőr térdre ereszkedett, és lövöldözni kezdett a barikád mögül.
EnglishA kind of sense of inner freedom as opposite to intense grasping and obsession.
Egyfajta belső szabadságérzés, szemben a heves kapzsisággal, birtoklásvággyal.
EnglishWhat about the cabin on the opposite end over there the one closest to the forest?
És mi van azzal a házzal a telep túlsó végén amelyik legközelebb esik az erdőhöz?
EnglishThe ball will last till dawn, said the woman opposite to her female companion.
A bál egészen hajnalig tart majd mondta a szemközti asszony az asztaltársának.
EnglishHe wiped sweat from his eyes and concentrated on the opposite edge of the clearing.
Kitörölte az izzadságot a szeméből, és a tisztás túlsó szélére összpontosított.
EnglishTheir eyes met from opposite ends of the table in Yamata's penthouse apartment.
Jamata tetőtéri lakásában voltak, s tekintetük összefonódott az asztal két végéről.
EnglishShe sat down opposite Colonel Weston and turned a grave and intelligent face to him.
Weston ezredessel szemben ült le, és feléje fordította komoly és értelmes arcát.
EnglishSometimes here time goes fast and on Earth slow, and sometimes the opposite.
Néha itt gyorsabban pörög, a Földön pedig lassabban, máskor pedig épp fordítva.
EnglishThey all congregated in the cold darkness of the pavement opposite the suspect house.
Valamennyien a megfigyelt házzal szembeni járdán gyűltek össze a hideg sötétben.
EnglishThe concept of opposite but equally powerful gods spread throughout the Mideast.
- A harcban álló, jó és gonosz istenségek tana mindenfe lé elterjedt a Közel-Keleten.
EnglishInstead of broadening minority rights, it is doing the opposite and curtailing them.
Nem szélesíti a kisebbségek jogait, hanem ellenkezőleg, éppen csorbítja azokat.
EnglishCoatless, he slid into the chair opposite Ussery's desk with his folder in hand.
Zakóját levéve ült dossziéjával a kezében, az Ussery íróasztalával szemközti székben.
EnglishAnd I lay awake and very calm, looking at him as he sat in the opposite chair.
Zavarom lassanként alábbhagyott, ahogy a füst oszlik szét a friss légáramtól.
EnglishMy father had been given an old gun that could not even reach the opposite riverbank.
Az apámnak egy régi puskát adtak, ami még a folyó másik partját sem tudta elérni.
EnglishWe went up the tiled staircase and turned the opposite way from Vivian's room.
Felmentünk a csempézett lépcsőn, s befordultunk a Vivianéval szemközt nyíló szobába.
EnglishDid Dora sleep like an angel in her bed in the hotel opposite the cathedral?
Úgy alszik-e, mint egy angyal, a szállodai szobájában, szemközt a székesegyházzal?