"optional" translation into Hungarian

EN

"optional" in Hungarian

EN optional
volume_up
{adjective}

optional
Allows you to specify the Area type (optional) for the reference.
Megadható a hivatkozás területtípusa (nem kötelező).
There is also a voluntary part made up of optional practices.
Van egy önkéntes rész is, amely nem kötelező gyakorlatokból áll.
Optional exceptions to the visa requirement
Nem kötelező kivételek a vízumkötelezettség alól
optional (also: elective, facultative)
Optional Protocol to the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (
A fogyatékkal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény (fakultatív jegyzőkönyv) (
The survey on plantations of purely non-dessert varieties of apples and pears shall be optional.
A kizárólag nem étkezési célú alma- és körtefajták felmérése fakultatív.
However, seven EU Member States have still not signed this Convention, and eight Member States have still to ratify the UN Optional Protocol.
Hét EU-tagállam azonban még nem írta alá ezt az egyezményt, és nyolc tagállam még nem ratifikálta az ENSZ fakultatív jegyzőkönyvét.
He seems not to understand that this is optional on Member States.
Úgy tűnik, nem érti, hogy a díj szabadon választható a tagállamok számára.
This optional instrument would stand alongside Member States' contract laws as an alternative option which the contractual parties would be free to choose.
Az opcionális eszköz a tagállamok szerződési jogai mellett a szerződő felek által szabadon választható alternatívát jelentene.
Yet we have been told repeatedly that it will be optional and is designed for those growing SMEs which aim to become public listed companies.
Már több ízben hallottuk, hogy ez szabadon választható lesz és azon növekvő KKV-k számára tervezik, amelyek részvénytársasággá szeretnének válni.
optional (also: arbitrary)
INDEX returns the content of a cell, specified by row and column number or an optional range name.
Az INDEX függvény egy sor- és oszlopszámmal, vagy tetszőleges tartománynévvel megadott cella tartalmát adja eredményül.

Synonyms (English) for "option":

option

Context sentences for "optional" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy fellow Member Mr Lehne referred to establishing some type of optional document.
Lehne képviselőtársam egyfajta opcionális dokumentum létrehozásáról beszélt.
EnglishGreece and many other states are particularly keen on the optional nature of the EQF.
Görögország és számos más állam különösen ragaszkodik az EKKR választható mivoltához.
EnglishThis optional arrangement is unacceptable and in conflict with EU competition rules.
Ez a választható eljárás elfogadhatatlan, és ellentétes az EU versenyjogi szabályaival.
EnglishAs he emphasised clearly and precisely today, these are optional offers.
Ahogyan azt egyértelműen és pontosan kihangsúlyozta Brok úr, ezek feltételes ajánlatok.
English(b) fixing the compulsory or optional nature of participation in an occupational scheme;
b) rögzítik a foglalkoztatási rendszerben való részvétel kötelező vagy önkéntes jellegét;
EnglishSome business sectors are registered on an optional basis under the current version of the Regulation.
Egyes üzleti szektorokban ez opcionális a rendelet hatályos verziója szerint.
EnglishYou will be asked for the server name and an optional description.
Meg kell adni a kiszolgáló nevét és leírását (ez utóbbi opcionális).
EnglishThe ESP system must become accessible to everyone and no longer be an optional extra.
Az ESP rendszernek mindenki számára elérhetőnek kell lennie, és tovább már nem lehet választható extra.
EnglishMrs Wallis has failed to provide compelling evidence of the need for an optional instrument.
Wallis asszony nem tudta meggyőző bizonyítékkal alátámasztani egy opcionális eszköz szükségességét.
English: optional fields (use the 'Clean' command to remove them)
: opcionális mezők (eltávolításukhoz használja a 'Rendrakás' parancsot)
English: optional fields (use the 'Clean' command to remove them)
: opcionális mezők (eltávolításahoz használja a 'Rendrakás' parancsot)
EnglishThis is a good idea, but it is still only optional, and it will be applied differently from one country to another.
Ez jó ötlet, de még mindig csak választható, így minden ország másképp fogja alkalmazni.
EnglishInitially we were told that it would be optional.
Eleinte azt mondták nekünk, hogy ezeknek használata opcionális lesz.
EnglishAn optional border of whitespace around the page, in pixels
A kép széle melletti üres sáv szélessége, képpontban
EnglishMeetings in these kinds of environments are optional.
A megbeszélések ebben a környezetben szabadon alakulnak.
EnglishThey can do this as the regulation is optional.
Ezt megtehetik, mivel a szabályozás opcionális.
EnglishWe do not know exactly what kind of form that will take, but there is a real chance that it will not be optional.
Nem tudjuk pontosan, ehhez milyen fajta reformra lesz szükség, de valós a veszélye annak, hogy nem választható lesz.
EnglishThe rapporteur favours an optional instrument.
Az előadó opcionális eszközt javasol.
EnglishThat Parthenon backdrop is optional.
Az a Parthenon- háttérfüggöny választható.
EnglishThe text voted on today aims to create an optional instrument for European contract law by means of a regulation.
A ma szavazásra bocsátott szöveg célja az európai szerződési jogra vonatkozó opcionális eszköz rendelet útján történő létrehozása.