EN pen
volume_up
{noun}

pen
volume_up
toll {noun}
He thought briefly of the Scripto pen and then shut it out of his mind.
Eszébe jutott a Scripto toll, azután gyorsan elhessegette a gondolatot.
The red pen ran down to the bottom line to circle the second English prince.
A vörös toll a legalsó sorig siklott, és bekarikázta az angol herceg nevét.
The pen moved again, upwards on the sheet, then shot across to another frequency column.
Ismét mozdult a toll, ezúttal fölfelé, majd átsiklott egy másik frekvenciaoszlopra.
pen (also: fold, pound, corral, cruive)
volume_up
karám {noun}
Then racing across the horse pen toward the opposite fence, he heard the roar of the cars speeding toward the stables.
Már a karám túlsó vége felé futott, amikor meghallotta, hogy mögötte a gépkocsik nagyobb sebességre kapcsoltak.
...és egy karám.
The direct descendant of the leader of the heretics jerked repeatedly, staggered, and toppled over the side of the pen, lying on the corpse of the great white bull.
Az eretnekek vezetőjének egyenesági leszármazottja megtántorodott, a testéhez kapott és átbukott a karám oldalán - egyenesen a nagy fehér bika tetemére.
pen (also: coop, hutch, cage)
volume_up
ketrec {noun}
The walls of the pen were woven of branches, in a rude and untidy style.
A ketrec oldalait ágakból fonták, durván és ügyetlenül.
Glyneth had been thrusting at the weave of the pen; she created a hole and squeezed through.
Glyneth eközben akkorára tágította a ketrec egyik rését, hogy kifért rajta.
No pen would have held them, and so they were chained to massive blocks of stone that functioned as anchors to keep them from wandering about.
Semmiféle ketrec nem lett volna megfelelő a számukra, így aztán nagy kőtömbökhöz láncolták őket, hogy ne tudjanak elmenni.
pen (also: script, writing)
volume_up
írás {noun}
She reached into the muddle of papers on her desk and found a scrap on which someone had written with a green pen.
Az íróasztalán tornyosuló papírtömegbe kotort, és talált egy cédulát, amin zöld tintával állt az írás.
But Livy said that writing was the historian's last task: first he had to gather his materials and sharpen his pen.
Livius azonban figyelmeztetett, hogy az írás a történész legutolsó feladata, először is össze kell gyűjteni az anyagot, és ki kell hegyezni a tollat.
pen (also: baffle, bar, dike, dyke)
volume_up
gát {noun}
pen (also: fold, kraal)
volume_up
akol {noun}
pen (also: hutch, pound)
volume_up
ól {noun}
pen
pen (also: playpen)
pen

Synonyms (English) for "pen":

pen

Context sentences for "pen" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs Percy, he was writing letters to over twenty pen pals across North America.
Percyként több mint húsz levelezőtárssal tartotta a kapcsolatot Észak-Amerikában.
EnglishThen took his red-ink pen and wrote carefully on the cover of the Preston report.
Aztán elővette a piros tollát, és óvatosan ráírt valamit a Preston-dossziéra.
EnglishI whipped out my pen, and I started drawing on her head and I drew a crown for her.
Előkaptam a tollam, és elkezdtem rajzolni a fejére, és egy koronát rajzoltam neki.
EnglishI had many things to write unto thee: but I would not by ink and pen write to thee.
Még sok mindent tudnék neked írni, de nem akarom neked tintával és nádtollal írni.
EnglishAnd she would plan our trip, not with the need of any pen or paper, only in her mind.
És Claudia megtervezte utazásunkat, nem tollal és papírral, csupán gondolatban.
EnglishShe initialed three letters rapidly, to keep from throwing her pen set at me.
Gyorsan leszignált három levelet csak azért, hogy ne vágja tollát a fejemhez.
EnglishI'll hold the pen against the map, and maybe Danny can draw the route for us.
A térkép fölött tartom a tollat, és Danny talán megrajzolja nekünk az utat.
EnglishAnd the pen tray on her writing-table had been shifted to the left-hand side.
S az íróasztalán levő tolltartót is úgy helyezték el, hogy bal kézre essen.
EnglishWhen this man stops at the Dumpster, Randal Six puts aside his puzzle book and pen.
Amikor megállt a konténer előtt, Randal Hat félretette a rejtvénykönyvet és a tollat.
EnglishHell, it's eight years since he saw the girl unless she visited him in the pen.
A mindenit, nyolc éve nem látta a lányt, már ha a lány nem látogatta meg a rács mögött.
EnglishKonyers was on their list of pen pals to soon dispose of because he was too timid.
Konyers a rövidesen leépítendő levelezők listáján szerepelt a túlzott gyávasága miatt.
EnglishHe wanted to say: So baby is to have his play pen, but he did not say it.
Tehát a kicsike új játékot talált magának" - akarta mondani, de nem mondta ki.
EnglishWith the same pen and paper as Ricky, she wrote a nice little note to Al.
Ugyanolyan tollal, ugyanolyan papírra írta meg az Alnek szóló levelet, mint Ricky.
EnglishYoung girls keep getting murdered up in Pen Park, Mr. Boyle, you might get your wish.
Fiatal lányokat gyilkolnak a Pen Parkban, Mr. Boyle, talán valóra válik a kívánsága.
EnglishListening to you, Mr Le Pen, I am very glad that this has come to an end.
Önt hallgatva, Le Pen úr, nagyon boldog vagyok, hogy ez az időszak már elmúlt.
EnglishHe and his leader, Mr Le Pen, want to come to Ireland in connection with the Treaty.
Ő és vezére, Le Pen úr, Írországba akar jönni a Szerződéssel kapcsolatban.
EnglishThen he got out his pen and asked for my address, and I give it to him neat as you'd like.
Aztán elővette a pennáját, és kérdezte, hol lakok, azt szép sorba' bediktáltam.
EnglishSometimes during the silent hours, one of the nurses slipped a silver pen into his hand.
Valamikor csendes pihenő közben az egyik ápolónő ezüst tollat csúsztatott a kezébe.
EnglishSeveral entered the pen and deftly chopped two legs from the pink beast.
Néhányan beléptek a ketrecbe, és levágták a Glyneth mellett kuporgó lény két lábát.
EnglishTIle X-FILES Mulder tossed the pen into the truck, not daring to back in his pocket.
Mulder a fotó mellé hajította a tollat, nem merte visszatenni a zsebébe.