EN

path {noun}

volume_up
A relative to the project root directory path or an absolute path
Teljes vagy a projekt alapkönyvtárához képest relatív elérési út
The path to God - and also the path from God - is different and unique for each individual.
Az Istenhez vezető út - és az Istentől elvezető út is - minden ember számára más és más, és különleges.
The path curved through a garden planted with desert shrubs and wildflowers.
Az út sivatagi növényekkel és vadvirágokkal beültetett kerten kanyargott keresztül.
There was a narrow path in front of the houses there for perhaps a quarter of a mile.
A házak előtt keskeny, majdnem negyed mérföld hosszú ösvény volt.
They descended sixty paces before Trull waved them towards the main path.
Hatvan lépést haladtak, mielőtt Trull az ösvény irányába fordította őket.
There was also a path that led off round the cliff on the southwest side of the island.
Kanyargó ösvény kerülte meg a sziget délnyugati oldalán levő sziklát.
Adds the path you entered in the New path box to the Path list.
Hozzáadja az Útvonallistához az Új útvonal mezőbe beírt útvonalat.
Opens the Select Path dialog, where you can select a path.
Megnyitja az Útvonal kiválasztása párbeszédablakot, amelyen útvonalat választhat.
Install pathAllows to choose the installation path for the current install object.
A telepítési útvonalItt lehet kiválasztani az aktuális telepítési objektum telepítési útvonalát.
path (also: footpath)
The concrete path ended as abruptly as a diving board.
A betonozott gyalogút olyan váratlanul ért véget, mint egy ugródeszka.
It did tell me that this route maybe missing sidewalks or pedestrian paths, though.
De mondta, hogy lehetséges, hogy ezen az útvonalon nincs mindenütt gyalogút vagy járda.
The luminescence of the Veil died out above the causeway, leaving a path open through it.
A gyalogút felett kihunyt a Fátyol ragyogása: a jövevények előtt ösvény nyílt az energiahálón át.
There were standard rose trees each side of the path leading to the front door.
A kis kerten keresztül az ajtóhoz vezető rövid járda két oldalát a szokásos rózsasövény keresztezte.
She stormed past him in tears, striding angrily out to where the flagstone path forked.
Narnra elviharzott mellette, és megállt a toronyhoz vezető járda végén, az útkereszteződésben.
There were lamps enough here, and a royal path of marble blocks set into the floor.
Itt elegendő lámpa világította be a teret, s a padlón márványtömbökből kirakott királyi járda vezetett keresztül.
Something gleamed in the air ahead of him, floating above the winding garden path.
Valami megcsillant előtte a tekergő kerti ösvény felett.
Again Tess tugged at the carpet, at Professor Harding, hurrying backward toward Craig, toward the paths among the flowers.
Tess ismét megragadta a szőnyeget, és a kerti ösvény felé igyekezett vele, oda, ahol Craig állt.

Context sentences for "path" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe last sorceror staggered back, narrowly avoiding the huge weapons deadly path.
Az utolsó varázsló hátraugrott, s alig tudott kitérni a halálos fegyver útjából.
EnglishThere was the hidden, almost dry, horse path, but she was nowhere near to that.
Létezett ugyan egy rejtett, majdnem száraz ösvény, de annak a közelében sem járt.
EnglishWhen we got too low, the dust path disappeared in the colors of forest and veldt.
Mikor elég alacsonyra értünk, a pornyom eltűnt az erdő és a szavanna színei közt.
EnglishIt was December, there was snow in the avenue and crusted on to the garden path.
December volt, az utcát hó borította, ami a kis kerti úton jeges hártyává fagyott.
EnglishWith regard to the results, I can say, firstly, that we have trodden a new path.
Ami az eredményeket illeti, először is elmondhatom, hogy új ösvényt tapostunk.
EnglishI think that we are on the right path to concluding the negotiations this year.
Úgy gondolom, jó úton járunk afelé, hogy a tárgyalásokat még az idén lezárhassuk.
EnglishRemoving from Scabandari Bloodeyes path his last worthy opponent among the Tiste.
S ezzel eltávolította Szkabandari útjából az utolsó méltó tiste ellenfelet is.
EnglishThey both looked at Esther Walters as she came along the hotel path towards them.
Mindketten Esther Waltersre néztek, aki a szálloda felőli ösvényen közeledett.
EnglishMcGillicuddy got out and walked up the brick path to the door.
Idősebb szobalány nyitott ajtót, a sofőr meg lerakta a csomagokat a lépesőre.
EnglishHow well I was to know the cliff beyond from which no path led down to the beach.
Milyen jól meg kellett ismernem a szirtfalat, honnan nem vezetett ösvény a partra.
EnglishIn the narrow ravine a rough path descended like a steep stair into the plain.
A. keskeny vízmosásban köves ösvény ereszkedett le meredek lépcsőként a lapályra.
EnglishWhen he had come down the path it had been sitting up, as if begging for a sweet.
Amikor lejött az ösvényen, a kutya a hátsó lábán ült, mintha cukorért pitizne.
EnglishThose who are critical of significant economising are certainly on the wrong path.
Akik bírálják a jelentős megtakarítási programokat, bizonyosan rossz úton járnak.
EnglishShe wiped the rain from her face and, ignoring Hull, moved past onto the path.
Kitörölte az arcából az esővizet, és Hullra ügyet sem vetve elindult az ösvényen.
EnglishEnter the path and name of the program or select it by clicking on ... button.
Adja meg a program nevét és elérési útját, vagy válassza ki a... gombra kattintva.
EnglishThe B-2 was depicted riding the flight-path ribbon like a car on a roller coaster.
A B-2-es jele úgy siklott előre ezen a szalagon, mint egy hullámvasút szerelvénye.
EnglishHolding the MP5 by the strap, Owen started down the path that led to Shaft 12.
A hevedernél markolva az MP5-öst, elindult a 12-es kútaknához vezető ösvényen.
EnglishMassive Trolls appeared in his path, great faceless monsters with battle- axes.
Hatalmas trollok jöttek feléje, szürke, arctalan szörnyek, csatabárddal a kezükben.
EnglishThey were recoiling visibly from the two shadowy Pandions blocking their path.
Láthatóan megtorpanásra késztette őket az útjukat elálló két szellemszerű pandion.
EnglishAnd he did not see the two men who stopped him until they were blocking his path.
Nem vette észre a két férfit, míg azok elé nem léptek, elzárva előle az utat.

Synonyms (English) for "path":

path
flight path