"optimal" translation into Hungarian

EN

"optimal" in Hungarian

EN optimal
volume_up
{adjective}

optimal
Determines the optimal horizontal position for the dimension text.
Meghatározza a méretszöveg optimális vízszintes helyzetét.
I also believe that it is worthwhile to ensure its optimal implementation.
Azt is gondolom, hogy optimális megvalósítását is érdemes biztosítani.
Determines the optimal vertical position for the dimension text.
Meghatározza a méretszöveg optimális függőleges helyzetét.

Synonyms (English) for "optimal":

optimal
English

Context sentences for "optimal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other combinations of challenge and skill become progressively less optimal.
A kihívás és készségek mértékének további kombinációi egyre kevésbé optimálisak.
EnglishSo the optimal temporal mix is what you get from the past -- past-positive gives you roots.
Tehát az ideális világi keverék a múltból eredő a múlt-pozitív adja a gyökerüket.
EnglishI mean, is this the optimal environment in which to raise our children?
Úgy értem, ez lenne az ideális környezet gyermekeink fölnevelésére?
EnglishWhat we can see in this situation is the sub-optimal allocation of portfolios among Commissioners.
A jelenlegi helyzetben azt láthatjuk, hogy a biztosok között szuboptimális a tárcák elosztása.
EnglishThe compromise reached is a step in the right direction, but is certainly not yet optimal.
A kialakított kompromisszum a jó irányban tett lépés, azonban még határozottan nem a legjobb változat.
EnglishThis is sub-optimal at the moment, and I use the term advisedly.
A jelentéstétel pillanatnyilag elmarad az optimálistól, és szánt szándékkal használom ezt a kifejezést.
EnglishSecondly, it is the only kind of aid for which we can be sure that it will be absorbed in an optimal way.
Másodszor: ez az egyetlen olyan támogatás, amelyet egészen biztosan optimálisan hasznosítanak.
EnglishIn this context, an assessment of the optimal division of labour between the EIB and the EIF seems to be necessary.
Ennek kapcsán szükségesnek látszik az EBB és az EBA közötti ideális munkamegosztás végiggondolása.
EnglishSo, very quickly, what is the optimal time profile?
Tehát, röviden, mi az ideális idő-szemlélet?
EnglishFirstly, it is very important that the Commission comes forward with a robust cost-optimal methodology for renovation.
Először is nagyon fontos, hogy a Bizottság erőteljesen költségoptimalizált felújítási módszerrel rukkoljon elő.
EnglishAnd you can actually get optimal nutritional yield by running a kind of high-quality liquid soil over plants' root systems.
Megfelelő tápértékű növényeket lehet termelni, ha bizonyos jó minőségű folyékony tápanyagokkal öntözzük a gyökereket.
EnglishThese were optimal for a robot, even a humaniform, with the added benefit of reducing her energy use to a minimum.
Egy robot, főleg egy energiatakarékossági funkcióval ellátott, emberformájú robot számára ezek voltak a legmegfelelőbb körülmények.
EnglishFinancial aid is difficult to obtain due to its complexity, while the monitoring systems continue to be designed in a less than optimal way.
Pénzügyi támogatáshoz nehéz hozzájutni annak bonyolultsága miatt, és a nyomon követési rendszerek továbbra sem optimálisak.
EnglishWe know that most people in Europe live in towns and that current transport conditions are anything but optimal.
Tudjuk, hogy a legtöbb európai városokban él, és hogy a jelenlegi közlekedési feltételekre mindent el lehet mondani, csak azt nem, hogy optimálisak lennének.
EnglishI fully support Parliament's wish to have a single methodology for calculating cost-optimal levels of requirements.
Teljes mértékben támogatom a Parlament arra irányuló törekvését, hogy a követelmények költség-optimum szintjeinek meghatározására alakuljon ki egy egységes módszertan.
EnglishSo we don't really have easy access to all this relevant information that can just help us make optimal decisions about what to do next and what actions to take.
Tehát tulajdonképp még sincs könnyű hozzáférésünk ezekhez a fontos információkhoz, amik segíthetnek jó döntést hozni arról, hogy mit tegyünk.
EnglishWe would vastly prefer a separate piece of legislation in this area so that we are able to help people with rare diseases in the optimal way possible.
Ezen a területen sokkal inkább külön jogszabályt részesítenénk előnyben, mellyel lehetőségünk nyílna a lehető legjobb módon segíteni a ritka betegségben szenvedőkön.
EnglishWe have chosen to emphasise the organisational and policy frameworks that are needed for the optimal coordination of culture in the EU's external actions.
Úgy döntöttünk, hogy kiemeljük azon szervezeti és politikai keretrendszer fontosságát, amely szükséges ahhoz, hogy optimálisan koordináljuk a kultúrát az EU külső fellépéseiben.
EnglishThe timetable is quite tight, but necessarily so because so much time has already been wasted, and it is going to be 2014 before the cost-optimal methodology will apply.
Eléggé sürget minket az idő, de ez szükségképpen így van, mert olyan sok időt elpazaroltunk már, és 2014 lesz, mire a költségoptimalizált módszert alkalmazni fogjuk.
EnglishUnfortunately, there is one point in the overall compromise that I find less than optimal, and that is the Commission's proposal to introduce flexible mechanisms.
Sajnos van egyetlen olyan pont az egész kompromisszumos javaslatban, amit nem tartok optimálisnak, ez pedig a Bizottság rugalmassági mechanizmusok bevezetéséről szóló javaslata.