"our end" translation into Hungarian

EN

"our end" in Hungarian

See the example sentences for the use of "our end" in context.

Context sentences for "our end" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThirdly and finally, we should put an end to our policy of double standards.
Harmadszor és befejezésül, véget kell vetnünk a kettős mércék politikájának.
EnglishI was praying that this 'gang' does not end our friendship ... or our lives.
- Azért imádkoztam, hogy ez a ,,banda" ne vegye el a barátságunkat.. vagy az életünket.
EnglishA long time passed and nothing seemed to be happening at our end of the town.
Hosszú idő telt el, és a környéken a jelek szerint semmi sem történt.
EnglishWithin the horizon of our mutual import, an end and start to Meaning (finally beginning).
A közös tudás horizontján, a Lényeg kezdetén és végén egyensúlyozunk (halva születik ).
EnglishShe showed him the bank of phones (the most important is the red one, which is our end of 911).
A lány megmutatta neki a telefonokat (a legfontosabb a vörös, ez a 911-es vonal).
EnglishMr Sacconi, we have reached the end, but not the end of our understanding, I think.
acconi úr, úgy hiszem, vitánk, de nem ismereteink végére értünk.
EnglishHe was at the other end of our pew, and he did not look away when I caught him gazing at me.
A mi padsorunk végén ült, és amikor megláttam, hogy figyel, nem vette le rólam a tekintetét.
English'This is a bitter end to our hope and to all our toil!' he said.
- Keserű vége ez minden reményünknek, minden fáradalmunknak! - mondta.
EnglishMost of what's extracted from our end-of-life stuff, if it makes it to a recycler, are the metals.
A legtöbb, amit kivonuk az elöregedett dolgainkból, ha eljut az újrahasznosítóba: a fémek.
EnglishThe only thing is that, as I am well aware, it does not represent the end of our work.
Az egyetlen dolog, amint azzal én is kellőképpen tisztában vagyok, hogy ez még nem jelenti a munkánk végét.
EnglishAnd as the saviours of Khondor, with those weapons in our hands, there's no end to what we can do.
Mint Khondor megmentőinek pedig, kezünkben azokkal a fegyverekkel, a lehetőségeink határtalanok!
English'All of it on our end started with Duddits,' Henry said.
- Minden, ami a végig eljuttatott, Dudsszal kezdődött - mondta Henry.
EnglishIf this is to be our end, then I would have them make such...
Ha ez a vég, akkor olyan véget érünk, mi méltó az emlékezésre!
EnglishToday's vote will not be the end of our dialogue on this.
A mai szavazás nem zárja le a témában folytatott párbeszédünket.
EnglishFinally, we need to be clear in our resolve to end the violence against civilians.
Végezetül, egyértelműen elkötelezettnek kell lennünk arra vonatkozóan, hogy véget vessünk a civilek elleni erőszaknak.
English2010, Commissioner: you and I come to the end of our term of office.
Ön is és én is, a hivatali időnk végéhez közeledünk.
EnglishIt feels good to be able to come back and report to you like this at the end of our term of office.
Jó érzéssel tölt el, hogy hivatali időm végén visszatérhetek ide és ilyen módon számolhatok be Önöknek.
EnglishSo when it comes down to our end cretaceous, we have seven left.
Tehát összegezve a krétakor végét, hét darab marad.
EnglishIn your last letter you tried to end our correspondence.
Legutóbbi leveledben véget akartál vetni a levelezésünknek.
EnglishSmith, interrupted I, you and I are fully resolved to pursue our quest to the end.
- Bárhogyan is lesz, Smith úr - kérdeztem -, arra ugyebár elszántuk magunkat, hogy a nyomozást végigvezetjük?

Other dictionary words

English
  • our end

Translations into more languages in the bab.la English-Indonesian dictionary.