"or rather" translation into Hungarian

EN

"or rather" in Hungarian

EN or rather
volume_up

or rather
It is a problem that we have created ourselves, or rather you have created yourselves.
Ezt a problémát magunk teremtettük, illetve Önök teremtették maguknak.
He glared at me, or rather I should say, he fixed me with his authoritative gaze.
- Bőszen nézett rám, illetve, jobban mondva, rám szögezte parancsoló pillantását.
Or rather a kind of Nurse Attendant-he's a qualified masseur, I believe.
Illetve nem is inas, inkább ápoló, szakképzett masszőr, azt hiszem.
Thais - or rather Polyxena herself - let fall the curtain of the tent.
Thaisz, vagyis inkább maga Polüxéna leengedte a sátor ponyváját.
The name of the maker, no doubt; or his monogram, rather.
A gyártó nevét jelölik ezek a betűk minden bizonnyal: vagyis inkább a nevének kezdőbetűit.
Rather, the place where I was seemed to be moving.
Vagyis inkább a hely mozgott, ahol voltam.
He glared at me, or rather I should say, he fixed me with his authoritative gaze.
- Bőszen nézett rám, illetve, jobban mondva, rám szögezte parancsoló pillantását.
It was just then that we came to the glen, or rather a slope descend- ing upon it.
Akkor érkeztünk a szurdokhoz, jobban mondva a hozzá vezető lejtőhöz.
It took place last nightor rather in the early hours of this morning.
Éjszaka történt, jobban mondva kora hajnalban.
The collection had been made by his father or, rather, by agents of his father.
A gyűjteményt az apja alapította helyesebben szólva apjának megbízottai.
or rather
Harold was rather sceptical about the whole thing and advised extreme caution.
Harold nagyon kétkedő volt az egész ügyet illetőleg, és a legnagyobb óvatosságot tanácsolta.
I have always been rather sceptical about the possibility of really defining priorities.
Mindig is eléggé szkeptikus voltam a prioritások tényleges meghatározásának lehetőségét illetőleg.
Blore said rather shamefacedly: I did start by thinking of you - that revolver - and the queer story you told - or didn't tell.
Először magára gondoltam A revolverre meg arra a furcsa históriára, amit előadott illetőleg nem adott elő.

Similar translations for "or rather" in Hungarian

or conjunction
Hungarian
rather adverb
rather! interjection

Context sentences for "or rather" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe said gently, My lord Lancelet, would you rather be at my lord Arthur's side?
- Lancelet uram - kérdezte gyöngéden -, szívesebben lennél Arthur urunk mellett?
EnglishRather than penalising States and citizens, we need to tax the financial markets.
Az államok és a polgárok büntetése helyet a pénzügyi piacokat kell megadóztatni.
EnglishMiss Marple said rather apologetically, Such curious things happen, don't they?
Marple kisasszony bocsánatkérően válaszolt: Történnek ilyen furcsa dolgok, nemde?
EnglishHolder, said Sherlock Holmes rather sternly.
Még valamivel tartozik, Holder úr mondta Sherlock Holmes meglehetősen szigorúan.
EnglishThomas reflected that it was rather a large barbaric earring for so small an ear.
Thomas arra gondolt, hogy elég nagy és otromba fülbevaló egy ilyen kicsi fülbe.
EnglishThey're-they're rather an odd family in some ways and she cut loose from them.
Bizonyos értelemben elég... elég különös család, és Molly hátat fordított nekik.
EnglishI would rather have a set of authentic relics for my church, mused Queen Sollace.
Casmir király, aki teljesen elmerült a gondolataiban, szórakozottan bólogatott.
EnglishRafter must always be rather exacting.
Gondolom, elég fárasztó lehet gondját viselni egy olyan embernek mint Mr. Rafiel.
EnglishTherefore, my preference is to improve the existing text rather than delete it.
Ezért én inkább a meglévő szöveg javítása mellett vagyok, elhagyni nem szeretném.
EnglishWe should therefore stress the importance of upbringing rather than education.
Ezért nem annyira az oktatás, inkább a nevelés jelentőségét kell hangsúlyoznunk.
EnglishFor small countries in particular, however, the 250 km minimum is rather extreme.
A 250 km-es küszöb azonban főként a kis országok esetében meglehetősen eltúlzott.
EnglishDark hair, worn rather long, curled above and around the broad, grooved forehead.
Meglehetősen hosszú, barna haja hullámosán hullott széles, barázdált homlokába.
EnglishAcross the narrow aisle, the table for the defense is rather heavily populated.
A szűk folyosó túlsó oldalán a védelem asztalánál igen népes társaság gyűlt össze.
EnglishTo him she was just a rather foolish old woman, very ready to part with money.
Azt hitte, ez is csak egy olyan bolond öreg nő, akiről könnyű legombolni a pénzt.
EnglishHe was soiled all over, and seemed rather limp and in a strange misery of ease.
Tetőtől talpig mocskos volt, és valami nyugodt reménytelenséget sugárzott magából.
EnglishI've an idea, you know, that something rather odd has been going on in that house.
Tudja, az az érzésem, hogy valami eléggé különös dolog történik abban a házban.
EnglishHe chased facts instead of culprits, pursued a trail of paper rather than blood.
Bűnösök helyett tényeket hajkurászott, inkább papír-, mint vércsapákon cserkészett.
EnglishA rather nice-looking man, with arms folded and one foot crossed over the other.
Egészen kellemes külsejű ember, keresztbe tett kézzel, keresztbe tett lábbal.
EnglishThe sounds grew stronger, or rather he allowed himself to hear them more truly.
A hangok erősödtek, vagy talán ő engedte meg magának, hogy jobban hallja őket.
EnglishThe larger taller man was the first to be seated in a chair, rather than a couch.
Elsőnek a szálas termetű vámpír foglalt helyet, de nem pamlagon, hanem széken.