"oppressive" translation into Hungarian

EN

"oppressive" in Hungarian

EN oppressive
volume_up
{adjective}

oppressive (also: repressive)
The Internet and its various tools are not in themselves oppressive.
Az internet és annak különféle eszközei önmagukban nem elnyomó eszközök.
Only oppressive social orders emerge from such ideas.
- Az ilyen elképzelésekből csak elnyomó társadalmi rendek emelkedhetnek ki.
Europe cannot therefore continue to support corrupt and oppressive regimes in oil-producing countries.
Tehát Európa nem folytathatja a az olajtermelő országok korrupt és elnyomó rezsimjeinek támogatását.
oppressive (also: depressing, gloomy, grim, grinding)
They found them decadent and oppressive, and as preservers, they would be far from welcome.
Dekadens, nyomasztó helynek találták őket, és mint Õrzőket, nem látták őket szívesen.
You know sometimes that house could be so oppressive!
Tudja, időnként nagyon nyomasztó bírt lenni a ház.
She was put to work in a cigarette factory, which she described in oppressive detail.
Ott egy cigarettagyárban fogták munkára, amelyet nyomasztó részletességgel írt le.
oppressive (also: cumbersome, expecting, gravid, heavy)
volume_up
terhes {adj.}
oppressive (also: crass, grievous, heavy, loaded)
And now the weight was on his back again, heavy and oppressive.
És most újra ránehezedett a súlyos, nyomasztó teher.
oppressive (also: sultry, sweltering)
A délutáni nap tikkasztó volt.

Synonyms (English) for "oppressive":

oppressive

Context sentences for "oppressive" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd the heat, which the doctor had come to like, seemed suddenly oppressive.
A meleg, amelyet az orvos egészen megkedvelt, hirtelen nyomasztóvá hevült.
EnglishSuddenly the darkness seemed much more oppressive, the silence unnatural.
A nő hirtelen fenyegetőnek érezte a sötétséget, természetellenesnek a nagy csendet.
EnglishThe powerful bodies of the men in the saffron tunics were oppressive in the confined space.
A sáfránytunikás emberek erőteljes alakjai nyomasztóan hatottak a szűk helyen.
EnglishAs I unleash the offensive omnipotence of the oppressive Orango-tank.
Az én Orangu-tank om sokkal hatalmasabb és erősebb nálad, és mindenkinél.
EnglishMy requirements, in the context of today, are not oppressive and can easily be effected.
Kívánalmaim egyáltalán nem zsarnokiak és könnyedén megvalósíthatók.
EnglishThe air was oppressive with more than just humidity and heat.
A levegő nem csak a magas páratartalom és a forróság miatt volt fojtogató.
EnglishThe air had felt strange, oppressive, not stuffy or humid, but ... charged.
A levegő furcsa lett, de mégsem volt párás vagy fülledt, hanem... mintha megtelt volna feszültséggel.
EnglishHe started to say something, but then he felt an oppressive weight that seemed to be located just behind his ears.
A férfi mondani akart valamit, de hirtelen furcsa szorítást érzett a füle mögött.
EnglishThe heat was oppressive, but Urprox Screl was used to heat, so it didn't bother him to sit there.
Rekkenő volt a hőség, de Urprox Screl hozzászokott a meleghez, így az nem zavarta üldögélés közben.
EnglishThe silence grew oppressive and Piggy held his breath.
Visszatartott lélegzettel várt, a csönd már-már nyomasztóvá vált.
EnglishBright daylight disappeared and was replaced by brown shadows, coolness, and the oppressive smell of talcum powder.
A nappali fényt felváltották a barna árnyékok, a hűvösség és a súrolópor átható szaga.
EnglishIt was oppressive and tainted with the smell and taste of death.
Vastagon, nyomasztón átitatta a halál szaga és íze.
EnglishThe air seemed even more oppressive than it had a few minutes ago.
A levegő még sűrűbb volt, mint percekkel ezelőtt.
EnglishAs history points out, regimes become oppressive when they're fearful about keeping control.
Ahogy a történelmünkből látjuk, a hatalom akkor válik elnyomóvá, amikor attól fél, hogy nem tud fegyelmet tartani.
EnglishThey stepped in among the trees, the silence oppressive.
Ahogy beléptek a fák közé. a csend a vállukra nehezedett.
EnglishIt makes the world seem less oppressive for a while.
Attól egy időre elmúlik a világ nyomasztósága.
EnglishIt was a time of oppressive silence and paralysis.
Az elnyomás és a bénultság korszaka volt ez.
EnglishThe silence of the forest was more oppressive than the heat, and at this hour of the day there was not even the whine of insects.
Az erdő csöndje még nyomasztóbb volt, mint a hőség, a napnak ebben az órájában még a rovarok se zümmögtek.
EnglishThe sudden silence had an oppressive weight.
EnglishYes, it's very sultry and oppressive.