EN

perception {noun}

volume_up
perception (also: feel, feeling, sensation)
So, was everything about the world a matter of perception?
Ezek szerint tehát a világ nem más, mint az egyéni érzékelés függvénye?
We have perception, computation and non-visual interfaces.
Érzékelés, számítás és nem-vizuális felületek.
Plenty of research shows that thought and perception precede talk, exist independent of language.
Több kísérlet kimutatta, hogy a gondolat és az érzékelés a nyelvtől függetlenül létezik.
This repetition of perception is sometimes called palinopsia.
Az észlelés effajta ismétlődését palinopsziának nevezik.
But it's not just a symphony of perception.
Ám ez nem csak az észlelés szimfóniája!
The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.
Az észlelés, a szimfónia, ami így jön létre, meg fog sérülni, és létrejönnek a betegség tünetei.
There seems to be a perception that European agriculture can be used as an easy bargaining chip.
Mintha az lenne a felfogás, hogy az európai mezőgazdaság valamiféle könnyű alkutárgy lehet.
We must not allow the perception to be conveyed that the mobile phone sector ruthlessly exploits consumers.
Nem engedhetjük meg azon felfogás elterjesztését, hogy a mobiltelefon-szektor kíméletlenül kizsákmányolja a fogyasztókat.
Because our egocentric perception -- from the Buddha's point of view, misperception -- is that all we are is what is inside our skin.
Az egocentrikus felfogásunk miatt van az, -- ami Buddha szerint téves felfogás -- hogy annak tartjuk magunkat, ami a bőrünkön belül van.
Az észrevétel a valóság.

Context sentences for "perception" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAllowing Willie's drones to carry the fight, he slipped into astral perception.
Rábízta a harcot Willie robotjaira, maga pedig átcsúszott az asztrális térbe.
EnglishThe strong extrasensory perception that could see beyond the appearances of the flesh.
Elméjük túlérzékenysége, melynek segítségével a húsmaszkok mögé pillanthatnak...
EnglishA brief perception of light intruded on the pure sensation of motion and he recognized
A tiszta mozgásélménybe rövid ideig fény hatolt be, és Sam felismerte az alagutat.
EnglishWe would be thrilled if we had one semitone pitch perception in cochlear implant users.
Örülnénk, ha egy félhangon belül lenne a csiga implantátum hangmagasság észlelése.
EnglishIt didn't lift us to new realms of existence or planes of perception.
Nem emelt minket a létezés új birodalmába, vagy az érzékelés ismeretlen síkjára.
EnglishYour analytical ability is first-rate, but you have to work on perception.
A maga elemzőképessége elsőrangú, de a beleélő képessége még nem az igazi.
EnglishIt's an icon of water itself, and it elevates people's perception of contemporary design.
Ez maga a víz ikonikus ábrája, ez az emberek elképzelése a kortárs formatervezésről.
EnglishAnd everyone here is unfortunately carrying that habitual perception, a little bit, right?
És sajnos itt is mindenki ezt a szokványos felfogást vallja némiképp, ugye?
EnglishSomething fake becomes something real because of someone's perception of it.
Valami nem valódi valódivá válik, mert valakinek az a felfogása róla.
EnglishPerhaps I should look beyond that perception and seek guidance from God.'
Talán ennél egy kicsit távolabb kellett volna tekintenem, és útmutatást kérnem Istentől.
EnglishDid the idiotic visage conceal perception, a will to extinction?
Lehet, hogy mégis értelem. meghalni akarás rejtőzött az idiotikus ábrázat mögött?
EnglishMy perception of the press - at least in Germany - is somewhat different.
Én némileg másképpen értelmeztem a sajtót - legalábbis Németországban.
EnglishNow, though he had no proof of the perception, he was sure he was abstracted from his body.
Noha kézzel fogható bizonyíték nem volt rá, biztos volt abban, hogy elvált a testétől.
EnglishNoonan, came the irate reply, what do you think depth perception is for?
- Mégis mit gondolsz, Noonan, mire való a mélységérzékelő - hallatszott a bosszús válasz.
EnglishYet to her eyes, confused perception or not, Bradley still looked exactly like Carl Jellicoe.
A két férfi azonban továbbra is úgy nézett ki, mint Carl Jellicoe és Herbert Parker.
EnglishBecause telepathy wasn't the only form of extrasensory perception.
Mert a gondolatolvasás nem az egyetlen formája az érzékeken túli észlelésnek.
EnglishThe perception in the 17th century was the Moon was a perfect heavenly sphere.
A XVII. században azt gondolták, a Hold tökéletes, mennyei gömb.
EnglishIt's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
Túlmegy az emberi érzékelésünkön, hogy észleljünk egy ilyen hosszú hangot.
EnglishIt is the people's perception that the aid is not reaching the places where it is needed.
Sokan úgy érzékelik, hogy a segély nem jut el oda, ahol szükség van rá.
EnglishTell him the liberator who destroyed my property has realigned my perception.
Mondd, hogy a megszabadító, azzal hogy felgyújtotta a lakásodat, átalakította az érzékelésedet!

Synonyms (English) for "perception":

perception
perceptible
English