"our aim is" translation into Hungarian

EN

"our aim is" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our aim is" in context.

Similar translations for "our aim is" in Hungarian

squirrel noun
Hungarian
aim noun
to aim verb
to be verb
Hungarian

Context sentences for "our aim is" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOur aim must be to keep Parliament's expenditure at the same level as this year.
Célunk az kell legyen, hogy a Parlament kiadásait az idei szinten tartsuk.
EnglishThe proposed deletion of Annex II would prevent us from achieving our aim.
A II. függelék javasolt eltörlése megakadályozná, hogy e célunkat megvalósítsuk.
EnglishHowever, our aim is that money should certainly go to the poorest countries.
Ugyanakkor célunk az, hogy a pénz mindenképpen a legszegényebb országokhoz jusson el.
EnglishThat may not be the wrong approach, but the way to achieve our aim is a different one.
Ez lehetséges, hogy nem helytelen megközelítés, de céljaink elérésének más módja van.
EnglishOtherwise we jeopardise our progress towards our aim of continued European integration.
Máskülönben azt a fejlődést kockáztatjuk, amelynek célja a további európai integráció.
EnglishOur aim is to adopt the proposal for a directive during the first quarter of 2011.
Célunk, hogy az irányelvjavaslatot 2011 első negyedévében elfogadjuk.
EnglishOur aim is for sufficient account to be taken of national systems.
Azt szeretnénk elérni, hogy kellőképpen figyelembe vegyék a nemzeti rendszereket.
EnglishYet such modification must be our aim whenever we discuss the nuclear issue.
Mégis a változtatást kellene szem előtt tartanunk, valahányszor a nukleáris kérdést vitatjuk.
EnglishThe proposed measures will also result in more bureaucracy, which cannot be our aim.
A javasolt intézkedések ezen felül többlet bürokráciát eredményeznek, mely nem lehet a célunk.
EnglishI think that we should discuss all this further and achieve our aim.
Úgy vélem, erről további vitát kellene folytatni, és meg kellene valósítani a célunkat.
EnglishOur aim is therefore to ensure that budgets are created on the basis of real needs.
Célunk ezért, hogy gondoskodjunk arról, hogy a költségvetések mindig valós igényeken alapuljanak.
EnglishOur aim was, and still is, to clarify the facts properly first of all.
A mi célunk az volt, és még ma is az, hogy mindenekelőtt megfelelően tisztázzuk a helyzetet.
EnglishOur aim is not for Europe to become an industrial wasteland: quite the contrary, in fact.
Nem az a célunk, hogy Európát ipari temetővé tegyük. Ellenkezőleg.
EnglishOur aim is and will continue to be a first reading agreement between now and the end of the month.
Célunk továbbra is az, hogy a hónap végéig az első olvasatban megállapodásra jussunk.
EnglishOur aim is for producers and importers to bear full responsibility for safety.
A célunk az, hogy a gyártókra és az importőrökre a biztonság szempontjából teljes felelősség háruljon.
EnglishOur aim is to see fees which have clear and verifiable benefits to consumers.
Célunk, hogy lássuk azokat a díjakat, melyek egyértelmű és igazolható előnyöket hoznak az ügyfeleknek.
EnglishTrade that serves the cause of development must remain our aim.
A fejlődés érdekét szolgáló kereskedelem kell, hogy a célunk maradjon.
EnglishOur aim should be exactly the opposite: decreasing bureaucracy.
Ezzel épp ellentétes célt kellene követnünk: a bürokrácia mérséklését.
EnglishWe must remember that our aim is, of course, to facilitate the provision of services across Europe.
Ne feledjük, hogy célunk nyilvánvalóan a szolgáltatásnyújtás megkönnyítése Európa-szerte.
EnglishOur aim was not just to avoid outright rejection, but to gain their support for the agreement.
Célunk nem csak a nyílt elutasítás elkerülése volt, hanem a megállapodás támogatásának elérése.

Other dictionary words

English
  • our aim is

Have a look at the English-Esperanto dictionary by bab.la.