"opt out from" translation into Hungarian

EN

"opt out from" in Hungarian

See the example sentences for the use of "opt out from" in context.

Similar translations for "opt out from" in Hungarian

to opt verb
Hungarian
out adverb
Hungarian
to out verb
Hungarian
from preposition
Hungarian

Context sentences for "opt out from" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSo, today, Mr Sarkozy is calling for an opt-out from employment policies.
Ma tehát Sarkozy úr arra szólít fel, hogy hátráljunk ki a foglalkoztatáspolitikából.
EnglishThe press is reporting the protocol as being an opt-out from the Charter.
A sajtó a Charta hatálya alóli kibúvásként számol be a jegyzőkönyvről.
English. - I will vote to end the opt out from the 48 hour week.
írásban. - Amellett fogok szavazni, hogy vessünk véget a 48 órás hét kívülmaradási jogának.
EnglishPoland's opt-out from the Charter has no substantive justification.
Lengyelország távolmaradása minden megalapozottságot nélkülöz.
EnglishCurrently in the UK, we enjoy an opt-out from the 48-hour working week.
Az Egyesült Királyságban jelenleg a 48 órás munkahétre vonatkozó "opt-out” (kívülmaradási) rendelkezés hatálya alá tartozunk.
EnglishMight the protocol providing the UK with an opt-out from the single currency also be of limited value?
Lehetséges, hogy az Egyesült Királyságnak a közös valutával kapcsolatban kívülmaradást biztosító jegyzőkönyvnek is korlátozott az alkalmazása?
EnglishIs it an opt-out from those shared values?
Mentességet közös értékeink alól?
English. - The vote today by Parliament to end the 'opt out' from the Working Time Directive should be welcomed.
írásban. - A mai szavazást a Parlamentben a munkaidő-irányelvből való önkéntes kívülmaradás kitörlésére vonatkozóan üdvözölni kell.
EnglishWe cannot turn into reality the fiction of the Roma national citizenship when Roma opt out from taking the nationality of a particular state.
Nem válthatjuk valóra a roma állampolgárság fikcióját, amikor a romák igyekeznek kihúzni magukat egy bizonyos állampolgárság alól.
EnglishThe Council proposed reducing the number of hours when using opt-out from 78 to 60 or 65, but Mr Cercas rejected that.
A Tanács javaslatot tett arra, hogy az opt-out alkalmazása esetén a munkaidő 78 óráról csökkenjen 60-ra vagy 65-re, Cercas úr azonban ezt visszautasította.
EnglishTherefore, I voted against the progressive abolition of the right of workers to opt out from the maximum 48 hour working week.
Ezért szavaztam a munkavállalók azon jogának fokozatos megszüntetése ellen, amely lehetővé teszi a 48 órás munkahétre vonatkozó önkéntes kívülmaradást.
EnglishWe will also see an opt-out from the instruments which involve parliamentary rights, such as the Budget Regulation.
Látni fogjuk, hogy lehetőség fog nyílni a kívülmaradásra még olyan eszközök esetében is, amelyek parlamenti jogokat foglalnak magukba, mint pl. a költségvetési rendelet.
EnglishSpeaking of the Czech Republic, I would like to respond to the question from Mr Duff by saying that what the Czechs have received is not a total opt-out from the Charter of Fundamental Rights.
a Tanács soros elnöke. - Ha már a Cseh Köztársaságról beszélünk, szeretnék reagálni Duff úr kérdésére: a csehek nem kaptak átfogó mentességet az Alapjogi Charta alól.

Other dictionary words

English
  • opt out from

More translations in the English-Portuguese dictionary.