"oracle" translation into Hungarian

EN

"oracle" in Hungarian

EN oracle
volume_up
{noun}

- A jós megszólalt...
That's true, Oleg, but I ain't no gypsy fortune-teller, and I ain't the Oracle of Delphi either.
Ez igaz, Oleg, de nem vagyok jós, és ez nem a delphoi orákulum.
Fate isn't one straight road, I said, becoming the oracle that ear-lier in the day I had declined to be for her.
- A sors útjai kifürkészhetetlenek - mondtam, mintha jós lennék, amely szerepet korábban nem mertem előtte vállalni.
oracle
Are you certain the Oracle didn't say anything else?
-Biztos, hogy az Orákulum nem mondott semmi többet?
That's true, Oleg, but I ain't no gypsy fortune-teller, and I ain't the Oracle of Delphi either.
Ez igaz, Oleg, de nem vagyok jós, és ez nem a delphoi orákulum.
oracle
oracle
Azután megszólalt a nagy bölcs.

Synonyms (English) for "oracle":

oracle

Context sentences for "oracle" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI ask of you as I would inquire of the oracle of the Goddess: will Morgaine return?
Úgy kérdezem tőled, mint az Istennő orákulumától: visszatér-e hozzánk Morgaine?
EnglishThere might even be more (Oracle in commercial Qt versions or 3rd party backends).
Ezeken felül még más is előfordulhat (pl. Oracle a Qt fizetős változatában).
EnglishArmand was Daniel's single oracle, his merciless and all-loving demonic god.
Armand volt az ő egyetlen orákuluma, könyörtelen és rajongó démon-istene.
EnglishThrough the tears I saw that Suze was sitting at a small table, consulting the oracle.
Könnyeimen keresztül láttam, hogy Suze egy kis asztalnál ül, az orákulummal konzultál.
EnglishWe need a presence inside the Matrix to await contact from the Oracle.
-Parancsnok, jelen kell lennünk a Mátrixban, hogy kapcsolatba léphessünk az Orákulummal.
EnglishThose were the words of the Sibylline Oracle when she described the Watchers .
A Sibylla írta le ezekkel a szavakkal a Vigyázókat... minket, angyalokat, akikre Isten a megfigyelést bízta.
EnglishInside the cave mouth was an antechamber, where Stark supposed that folk must wait to hear the oracle.
A barlang szája egy előtérbe nyílott, ami Stark föltevése szerint a jóslatra várók helye.
EnglishDown into the moist grass he went to walk where the oracle had once sat, in this the ruin of the god's house.
Ott ereszkedett le az isten romos házában a nyirkos fűbe, ahol a jósnő ült valaha.
EnglishI would like to see Oracle take up that, or some other technological geniuses work on this.
vagy valaki mást egy technikai zsenit, hogy dolgozzon ezen.
EnglishWhen it joined the euro, Greece was as unpredictable as the Oracle at Delphi.
Az euróövezethez való csatlakozásakor Görögország körülbelül olyan kiszámíthatatlan volt, mint a delphi jósnő.
EnglishFor I will not have my story pour forth as from a drunken oracle.
De nem ömlesztem történetemet, mint egy részeg jósnő.
EnglishEmperor Kamble's 9th Oracle, Verse 17 But suppose you can't afford long perspectives?
Közvetlen céljaid közül csak azok elérésére szánj erőt, amelyek eredményei hosszabb távú terveid valóra válását segítik.
English.in case the Oracle should attempt to contact us.
-Azt kéred, hogy egyikünk tagadja meg a közvetlen parancsot.
EnglishThe oracle isn’t where the power is anyway.
A jóslás képessége mindig is hatalmat jelentett.
English`Now the babbling oracle of Delphi rules where we once ruled, arid statues stand where we once stood.
Most a Delphoiban makogó jósnő parancsol ott, ahol valaha mi parancsoltunk, és szobrok emelkednek ott, hol egykor mi álltunk.
EnglishBesides, I had not sought to be her oracle.
Különben is, nem én akartam jóst játszani.
EnglishEven if they had to invent the oracle.
Még akkor is, amikor ők kezdtek el jósolni.
EnglishWe do not need an oracle to realise that the distinguishing feature of our age is not rigidity but constant change.
Nincs szükségünk jósokra annak felismeréséhez, hogy korunk meghatározó jellemzője nem a merevség, hanem az állandó változás.
EnglishThe Oracle has many enemies.
EnglishBut you can call me the Oracle.